SuMu-jameis­sa Hut­tu­ky­läs­sä jam­mail­laan kun­to kohdilleen

Huttukylän Nuorisoseura haluaa tarjota monenlaista toimintaa eri-ikäisille kyläläisille ja samalla tutustuttaa kotikylän asukkaita toisiinsa. Saila Iisakka (kuvassa keskellä mikrofonin kanssa) on kehittänyt yhdeksi harrastusmuodoksi SuMu-jamit, jossa osallistujat pääsevät liikkumaan ja kohottamaan kuntoaan suomalaisen musiikin tahdissa. Rytmi vie mennessään ja monipuolinen musiikki piristää, toteavat harrastajat. (Kuva: Teea Tunturi)Huttukylän Nuorisoseura haluaa tarjota monenlaista toimintaa eri-ikäisille kyläläisille ja samalla tutustuttaa kotikylän asukkaita toisiinsa. Saila Iisakka (kuvassa keskellä mikrofonin kanssa) on kehittänyt yhdeksi harrastusmuodoksi SuMu-jamit, jossa osallistujat pääsevät liikkumaan ja kohottamaan kuntoaan suomalaisen musiikin tahdissa. Rytmi vie mennessään ja monipuolinen musiikki piristää, toteavat harrastajat. (Kuva: Teea Tunturi)

Suo­mi-musiik­ki, niin hump­pa, tan­go kuin lat­ta­ri­ryt­mit­kin soi­vat. Syke nousee, jam­mail­laan, jääh­dy­tel­lään, veny­tel­lään. Tun­nel­ma Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la on kepeä ja iloi­nen. SuMu-jamien kehit­tä­jä, Sai­la Iisak­ka ohjaa har­ras­tus­po­ruk­kaa tans­sil­li­sen kun­toi­lun pariin.

– Olen yhdis­tel­lyt näil­le tun­neil­le lavik­sen ja folk­ja­min poh­jal­ta muka­via, pie­niä aske­lik­ko­ja ja tans­si­sar­jo­ja. Täs­sä aero­bi­nen kun­to kohe­nee, keho ja mie­li vir­kis­tyy. Samal­la tasa­pai­no kehit­tyy, Iisak­ka kertoo.

SuMu-jamei­hin osal­lis­tu­nei­den nais­ten mie­les­tä paras­ta tun­neis­sa on se, että niis­sä on laa­ja vali­koi­ma eri­lai­sia ryt­me­jä ja moni­puo­lis­ta musii­kia. Kes­ki­var­ta­lo kiit­tää tun­nin jäl­keen, ja tree­ni koe­taan tehok­kaak­si ja hauskaksi.

– Tääl­lä koe­taan tans­sin rie­mua ja yhtei­söl­li­syy­den iloa, Sai­la Iisak­ka summaa.

Kes­ki­viik­kois­ten tans­sil­lis­ten ryh­mien lisäk­si Hut­tu­ky­läs­sä on aikui­sil­le tar­jol­la kun­to­jump­paa maa­nan­tai­sin. Kol­me­na lau­an­tai­na kuu­kau­des­sa tilois­sa jär­jes­te­tään myös perin­tei­set tans­sit orkes­te­rei­neen. Lap­sil­le on nuo­ri­so­seu­ral­la usei­ta tans­si­ryh­miä maa­nan­tai­sin sekä taide‑, lii­kun­ta- ja kok­ki­ker­ho­ja usea­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Las­ten ker­hot ovat mak­sut­to­mia ja nii­den jär­jes­tä­mi­seen on saa­tu avus­tus­ta Oulun kaupungilta.

Nuo­ri­so­seu­ran kan­nal­ta onkin tär­ke­ää, että toi­mi­ti­la tulee uudel­le­kin kävi­jäl­le tutuk­si ja luon­te­vak­si kokoon­tu­mi­sen paikaksi.

– Meil­lä näi­den kou­lui­käis­ten ker­ho­jen osal­ta ohjaa­ji­na toi­mi­vat oman kylän nuo­ret, jot­ka itse kou­lu­tam­me teh­tä­viin. Alle kou­lui­käis­ten ryh­miä ohjaa aina ammat­ti­tai­toi­nen aikui­nen. Suu­rin osa ohjaa­jis­ta on kar­tut­ta­nut ohjaus­ko­ke­mus­ta meil­lä jo useam­mal­la ker­ho­kau­del­la, Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ran hal­li­tuk­sen jäsen Anu Uusi­ta­lo kertoo.

Tänä vuon­na kau­pun­gin avus­tus ker­hoil­le on myön­net­ty jo myös syys­kau­del­le. Avus­tuk­sel­la kate­taan esi­mer­kik­si ohjaa­ja­palk­kioi­ta sekä tar­vi­ke- ja väli­ne­ku­lu­ja. Nuo­ri­so­seu­ra vas­taa itse muun muas­sa tila­ku­luis­ta ja tiedottamisesta.

Toi­min­taa suun­ni­tel­laan ja kehi­te­tään yhdes­sä nuor­ten ohjaa­jien kans­sa myös ker­ho­lais­ten ja hei­dän per­heit­ten­sä näke­myk­siä kuunnellen.

– Pai­kal­li­si­na toi­mi­joi­na nuo­ri­so­seu­roil­la on usein arvo­kas­ta asian­tun­ti­juut­ta toi­min­ta-alu­een­sa tar­peis­ta. Hut­tu­ky­läs­sä­kin on huo­mat­tu arjen hyvin­voin­tia edis­tä­vän seu­ra­toi­min­nan tar­pei­ta muis­sa­kin ikä­ryh­mis­sä kuin per­heen pie­nim­mis­sä. Suun­nit­teil­la on esi­mer­kik­si vii­koit­tai­sia kokoon­tu­mi­sia ikäih­mi­sil­le sekä vapaa-ajan koh­taa­mis­paik­ka vart­tu­neem­mil­le nuo­ril­le. Saa näh­dä, miten hyvin­voin­tia­lue suun­ni­tel­miim­me suh­tau­tuu, tuu­maa jär­jes­tö­avus­tus­ha­ke­muk­sen uudel­le alu­eel­li­sel­le toi­mi­jal­le laa­ti­nut Uusitalo.