Uusi voi­ma­joh­to tulee hal­ko­maan Ran­ta­poh­jan aluetta

Uusi voimajohto Vaalan ja Rovaniemen välillä kulkee läpi Rantapohjan alueen. Sekä Oulun että Iin kunta ovat lausunnoissaan Arkalan kohdalta lähtevän läntisen vaihtoehdon kannalla. (Kuva: Fingrid/YVA-selostus)Uusi voimajohto Vaalan ja Rovaniemen välillä kulkee läpi Rantapohjan alueen. Sekä Oulun että Iin kunta ovat lausunnoissaan Arkalan kohdalta lähtevän läntisen vaihtoehdon kannalla. (Kuva: Fingrid/YVA-selostus)

Fingrid Oyj suun­nit­te­lee uuden voi­ma­joh­don raken­ta­mis­ta Rova­nie­men Petä­jäs­kos­ken ja Vaa­lan Nuo­juan­kan­kaan välil­le. Voi­ma­joh­to­yh­tey­den pituus on rei­lut 200 kilo­met­riä. Uusi voi­ma­joh­to sijoit­tuu osin nykyis­ten voi­ma­joh­to­jen yhtey­teen, ja uut­ta maas­to­käy­tä­vää on noin 105–145 kilo­met­riä vaih­toeh­dos­ta riippuen.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­le voi­ma­joh­don reit­ti tulee ete­län suun­nas­ta Yli­kii­min­gin Yli-Vuo­ton ja Vep­sän välil­tä, kul­kien sii­tä Joki­ko­kon ja Jolok­sen ohi Arka­laan, jos­ta suo­raan Yli-Iihin. Täl­lä välil­lä voi­ma­joh­don rei­til­lä on kak­si vaih­toeh­toa, itäi­sem­pi ja län­ti­sem­pi. Län­ti­nen reit­ti kul­kee Iijoen yli Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sen paik­keil­ta, itäi­nen ylit­täi­si joen Hir­ve­län koh­dal­la. Yli-Olha­vas­ta voi­ma­joh­to kul­kee suo­raan koh­ti poh­jois­ta yli Luo­la-aavan, jat­kaen sii­tä koh­ti määränpäätään.

Ohjel­ma­vai­heen jäl­keen voi­ma­joh­to­rei­til­le on etsit­ty tar­kis­tet­tu­ja reit­ti­vaih­toeh­to­ja. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la reit­ti­vaih­toeh­to­ja on tar­kis­tet­tu muun muas­sa Nuo­rit­ta­joen koh­dal­la, jos­sa uusi län­ti­nen vaih­toeh­to kier­tää alu­een loma-asu­tus­ta etääm­pää. Muu­tok­sia on teh­ty myös Iso­kan­kaan­suon, Siu­ruan­joen, Pan­ki­na­hon ja Arka­lan reittivaihtoehtoihin.

Iin kun­nan alu­eel­la voi­ma­joh­to kul­kee rei­lun 30 kilo­met­rin mat­kan. Ii antoi asias­ta täl­lä vii­kol­la lausun­ton­sa, jos­sa se tote­aa, että YVA-selos­tus on hyvin toteu­tet­tu ja sii­nä on kat­ta­vas­ti esi­tet­ty voi­ma­joh­to­hank­keen vai­ku­tusar­vioin­ti taus­toi­tuk­si­neen sekä teh­ty koko­nais­ver­tai­lua eri reit­ti­vaih­toeh­dois­ta kii­tet­tä­väl­lä tasol­la. Iin kun­ta on tyy­ty­väi­nen lisät­tyi­hin lin­jaus­vaih­toeh­toi­hin. Kun­nan näkö­kul­mas­ta näis­tä tuli­si vali­ta Tuo­me­lan ase­man län­ti­nen vaih­toeh­to tai Tuo­me­lan kier­ron itäi­nen vaih­toeh­to rei­tin sijainniksi.

Herva–Arkala-alueella Iin kun­ta näkee par­haim­mak­si vaih­toeh­dok­si län­ti­sen vaih­toeh­don, vaik­ka huo­no asia on, että met­sä­ti­loi­hin koh­dis­tu­vat hai­tat koh­dis­tu­vat pää­asias­sa met­sä­ti­loi­hin, joi­ta rasit­taa jo aiem­pi voi­ma­joh­to­han­ke. Myös Oulun kau­pun­ki on anta­mas­sa koko hank­kees­ta saman­suun­tai­sen lausun­non ja kal­lis­tu­mas­sa niin ikään Herva–Arkalan osal­ta län­ti­sen vaih­toeh­don kan­nal­le. Län­ti­nen vaih­toeh­to kul­kee suu­rel­ta osin samaa reit­tiä jo ole­mas­sa ole­van voi­ma­lin­jan kanssa.

Par­hail­laan käyn­nis­sä on hank­keen YVA-menet­te­ly, jon­ka jäl­keen Fingrid tekee pää­tök­sen jat­ko­suun­nit­te­lus­ta ja raken­ta­mi­ses­ta. Alus­ta­van aika­tau­lun mukaan maas­to­tut­ki­muk­set ja ylei­suun­nit­te­lu teh­dään vuo­sien 2022–2023 aika­na ja raken­ta­mi­nen vuo­si­na 2024–2027.

Hank­keen toteut­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen ei ole muka­na YVA-menet­te­lyn vaih­toeh­to­tar­kas­te­lus­sa, kos­ka hank­kees­ta vas­taa­van mukaan säh­kön­siir­toa ei voi­da tule­vai­suu­des­sa hoi­taa nykyi­sel­lä kan­ta­ver­kol­la ja jo pää­te­tyil­lä verk­koin­ves­toin­neil­la ilman hai­tal­li­sia siir­to­ka­pa­si­teet­ti­ra­joi­tuk­sia tai vaa­ran­ta­mat­ta käyttövarmuutta.

Uusi voi­ma­joh­to­yh­teys on tar­peen, kos­ka nyt raken­teil­la ole­vat kan­ta­verk­ko­yh­tey­det eivät tule riit­tä­mään kai­ken Ruot­sis­ta tuo­dun ja poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa tuo­te­tun säh­kön siir­tä­mi­seen ete­län kulu­tus­koh­tei­siin. Hank­keen toteut­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa tuu­li­voi­man raken­ta­mi­sen ja edis­tää Suo­men ilmas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta sekä yllä­pi­tää riit­tä­vää säh­kön oma­va­rai­suut­ta Suomessa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.