Yhdis­tyk­sil­le ei hel­po­tus­ta energiakriisiin

Ener­gia­krii­sin kes­kel­lä hal­li­tus on kehit­tä­nyt eri­lai­sia tuki­muo­to­ja säh­kö­ener­gian kor­keis­ta hin­nois­ta sel­viä­mi­seen niin yksi­tyis­hen­ki­löil­le, yri­tyk­sil­le kuin maa­ta­lou­del­le­kin. Eri­lai­set yhdis­tyk­set ovat kui­ten­kin jää­neet tuki­vii­da­kon reu­nal­le. Erik­seen yhdis­tyk­sil­le suun­nat­tua tuki­muo­toa ei nimit­täin ole säädetty.

Lue lisää

Vii­mei­set ter­veh­dyk­set mestarille

Hau­ki­pu­taa­lai­sen pai­ni­ja­mes­ta­rin Eero Tapion muis­to­kir­ja on esil­lä Jatu­lin aulas­sa tam­mi­kuun ajan. Hau­ki­pu­taan Heit­to halusi osoit­taa suur­ta kun­nioi­tus­ta mes­ta­ria ja seu­ra­le­gen­daa koh­taan avaa­mal­la muis­to­kir­jan, johon voi kir­joit­taa nimen­sä ja jät­tää halu­tes­saan vii­mei­sen ter­veh­dyk­sen ja jakaa muis­ton vuo­sien varrelta.


Kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de suun­nit­te­li Vuo­den Urhei­li­jan palkinnon

Vuo­den urhei­li­jak­si valit­tu, maas­to­hiih­tä­jä Iivo Nis­ka­nen, sai täy­sin uuden pal­kin­non vuo­den 2022 urhei­lusaa­vu­tuk­sis­taan. Vies­ti­ka­pu­laa syblo­loi­van pal­kin­non on suun­ni­tel­lut kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de.

– Pal­kin­non suun­nit­te­lun tär­keim­piä läh­tö­koh­tia oli käy­tet­tä­vyys, tote­aa Vii­ta­läh­de. Tavoit­tee­na oli luo­da hel­pos­ti pidel­tä­vä ja suh­teel­li­sen kevyt pal­kin­to, joka kui­ten­kin huo­kuu arvok­kuut­ta ja kes­tää aikaa.

Urhei­lu­toi­mit­ta­jain Lii­ton jäse­net ovat äänes­tä­neet Vuo­den urhei­li­jan jo vuo­des­ta 1947 läh­tien. Tämän­vuo­ti­nen pal­kin­to jaet­tiin Urhei­lu­gaa­las­sa vii­me torstaina.


Met­sä­no­mis­ta­jia herä­tel­lään oman met­sän mahdollisuuksiin

LuoP­Po on Luon­non­tuot­teet ja luon­to­pal­ve­lut kas­vuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la –han­ke, jon­ka tar­koi­tus on saa­da met­sä­no­mis­ta­jat ja met­sä­alan toi­mi­jat hok­saa­maan, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luon­non­tuot­teet anta­vat lisä­tu­lo­jen hank­ki­mi­seen omas­ta met­säs­tä. Toi­saal­ta Suo­men met­sä­kes­kuk­sen ja Oulun 4H:n toteut­ta­ma­na han­ke halu­aa paran­taa edel­ly­tyk­siä sii­hen, että muun muas­sa luon­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set sai­si­vat han­kit­tua met­sis­tä mate­ri­aa­lia tar­pei­siin­sa ja paik­ko­ja toiminnalleen.


SuMu-jameis­sa Hut­tu­ky­läs­sä jam­mail­laan kun­to kohdilleen

Suo­mi-musiik­ki, niin hump­pa, tan­go kuin lat­ta­ri­ryt­mit­kin soi­vat. Syke nousee, jam­mail­laan, jääh­dy­tel­lään, veny­tel­lään. Tun­nel­ma Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la on kepeä ja iloi­nen. SuMu-jamien kehit­tä­jä, Sai­la Iisak­ka ohjaa har­ras­tus­po­ruk­kaa tans­sil­li­sen kun­toi­lun pariin.Kota­se­län tuu­li­voi­ma-asia lautakunnassa

Ilma­tar Ener­gy Oy on hake­nut Oulun kau­pun­gil­ta tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­van laa­din­nan käyn­nis­tä­mis­tä Yli-Iin Kota­se­län alu­eel­le. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa kokouk­ses­saan tänään. Esi­tyk­se­nä kokouk­ses­sa on, että hake­muk­sen mukai­sen osay­leis­kaa­van laa­din­ta käynnistetään. 
Teks­ta­rit

“Kii­tos” Iin kotihoidon/vanhuspalvelujen esi­mie­het, kun ette ilmoit­ta­neet meil­le omais­hoi­don tuen saa­jil­le että Oulun­kaa­ri mak­saa­kin jo 30.12.2022 tam­mi­kuun­kin omais­hoi­don palk­kion. Se muu­ten­kin pie­ni palk­kio vaa­ti­vas­ta työs­tä meni sit­ten verot­ta­jal­le, kun tulo­ra­ja ylit­tyi! Nyt sit­ten kituu­te­taan hel­mi­kuu­hun asti ilman tam­mi­kuun tulo­ja ilmei­ses­ti? Muu­ten­kin tie­do­tus tämän seka­van sote-uudis­tuk­sen myö­tä on ollut ala-arvoista,k ouluar­vo­sa­nal­la 4,eli “ehdot” tuli­si. Kukaan ei tun­nu otta­van vastuuta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus