Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jalat syväl­lä Poh­jois-Poh­jan­maan mullissa

Vii­me sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la kokoon­nut­tiin kuu­le­maan edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Olga Oinas-Panu­man aja­tuk­sia ja kes­kus­te­le­maan aiheis­ta, jot­ka hän haluai­si nos­taa esil­le mah­dol­li­sel­la kau­del­laan Arka­dian­mäel­lä. Pai­kal­la oli­vat Olgaa tuke­mas­sa pai­kal­li­set poli­tii­kan kon­ka­rit, Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa ja Samu­li Poh­ja­mo. Olga ker­toi ihmis­ten pariin jal­kau­tu­mi­sen ole­van hänel­le eri­tyi­sen tärkeää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat töi­hin poh­joi­sen puolesta!

Poh­jois-Suo­men stra­te­gi­nen ase­ma vah­vis­tuu mer­kit­tä­väs­ti ener­gia­ta­lou­den ja NATO:n sii­vit­tä­mä­nä. Uuden glo­baa­lin ase­tel­man vuok­si on var­mis­tet­ta­va panos­tuk­set koko val­ta­kun­nan kan­nal­ta kes­kei­siin infra­hank­kei­siin pohjoisessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 3

Lot­to: 9, 12, 13, 25, 26, 36, 40. Lisä­nu­me­ro 29, plus­nu­me­ro 20.

Voit­to­luok­ka: 7 oikein 1 kpl 11 000 000 €, 6+1 96 814,76 € , 6 oikein 3 033,04 € , 5 oikein 70,50 €, 4 oikein 10 €, 3+1 oikein 2 €, plus oikein -.


Lipas kiin­ni­tä – lataa – saa ampua

Iin Reser­vi­läi­set ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mä asei­den esit­te­ly- ja ammun­ta­ta­pah­tu­ma nousi erit­täin suo­si­tuk­si. Osal­lis­tu­jia ilmoit­tau­tui niin run­saas­ti, että hei­dät jou­dut­tiin jaka­maan kah­teen ryh­mään, muu­toin oli­si­vat oman ampu­ma­vuo­ron odo­tusa­jat veny­neet liiaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poo­ki­tans­sit Kui­va­nie­mel­lä veti­vät salin täyteen

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tyt Poo­ki­tans­sit veti­vät puo­leen­sa yli 200 tans­sin har­ras­ta­jaa lähel­tä ja kau­kaa vii­me per­jan­tai­na. Radio Poo­kin tun­ne­tut juon­ta­jat Ari Ket­tu­kan­gas ja Joo­nas Hepo­la juon­si­vat suo­raa tans­si­lä­he­tys­tä pai­kan pääl­tä nuorisoseuralta. 


Kol­jun majan las­kun­mak­suis­ta selvitään

Kol­jun majaa yllä­pi­tä­vä Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys jou­tui vai­kean pai­kan eteen säh­kön hin­nan nous­tua rajus­ti ja yli kyläyh­dis­tyk­sen kan­to­ky­vyn. Kyläyh­dis­tys päät­ti luo­pua majan hal­lin­noin­nis­ta vuo­den 2022 lop­puun men­nes­sä. Vuo­kra­so­pi­mus, joka oli­si jat­ku­nut vuo­teen 2024 saak­ka, saa­tiin puret­tua Oulun kau­pun­gin kanssa. 


Pois­to­teks­tii­li kier­toon Iissä

Kier­to­kaa­ri on aloit­ta­nut pois­to­teks­tii­lin keräyk­sen Iis­sä. Keräys­paik­ka­na toi­mii Las­ten­vaat­tei­den Second Hand Shop Mii­ma, jon­ne on tuo­tu teks­tii­lin keräysrullakoita.