Urhei­luseu­ras­ta pot­kua työuralle

Maaria Tuisku tekee Haukiputaan Veikkojen historiikkia palkkatuella.Maaria Tuisku tekee Haukiputaan Veikkojen historiikkia palkkatuella.

Maa­ria Tuis­ku kir­joit­taa seu­ra­his­to­riik­kia, Pert­tu Vede­no­ja aut­taa seu­ro­ja vies­tin­näs­sä ja Emmi Kaik­ko­nen toi­mii seu­ra­koor­di­naat­to­ri­na. Urhei­luseu­rois­ta on löy­ty­nyt monen­lai­sia työ­teh­tä­viä ja niil­le teki­jöi­tä, kun seu­ro­jen työl­lis­tä­mis­toi­min­taa on tuet­tu Työ­tä hyväs­sä seu­ras­sa ‑hank­keen avulla.

– Urhei­luseu­rois­sa on val­ta­vas­ti työ­teh­tä­viä, joi­hin voi­tai­siin pal­ka­ta työn­te­ki­jöi­tä. Ongel­ma­na on ollut se, ettei seu­rois­sa vält­tä­mät­tä tie­de­tä, miten pitäi­si toi­mia ja mitä kaik­kea työl­lis­tä­mi­nen vaa­tii, hank­keen vetä­jä Eeva-Lee­na Yli­mä­ki ker­too.

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ry:n (PoPLi) hal­lin­noi­mas­sa hank­kees­sa kehi­te­tään ja tue­taan yhdis­tys­ten ja eten­kin urhei­luseu­ro­jen työl­lis­tä­mis­toi­min­taa. Hank­kees­ta hyö­ty­vät kaik­ki. Seu­ro­jen toi­min­ta tehos­tuu ja ne pys­ty­vät pal­ve­le­maan ympä­ris­töään parem­min. Seu­roi­hin työl­lis­ty­neet taas saa­vat työ­tä ja arvo­kas­ta työkokemusta.

Han­ke toi­mii Oulus­sa, Iis­sä, Muhok­sel­la, Pudas­jär­vel­lä ja Vaalassa.

Par­hail­laan Tuis­ku kir­joit­taa Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen seu­ra­his­to­riik­kia palk­ka­tuel­la. Työ on opet­ta­nut pal­jon his­to­rii­kin teke­mi­ses­tä ja urheiluseuratoiminnasta.

– Kun mah­dol­li­suus his­to­rii­kin teke­mi­seen avau­tui, ajat­te­lin että tämä­pä on oiva tapa pääs­tä työs­ken­te­le­mään teks­tien kans­sa, Tuis­ku sanoo.

Suo­men kie­les­tä mais­te­rik­si val­mis­tu­neel­le Tuis­kul­le löy­det­tiin hank­keen avul­la Oulun yli­opis­ton his­to­rian lai­tok­sel­ta men­to­ri töi­se­vään kir­joi­tus­pro­jek­tiin. Teke­mi­sen ohes­sa Tuis­ku on huo­man­nut halua­van­sa pitää kir­joit­ta­mi­sen muka­na, oli­pa työl­lis­tä­mis­jak­son jäl­keen luvas­sa töi­tä tai täy­den­tä­viä opintoja.

Yli 90 vuot­ta toi­mi­neen seu­ran his­to­rian puris­ta­mi­nen kir­jan kan­sien väliin vaa­tii aineis­to­jen kokoa­mis­ta, tul­kit­se­mis­ta, haas­tat­te­lui­ta ja tie­tys­ti kirjoitustyötä.

– Mie­les­tä­ni urhei­luseu­ras­sa työs­ken­te­lyä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti kokeil­la, jos sii­hen tulee tilai­suus. Seu­rat teke­vät töi­tä hie­no­jen asioi­den puo­les­ta, Tuis­ku sanoo.

PoPLi aut­taa seu­ro­ja työl­lis­tä­mi­ses­sä ja sii­hen liit­ty­vis­sä tuki­asiois­sa, jot­ka saat­ta­vat tun­tua seu­ro­jen toi­mis­tol­la han­ka­lil­ta. Hank­keen avul­la työl­lis­ty­neis­tä esi­mer­kik­si Pert­tu Vede­no­ja tekee monen­lai­sia vies­tin­nän töi­tä Hau­ki­pu­taan Pal­lol­le, Oulun Voi­mis­te­luseu­ral­le ja JS Hercu­le­sil­le. Useam­mal­le työ­nan­ta­jal­le työs­ken­te­ly mah­dol­lis­tuu PoPLin toteut­ta­man siir­to­jär­jes­te­lyn avul­la, jota on käy­tet­ty Suo­mes­sa vähän urhei­luseu­rois­sa tapah­tu­vas­sa työllistämisessä.

Vede­no­ja on siis PoPLin työn­te­ki­jä, mut­ta tekee työ­tä seu­roil­le, joil­la ei ole tar­vet­ta tai mah­dol­li­suut­ta koko­päi­väi­sen työn­te­ki­jän palkkaamiseen.

