Uusin kaa­vaeh­do­tus häm­men­si alakyläläisiä

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län sekä Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va­työ­hön ryh­dyt­tiin suu­rin toi­vein vuon­na 2015. Vuo­den 2017 aika­na teh­tiin kylä­sel­vi­tys yhteis­työs­sä asuk­kai­den kans­sa. Vuo­den 2019 kevääl­lä osay­leis­kaa­van luon­nos tuli näh­tä­vil­le. Nyt näh­tä­vil­lä on uudel­leen laa­dit­tu kaa­vaeh­do­tus, sil­lä edel­li­nen luon­nos palau­tet­tiin takai­sin valmisteluun. 

Lue lisää

Urhei­luseu­ras­ta pot­kua työuralle

Maa­ria Tuis­ku kir­joit­taa seu­ra­his­to­riik­kia, Pert­tu Vede­no­ja aut­taa seu­ro­ja vies­tin­näs­sä ja Emmi Kaik­ko­nen toi­mii seu­ra­koor­di­naat­to­ri­na. Urhei­luseu­rois­ta on löy­ty­nyt monen­lai­sia työ­teh­tä­viä ja niil­le teki­jöi­tä, kun seu­ro­jen työl­lis­tä­mis­toi­min­taa on tuet­tu Työ­tä hyväs­sä seu­ras­sa ‑hank­keen avulla.

– Urhei­luseu­rois­sa on val­ta­vas­ti työ­teh­tä­viä, joi­hin voi­tai­siin pal­ka­ta työn­te­ki­jöi­tä. Ongel­ma­na on ollut se, ettei seu­rois­sa vält­tä­mät­tä tie­de­tä, miten pitäi­si toi­mia ja mitä kaik­kea työl­lis­tä­mi­nen vaa­tii, hank­keen vetä­jä Eeva-Lee­na Yli­mä­ki ker­too.


Onko Yli-Iin ker­ma­mei­je­rin esi­neis­töä missään?

Pudas­jär­ven Ala-Siu­rual­la asu­va Kau­no Nyman lähet­ti Ran­ta­poh­jal­le kuvan koto­naan ole­vas­ta astias­ta, joka on noin sata vuot­ta sit­ten kuu­lu­nut Yli-Iin kir­kon­ky­läl­lä toi­mi­neen ker­ma­mei­je­rin kalus­toon. Nyman haluai­si kuul­la, onko muu­ta mei­je­rin esi­neis­töä säilynyt. 

Uusi voi­ma­joh­to tulee hal­ko­maan Ran­ta­poh­jan aluetta

Fingrid Oyj suun­nit­te­lee uuden voi­ma­joh­don raken­ta­mis­ta Rova­nie­men Petä­jäs­kos­ken ja Vaa­lan Nuo­juan­kan­kaan välil­le. Voi­ma­joh­to­yh­tey­den pituus on rei­lut 200 kilo­met­riä. Uusi voi­ma­joh­to sijoit­tuu osin nykyis­ten voi­ma­joh­to­jen yhtey­teen, ja uut­ta maas­to­käy­tä­vää on noin 105–145 kilo­met­riä vaih­toeh­dos­ta riippuen.