Vii­mei­set ter­veh­dyk­set mestarille

Mestari on poissa, mutta hänen muistonsa elää.Mestari on poissa, mutta hänen muistonsa elää.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen pai­ni­ja­mes­ta­rin Eero Tapion muis­to­kir­ja on esil­lä Jatu­lin aulas­sa tam­mi­kuun ajan. Hau­ki­pu­taan Heit­to halusi osoit­taa suur­ta kun­nioi­tus­ta mes­ta­ria ja seu­ra­le­gen­daa koh­taan avaa­mal­la muis­to­kir­jan, johon voi kir­joit­taa nimen­sä ja jät­tää halu­tes­saan vii­mei­sen ter­veh­dyk­sen ja jakaa muis­ton vuo­sien varrelta.

Eero Tapio on jät­tä­nyt suu­ren mää­rän läm­pi­miä muis­to­ja ja tari­noi­ta pai­nin paris­ta, tode­taan muis­to­kir­jan saa­te­sa­nois­sa. Kir­jaan on tul­lut jo pal­jon mer­kin­tö­jä. Alle­kir­joit­ta­ji­na ovat ensim­mäi­si­nä Hei­ton joh­to­kun­nan jäse­net, Hei­ton Vie­ri­vien kivien väkeä, Jatu­li hen­ki­lö­kun­taa ja mui­ta Jatu­lis­sa lii­kun­ta- ja har­ras­te­ryh­mäs­sä käy­viä haukiputaalaisia.

Per­jan­tai­na nimen­sä muis­to­kir­jaan kir­joit­ti­vat hau­ki­pu­taa­lai­set Sir­pa ja Olli Lai­ti­nen, jot­ka halusi­vat omal­ta osal­taan muis­taa ja kun­niot­taa pai­ni­mes­ta­ria, joka ylsi mit­ta­viin saa­vu­tuk­siin ja teki Hau­ki­pu­das­ta maa­il­mal­la tun­ne­tuk­si. Koh­taa­mi­sia Eero Tapion kans­sa oli toi­si­naan pyö­rä­len­kil­lä, jol­loin vaih­det­tiin joku sana­kin, muis­te­li Sir­pa Laitinen.

– Pai­ni on vaa­ti­va laji. Huip­pu-urhei­lus­sa menes­ty­mi­nen vaa­tii kovaa ja moni­puo­lis­ta har­joit­te­lua sekä hyvää hen­kis­tä ja fyy­sis­tä kun­toa. Myös ravit­se­muk­sen pitää olla koh­dal­laan, sum­ma­si Olli Laitinen.

– Tar­vi­taan myös sisua. Eero Tapio osoit­ti myös, että maa­il­man hui­pul­le voi pon­nis­taa pie­nel­tä paik­ka­kun­nal­ta ja vaa­ti­mat­to­mis­ta lähtökohdista.

Maa­il­man- ja euroo­pan­mes­ta­ri, kuu­den arvo­kil­pai­lun mita­li­mies Eero Tapio siir­tyi ajas­ta iäi­syy­teen 17.12.2022 Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa vai­kean sai­rau­den mur­ta­ma­na 81-vuo­ti­aa­na. Pai­nia ja urhei­lua hän seu­ra­si tii­viis­ti lop­puun asti. Hei­ton vete­raa­nien, Vie­ri­vien kivien toi­min­nas­sa hän oli myös mukana.

Eero Tapio siu­nat­tiin vii­mei­sel­le mat­kal­le Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa sun­nun­tai­na 15.1.