Iin Ener­gia las­kee hie­man hintojaan

Iin Ener­gia las­keen säh­kön­sä hin­taa hel­mi­kuun alus­ta alkaen, vaik­ka yhtiön alus­ta­va tulos vuo­del­ta 2022 on rei­lut mil­joo­na euroa tap­piol­li­nen. Täs­tä suu­rin osa on säh­kön myyn­nis­tä joh­tu­vaa. Iisi­verk­ko ja säh­kö­verk­ko­toi­min­ta ovat myös lähel­lä nollatulosta.

Täs­tä huo­li­mat­ta yhtiö las­kee tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­via myyn­ti­hin­to­jaan siten, että esi­mer­kik­si yleis­säh­kö on 19,80 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta, kak­siai­ka­säh­kö päi­vän osal­ta 22,00 sent­tiä ja yön osal­ta 15,40 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Hin­nat sisäl­tä­vät 10 pro­sen­tin alv:n.

– Olem­me perin­tei­ses­ti olleet Suo­men edul­li­sim­pia säh­kön­myy­jiä ja haluam­me olla sitä jat­kos­sa­kin, toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la toteaa.

Hän ker­too, että Iin Ener­gian myy­mäs­tä säh­kös­tä oman tuo­tan­non osuus vaih­te­lee vuo­sit­tain 40–60 pro­sen­tin välil­lä riip­puen muun muas­sa Iijoen vesi­ti­lan­tees­ta. Suu­rim­pien kulu­tuk­sien kuu­kausi­na, mar­ras­kuus­ta hel­mi­kuu­hun, vesi­voi­ma­lai­tok­sil­la on yleen­sä vähi­ten tuo­tan­toa ja siten näi­nä kuu­kausi­na jou­du­taan säh­köä osta­maan enem­män markkinoilta.

– Tar­kas­te­lem­me jat­kos­sa­kin myyn­ti­hin­to­ja kuu­kausit­tain ja mikä­li pörs­si­hin­nat pysy­vät koh­tuul­li­si­na ja Olki­luo­to3-ydin­voi­ma­la käyn­nis­tyy suun­ni­tel­man mukai­ses­ti kau­pal­li­seen käyt­töön maa­lis­kuus­sa, voim­me teh­dä uuden hin­nan­muu­tok­sen, Kuuse­la sanoo.

Vii­mek­si Iin Ener­gia muut­ti säh­kön hin­taa tam­mi­kuun alus­sa, jol­loin se nos­ti hin­to­ja niin, että muun muas­sa yleis­säh­kön hin­ta on ollut alku­vuo­den ajan 22 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Vie­lä jou­lu­kuus­sa yleis­säh­kön hin­ta oli yhtiöl­lä 13,53 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta, jol­loin hin­taa las­ket­tiin ennen koro­tus­ta säh­kön alv:n las­kun seu­rauk­se­na. Vii­me elo­kuus­sa Iin Ener­gian kWh-hin­ta yleis­säh­köl­lä oli vain 7,82 sent­tiä, ja päi­vä­ajan kak­siai­ka­säh­kön hin­ta oli suu­rin­piir­tein samois­sa lukemissa.

Uudet hin­nat löy­ty­vät Iin Ener­gian nettisivuilta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.