– Jär­jes­te­lyn avul­la olen saa­nut kos­ke­tus­ta eri­lai­siin työ­kult­tuu­rei­hin. Lisäk­si vies­tin­nän suh­teen työ­teh­tä­vät ovat moni­puo­li­sia, Vede­no­ja kertoo.

Hänen teh­tä­viin­sä kuu­luu mm. net­ti­si­vu-uudis­tus, live-lähe­tys­ten toteut­ta­mis­ta, kuvaa­mis­ta ja graa­fis­ta suunnittelua.

Emmi Kaik­ko­nen taas työl­lis­tyi Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­hin nuor­ten har­ras­te­ryh­mien ohjaa­jan ja seu­ra­koor­di­naat­to­rin teh­tä­viin. Aiem­min seu­ras­sa val­men­ta­nut ja voi­mis­tel­lut Kaik­ko­nen on saa­nut työ­jak­sol­ta kipi­nää liikunta-alalle.

– Tämä kort­ti oli­si saat­ta­nut jää­dä kään­tä­mät­tä koko­naan, jos en oli­si pääs­syt KTU:lle palk­ka­tuel­la ja innos­tu­nut myös opis­ke­le­maan lii­kun­ta-alaa, Kaik­ko­nen sanoo.

Alu­een seu­rat voi­si­vat työl­lis­tää enemmän

Vuon­na 2020 alka­neel­le Työ­tä hyväs­sä seu­ras­sa ‑hank­keel­le oli sel­keä tilaus, sil­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la urhei­luseu­rat työl­lis­tä­vät esi­mer­kik­si palk­ka­tuen avul­la suh­teel­li­ses­ti vähem­män kuin yhdis­tyk­set yleensä.

– Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että seu­rat saa­vat pal­jon hyö­tyä pal­ka­tes­saan työn­te­ki­jän hoi­ta­maan teh­tä­viä, joi­hin seu­ra­toi­mi­joil­la ei ole osaa­mis­ta tai aikaa, sanoo pro­jek­ti­vas­taa­va Eeva-Lee­na Yli­mä­ki PoPLi:sta.

Esi­mer­kik­si KTU ja Oulun Floor­ball Club ovat saa­neet hank­keen kaut­ta toi­min­taan­sa uusia kierroksia.

– Palk­kaa­mam­me hen­ki­lön ansios­ta pys­tym­me nyt tar­joa­maan lap­sil­le ja nuo­ril­le eri­lai­sia har­ras­te­ryh­miä laa­jem­min kuin kos­kaan aikai­sem­min, KTU:n voi­mis­te­lu­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Satu Hämeen­nie­mi kiittelee.

OFBC taas sai työn­te­ki­jän siir­to­me­net­te­lyn avul­la yhtei­sen vies­tin­nän työn­te­ki­jän Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien kans­sa, mikä on vähen­tä­nyt seu­ran työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus­ta esi­mer­kik­si some­ka­na­vien päivittämisessä.

Han­ke on muo­toil­lut seu­ro­jen kans­sa monen­lai­sia työ­paik­ko­ja, mut­ta haki­joi­ta voi­si toki olla enem­män­kin. Urhei­luseu­ras­sa ja yhdis­tyk­ses­sä työs­ken­te­le­vä voi oppia uut­ta, syven­tää osaa­mis­taan ja hank­kia vaik­ka vaki­tui­sen työpaikan.

Työ­tä hyväs­sä seu­ras­sa ‑han­ke

– Edis­tää eri­tyi­ses­ti nuor­ten ja yli 54-vuo­tiai­den työt­tö­mien, pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien ja osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­ta- ja urhei­luseu­rois­sa, jär­jes­töis­sä sekä yhdistyksissä.

– Paran­taa työ­hy­vin­voin­tia, työ­ky­kyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia.

– Keven­tää seu­ro­jen yhdis­tys­ten vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den taakkaa.

– Vah­vis­taa toi­min­nan laa­tua ja imagoa.

– Madal­taa kyn­nys­tä pal­ka­ta työntekijä.

– Pro­jek­ti­vas­taa­va Eeva-Lee­na Yli­mä­ki, pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Riit­ta Olli­la.

Toteut­ta­mi­sa­lue: Ii, Oulu, Muhos, Pudas­jär­vi, Vaala 

Aika: 1.2.2020- 31.1.2023

Toteut­ta­ja: Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry

Rahoit­ta­ja: Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR), PoPLi, sekä muka­na ole­vat kunnat

Täl­lä het­kel­lä muka­na: Kel­lon Työ­väen Urheilijat

Oulun Floor­ball Club

Oulun Met­säs­tys ja Ampu­ma­seu­ra ry

Oulu­jo­ki­laak­son golf ja Muhok­sen jääklubi

Oulun Voi­mis­te­luseu­ra

Hau­ki­pu­taan Veikot

Hau­ki­pu­taan Pallo

JS Hercu­les

Kii­min­gin KiekkoPojat

Pel­son kyläyhdistys

PoPLi

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.