Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta uhkaa päät­tyä Yli­kii­min­gis­sä – Poh­teen kil­pai­lu­tus­ta ei pide­tä onnistuneena

Kuntouttava työtoiminta Ylikiimingissä uhkaa jäädä hyvinvointialueuudistuksen jalkoihin. Tupatiimin toiminta Rahikkotiellä on keskeytyksissä ja on erittäin todennäköistä, että se päättyy kokonaan. (Kuva: Kari Mäki)Kuntouttava työtoiminta Ylikiimingissä uhkaa jäädä hyvinvointialueuudistuksen jalkoihin. Tupatiimin toiminta Rahikkotiellä on keskeytyksissä ja on erittäin todennäköistä, että se päättyy kokonaan. Tupatiimin toiminnan piirissä on valmistunut esimerkiksi monenlaisia käsitöitä. (Kuva: Kari Mäki)

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta on ollut monin pai­koin tauol­la alku­vuo­den ajan, sil­lä toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen siir­tyi vuo­den vaih­tees­sa kun­nil­ta hyvin­voin­tia­luei­den jär­jes­tet­tä­väk­si ja toi­min­not kil­pai­lu­tet­tiin uudelleen.

– Tau­ko on joh­tu­nut sii­tä, että heti vuo­den alus­ta ei ole ollut tie­dos­sa kaik­kia paik­ko­ja, joi­ta kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan asiak­kaal­le voi­daan tar­jo­ta. Nyt pai­kat ovat tie­dos­sa ja voim­me ohja­ta asiak­kai­tam­me kun­tout­ta­vaan työ­toi­min­taan, ker­too Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen Oulun alu­een pal­ve­lua­lue­joh­ta­ja Susan­na Läh­de.

Peri­aat­tees­sa toi­min­ta on siis nyt Poh­teen mukaan val­mis käyn­nis­tet­tä­väk­si uudel­leen, mut­ta käy­tän­nös­sä tilan­ne on koko­naan toinen.

Esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä toi­min­taa jär­jes­tä­nyt Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tys ei pys­ty aloit­ta­maan toi­min­taa saa­man­sa han­kin­ta­so­pi­muk­sen ehto­jen mukai­ses­ti. Rahat eivät yksin­ker­tai­ses­ti rii­tä, sil­lä Poh­de ei myön­nä avus­tus­ta työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen, kuten Oulun kau­pun­ki, vaan kor­vaus­ta mak­se­taan ainoas­taan toteu­tu­neis­ta asia­kas­koh­tai­sis­ta toimintapäivistä.

Ohjaa­jien lisäk­si sopi­muk­ses­sa vaa­di­taan myös palk­kaa­maan vas­tuul­li­nen sosiaalityöntekijä.

Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tyk­sen Mai­ja Pit­kä­nen tote­aa, että hyvin­voin­tia­lu­een kil­pai­lu­tus toteu­tet­tiin lii­an kii­reel­lä, eikä sii­nä huo­mioi­tu, että työ­toi­min­taa ovat jär­jes­tä­neet kovin monen­tyyp­pi­set ja ‑kokoi­set toi­mi­jat, ja että työ­toi­min­taa­kin on ole­mas­sa monenlaista.

– Ainoa toi­vom­me Yli­kii­min­gis­sä tai­taa nyt olla se, että Busi­ness Oulun kans­sa sai­sim­me aikai­sek­si sopi­muk­sen, jot­ta Tupa­tii­min toi­min­ta voi­si jol­lain tapaa jatkua.

Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tys kokoon­tuu ensi vii­kol­la poh­ti­maan asi­aa, mut­ta Pit­kä­sen mukaan on vali­tet­ta­van toden­nä­köis­tä, että toi­min­ta lopetetaan.

Ran­ta­poh­jan alu­een eri toi­mi­jat ker­to­vat, että useil­la pie­nil­lä yhdis­tyk­sil­lä on ollut han­ka­luuk­sia toi­mia muu­tos­ti­lan­tees­sa, kos­ka kil­pai­lu­tus­pro­ses­si on ollut niin vaativa.

Tilan­ne ken­täl­lä on vie­lä kovin auki, neu­vot­te­lu­ja käy­dään Poh­teen kans­sa ja rat­kai­sua han­ka­laan tilan­tee­seen etsitään.

Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan A‑kilta ei ole vie­lä kir­joit­ta­nut han­kin­ta­so­pi­mus­ta, mut­ta yhdis­tyk­sen Bir­git Tyy­ki­luo­to uskoo, että toi­min­ta pää­see käyn­nis­ty­mään uudel­leen mel­ko pian.

Sen lisäk­si, että Poh­teel­la ja toi­mi­joil­la on eri­lai­nen näke­mys sii­tä, jat­ku­vat­ko toi­min­not alu­eel­la vai eivät, eri näke­mys heil­lä on myös sii­tä, miten asiak­kai­den muu­tos­ti­lan­tees­sa käy.

