Yhdis­tyk­sil­le ei hel­po­tus­ta energiakriisiin

Ener­gia­krii­sin kes­kel­lä hal­li­tus on kehit­tä­nyt eri­lai­sia tuki­muo­to­ja säh­kö­ener­gian kor­keis­ta hin­nois­ta sel­viä­mi­seen niin yksi­tyis­hen­ki­löil­le, yri­tyk­sil­le kuin maa­ta­lou­del­le­kin. Eri­lai­set yhdis­tyk­set ovat kui­ten­kin jää­neet tuki­vii­da­kon reu­nal­le. Erik­seen yhdis­tyk­sil­le suun­nat­tua tuki­muo­toa ei nimit­täin ole säädetty.

Lue lisää

Vii­mei­set ter­veh­dyk­set mestarille

Hau­ki­pu­taa­lai­sen pai­ni­ja­mes­ta­rin Eero Tapion muis­to­kir­ja on esil­lä Jatu­lin aulas­sa tam­mi­kuun ajan. Hau­ki­pu­taan Heit­to halusi osoit­taa suur­ta kun­nioi­tus­ta mes­ta­ria ja seu­ra­le­gen­daa koh­taan avaa­mal­la muis­to­kir­jan, johon voi kir­joit­taa nimen­sä ja jät­tää halu­tes­saan vii­mei­sen ter­veh­dyk­sen ja jakaa muis­ton vuo­sien varrelta.


Met­sä­no­mis­ta­jia herä­tel­lään oman met­sän mahdollisuuksiin

LuoP­Po on Luon­non­tuot­teet ja luon­to­pal­ve­lut kas­vuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la –han­ke, jon­ka tar­koi­tus on saa­da met­sä­no­mis­ta­jat ja met­sä­alan toi­mi­jat hok­saa­maan, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luon­non­tuot­teet anta­vat lisä­tu­lo­jen hank­ki­mi­seen omas­ta met­säs­tä. Toi­saal­ta Suo­men met­sä­kes­kuk­sen ja Oulun 4H:n toteut­ta­ma­na han­ke halu­aa paran­taa edel­ly­tyk­siä sii­hen, että muun muas­sa luon­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set sai­si­vat han­kit­tua met­sis­tä mate­ri­aa­lia tar­pei­siin­sa ja paik­ko­ja toiminnalleen.


SuMu-jameis­sa Hut­tu­ky­läs­sä jam­mail­laan kun­to kohdilleen

Suo­mi-musiik­ki, niin hump­pa, tan­go kuin lat­ta­ri­ryt­mit­kin soi­vat. Syke nousee, jam­mail­laan, jääh­dy­tel­lään, veny­tel­lään. Tun­nel­ma Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la on kepeä ja iloi­nen. SuMu-jamien kehit­tä­jä, Sai­la Iisak­ka ohjaa har­ras­tus­po­ruk­kaa tans­sil­li­sen kun­toi­lun pariin.


Kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de suun­nit­te­li Vuo­den Urhei­li­jan palkinnon

Vuo­den urhei­li­jak­si valit­tu, maas­to­hiih­tä­jä Iivo Nis­ka­nen, sai täy­sin uuden pal­kin­non vuo­den 2022 urhei­lusaa­vu­tuk­sis­taan. Vies­ti­ka­pu­laa syblo­loi­van pal­kin­non on suun­ni­tel­lut kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de.

– Pal­kin­non suun­nit­te­lun tär­keim­piä läh­tö­koh­tia oli käy­tet­tä­vyys, tote­aa Vii­ta­läh­de. Tavoit­tee­na oli luo­da hel­pos­ti pidel­tä­vä ja suh­teel­li­sen kevyt pal­kin­to, joka kui­ten­kin huo­kuu arvok­kuut­ta ja kes­tää aikaa.

Urhei­lu­toi­mit­ta­jain Lii­ton jäse­net ovat äänes­tä­neet Vuo­den urhei­li­jan jo vuo­des­ta 1947 läh­tien. Tämän­vuo­ti­nen pal­kin­to jaet­tiin Urhei­lu­gaa­las­sa vii­me torstaina.Teks­ta­rit

“Kii­tos” Iin kotihoidon/vanhuspalvelujen esi­mie­het, kun ette ilmoit­ta­neet meil­le omais­hoi­don tuen saa­jil­le että Oulun­kaa­ri mak­saa­kin jo 30.12.2022 tam­mi­kuun­kin omais­hoi­don palk­kion. Se muu­ten­kin pie­ni palk­kio vaa­ti­vas­ta työs­tä meni sit­ten verot­ta­jal­le, kun tulo­ra­ja ylit­tyi! Nyt sit­ten kituu­te­taan hel­mi­kuu­hun asti ilman tam­mi­kuun tulo­ja ilmei­ses­ti? Muu­ten­kin tie­do­tus tämän seka­van sote-uudis­tuk­sen myö­tä on ollut ala-arvoista,k ouluar­vo­sa­nal­la 4,eli “ehdot” tuli­si. Kukaan ei tun­nu otta­van vastuuta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Aja­tuk­sia uuteen vuoteen

Vuo­si on taas vaih­tu­nut ja kat­se tule­vas­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en tee uuden­vuo­den lupauk­sia, mut­ta toi­veen kyl­lä esi­tin – edel­lis­tä ter­veem­mäs­tä vuo­des­ta. Se ei vali­tet­ta­vas­ti per­hee­ni osal­ta vie­lä toteu­tu­nut, vaan kuo­puk­sen kor­va­tu­leh­duk­sen hän­nät seu­ra­si­vat tähän­kin vuoteen. 


Auto­kan­ta vanhenee

Lii­ken­ne­käy­tös­sä ole­vien hen­ki­lö­au­to­jen kes­ki-ikä oli vii­me vuo­den lopus­sa 12,9 vuot­ta. Kes­ki-ikä kas­voi noin 0,3 vuo­del­la edel­li­ses­tä vuo­des­ta. Auto­kan­nan kes­ki-ikä on kas­va­nut vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na 2,0 vuodella.