Uusia tuu­lia Kui­va­nie­men Kievarissa

Kievaroin sisätiloja on jo ehditty ehostaa. Hannele Koskelaisen mukaan remontti kuitenkin jatkuu pikku hiljaa.Kievaroin sisätiloja on jo ehditty ehostaa. Hannele Koskelaisen mukaan remontti kuitenkin jatkuu pikku hiljaa.

Kui­va­nie­men Kie­va­ri on alku­vuo­den aika­na kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa vaih­ta­nut omis­ta­jaa ja yrit­tä­jää. Kie­va­rin tuo­re omis­ta­ja Han­ne­le Kos­ke­lai­nen ava­si uudis­te­tun Kui­va­nie­men Kie­va­rin ovet vii­me perjantaina.

Kos­ke­lai­nen ker­too olleen­sa ravin­to­la-alal­la lähes koko elä­män­sä ajan. Kak­si edel­lis­tä kesää hän on pyö­rit­tä­nyt Uta­jär­vel­lä Val­keis­en Kioskia.

– Asuin kesät asun­to­vau­nus­sa kios­kin vie­res­sä. Kios­kia oli iha­naa pyö­rit­tää, mut­ta kak­si kesää oli riit­tä­vä aika sen puu­han parissa.

Kun Kui­va­nie­men Kie­va­ri tuli myyn­tiin, Kos­ke­lai­nen innos­tui ideas­ta pyö­rit­tää omaa yri­tys­tä koti­ky­läl­lä. Idean sine­töi Kos­ke­lai­sen Tomi-poi­ka, joka lupa­si muut­taa Kui­va­nie­mel­le äitin­sä avuk­si pyö­rit­tä­mään Kievaria.

– Teim­me Suo­me­lan Rai­lin kans­sa kau­pat tam­mi­kuun alus­sa. Rai­lin kans­sa on ollut muka­va teh­dä yhteis­työ­tä, ja hänel­le on voi­nut aina soit­taa, jos on tul­lut kysyt­tä­vää jos­tain kiin­teis­töön liit­ty­väs­tä, kiit­te­lee Koskelainen.

Kos­ke­lai­sel­la on pal­jon suun­ni­tel­mia Kui­va­nie­men Kie­va­rin toi­min­nan kehittämiseksi.

– Kie­va­ri tulee ole­maan pal­jon muu­ta­kin kuin pelk­kä annis­ke­lu­ra­vin­to­la. Visio­na­ni on teh­dä koko per­heen Kie­va­ri, jos­sa myös lap­si­per­heil­lä on muka­va käy­dä vierailemassa.

Kie­va­riin on tulos­sa kah­vi­la­mais­ta toi­min­taa sekä ruo­ka­tar­joi­lua. Aluk­si Kos­ke­lai­nen tuo keit­ti­öön Val­keis­en kios­kin gril­li­me­nun­sa. Kesäl­lä Kos­ke­lai­nen aikoo saa­da Kie­va­ril­le jää­te­lö­kios­kin ja raja­ta jää­te­lön­syö­jil­le eril­li­sen teras­sia­lu­een, jos­sa ei ole anniskelua.

– Lap­sil­le ja nuo­ril­le voi­si kesäl­lä jär­jes­tää myös toi­si­naan jon­kin­lais­ta ohjel­maa, kuten eri­lai­sia esi­tyk­siä. Näi­den tapah­tu­mien yhtey­des­sä annis­ke­lua ei oli­si ravin­to­las­sa ollenkaan.

Kos­ke­lai­nen suun­nit­te­lee lisäk­si alka­van­sa vuo­kraa­maan Kie­va­ria eri­lais­ten yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä var­ten. Aja­tuk­se­na on myös pito­pal­ve­lun pyö­ri­tys Kie­va­ris­ta käsin. Yrit­tä­jän mukaan Kie­va­ril­la voi­daan jär­jes­tää myös tans­se­ja ja bändi-iltoja.

– Kaik­kea on pak­ko kokeil­la, kun yrit­tä­jäk­si hyp­pää täl­lai­se­na maa­il­man­ai­ka­na, nau­raa Koskelainen.

Kos­ke­lai­nen on yhdes­sä poi­kan­sa ja mie­hen­sä kans­sa teh­nyt Kie­va­rin sisä­ti­loi­hin remont­tia alku­vuo­den ajan. Baa­ri­tis­kiä on muo­kat­tu tii­viim­mäk­si ja pie­nem­mäk­si, ja niin sano­tun kabi­net­ti­ti­lan suo­jak­si on raken­net­tu puo­li­sei­nä. Valai­si­met on vaih­det­tu ja baa­ri­tis­kiin asen­net­tu led-nauhaa.

– Remont­tia on tar­koi­tus jat­kaa vie­lä. Kat­to maa­la­taan mus­tak­si, joi­tain huo­ne­ka­lu­ja uusi­taan ja sekä keit­tiö­tä että WC-tilo­ja rem­pa­taan, luet­te­lee Koskelainen.

Kie­va­ri on kui­ten­kin jo nyt sii­nä kun­nos­sa, että siel­lä voi viih­dyt­tää vie­rai­ta. Sik­si Kos­ke­lai­nen päät­ti­kin ava­ta ovet uudis­tet­tuun Kie­va­riin jo vii­me per­jan­tai­na, vaik­ka alun perin Kie­va­ri oli tar­koi­tus pitää sul­jet­tu­na maa­lis­kuu­hun saakka.

– Pai­kal­li­set toi­voi­vat kovas­ti, että Kie­va­ri saa­tai­siin auki jo nyt. Avaa­mi­nen oli onnek­si mah­dol­lis­ta, sil­lä kaik­ki ravin­to­la­toi­min­taan tar­vit­ta­vat lupa­do­ku­men­tit­kin tuli­vat ennä­tys­vauh­dil­la. Pidäm­me Kie­va­ria nyt aluk­si auki vain vii­kon­lop­pui­sin ja jat­kam­me sii­nä samal­la remont­tia pik­ku hiljaa.

Viral­li­sem­mat, päi­vä­kah­vit­te­lu­jen mer­keis­sä toteu­tet­ta­vat ava­jai­set yrit­tä­jä aikoo jär­jes­tää toden­nä­köi­ses­ti hel­mi­kuun puolella.

– Sil­loin vii­meis­tään pää­se­vät käy­mään nekin asiak­kaat, joi­ta ilta-elä­mä ei niin innosta.