Poh­teen toi­mia­la­joh­ta­ja Lee­na Mäm­mi-Lau­kan mukaan asiak­kai­den omat työn­te­ki­jät oli­vat asiak­kai­siin yhtey­des­sä jo syk­syn aika­na, jos oli tie­dos­sa mah­dol­li­ses­ti työ­toi­min­ta­pai­kan muu­tos. Suun­nit­te­le­ma­ton­ta tau­koa ei kenel­le­kään asiak­kaal­le hänen mukaan­sa pal­ve­lui­hin tul­lut, vaan työn­te­ki­jät var­mis­ti­vat tar­peen mukai­set tuki­toi­met ja muut pal­ve­lut mah­dol­li­sen muu­tok­sen ajak­si, tai jos se on ollut asiak­kaan edun mukais­ta, ovat ohjan­neet hei­dän omiin toimintoihin.

– Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan asiak­kaat ovat sosi­aa­li­huol­lon asiak­kai­ta joka tapauk­ses­sa, joten meil­lä on vel­vol­li­suus vas­ta­ta hei­dän pal­ve­luis­taan ja heil­lä on mui­ta­kin pal­ve­lui­ta kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan lisäk­si, Mäm­mi-Lauk­ka sanoo.

Tupa­tii­min ohjaa­jan Kari Mäen mukaan todel­li­suu­des­sa tyh­jän pääl­le on esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä jää­nyt ja jää­mäs­sä 25–30 työ­toi­min­nan asiakasta.

– Kyl­lä he oli­si­vat halun­neet tääl­lä jat­kaa. Ouluun ei kenel­lä­kään ole innos­tus­ta läh­teä, eikä Yli­kii­min­kiin jää vas­taa­via pal­ve­lui­ta, jos tämä lop­puu. Olen todel­la surul­li­nen asiak­kai­den puo­les­ta, sil­lä tämä on ollut heil­le todel­la tär­keä jut­tu. Moni on mei­dän kaut­tam­me saa­nut päi­vä­ryt­min kun­toon ja sit­ten löy­tä­nyt oman alan­sa ja sen myö­tä opis­ke­lu- tai työ­pai­kan, Mäki sanoo.

Hän uskoo toi­min­nan päät­ty­mi­sen vai­kut­ta­van hyvin nega­tii­vi­sel­la taval­la koko Yli­kii­min­gin alu­ee­seen, sil­lä Tupa­tii­mi on ollut aktii­vi­nen toi­mi­ja koko yhtei­sös­sä. Se on oman toi­min­tan­sa ohel­la muun muas­sa aut­ta­nut ikäih­mi­siä arjen askareissa.

– Kuka hei­tä nyt aut­taa, Mäki kysyy.

Muu­tos­vai­heen haas­teel­li­nen tilan­ne on Lee­na Mäm­mi-Lau­kan mukaan kos­ke­nut Poh­teen osal­ta ainoas­taan Oulun alu­een kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa, joka on tuo­tet­tu pit­käl­ti yhdis­tys­ten kaut­ta avustusperusteisesti.

– Muu­al­la, kuten Iis­sä, pai­not­tuu oma tuo­tan­to ja sil­tä osin tilan­ne on ollut koko ajan kun­nos­sa. Oma tuo­tan­to jat­kuu ennal­laan ja uusia toi­mi­joi­ta­kin on muka­na, hän sanoo.

Iin alu­een pal­ve­lua­lue­joh­ta­ja Mir­va Sal­me­la ker­too, että Iin kun­nas­sa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan työn­te­ki­jät ovat siir­ty­neen hyvin­voin­tia­lu­eel­le ja toi­min­ta jat­kuu sel­lai­se­naan. Myös esi­mer­kik­si Toi­min­ta­kes­kus Tsem­pin toi­min­ta Hau­ki­pu­taal­la on ollut omaa tuo­tan­toa, joten sen toi­min­ta jatkuu.

Oulun kau­pun­gin toi­mi­jat ovat herän­neet tilan­tee­seen, ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anne Huo­ta­ri (vas.) on val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­sen (kesk.) pyyn­nös­tä koos­ta­nut kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le tie­don­an­non kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan kil­pai­lu­tuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta. Tie­don­an­nos­sa ehdo­te­taan kau­pun­gil­le, että asias­sa pyy­de­tään pikais­ta neu­vot­te­lua Poh­teen kans­sa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan saa­mi­sek­si toi­mi­maan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, ettei­vät kau­pun­gin Kelan mak­suo­suu­det kas­va koh­tuut­to­mas­ti ja että asiak­kaat saa­vat tar­vit­se­man­sa palvelun.

Huo­ta­ri ja Park­ki­nen halua­vat, että Poh­teel­ta pyy­de­tään tie­toa, miten se jär­jes­tää kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa niis­sä kau­pun­gi­no­sis­sa, jois­sa sitä on aiem­min tuo­tet­tu, mut­ta jois­sa jär­jes­töt eivät pys­ty­neet osal­lis­tu­maan kil­pai­lu­tuk­seen. Mis­sä pai­kois­sa ja mis­tä alkaen Poh­de on suun­ni­tel­lut aloit­ta­van­sa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan oma­na toi­min­ta­naan, tie­don­an­nos­sa kysytään.

Samaa mie­ti­tään myös Yli­kii­min­gis­sä. Saa­daan­ko sin­ne aktii­vis­ta työ­toi­min­ta­paik­kaa, kun näyt­tää, että toi­min­ta ei nyky­mal­lil­la voi jat­kua? Lop­puu­ko työ­toi­min­ta Poh­teen myö­tä, jää­kö tilal­le vain ryh­mäs­sä tapah­tu­vaa sosiaaliohjausta?