Mies­ten vii­kon tunnelmia

Lei­ri­kes­kus Lois­toon kokoon­tui kel­lo­lai­sia mie­hiä poh­ti­maan elä­mää mies­nä­kö­kul­mas­ta. Iltaa isän­nöi pas­to­ri Samu­li Ruusu­vuo­ri apu­po­ru­koi­neen. Suo­ma­lai­sen mie­hen tari­naa jaoim­me, pai­kal­la tai­si­vat kaik­ki olla Suo­mi-taus­tai­sia. Osal­la osal­lis­tu­jis­ta suku­juu­ret mene­vät Kel­los­sa jopa 1300-luvul­le. Poh­dim­me juu­riam­me ja taus­tam­me tie­dos­ta­mi­sen merkitystä.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Onko vih­reil­lä tar­koi­tus ajaa Suo­mi alas? Kou­luis­sa lap­sil­le ope­te­taan, että ei saa juo­da mai­toa eikä syö­dä lihaa. Vih­reät yrit­tää vapaut­taa kannabiksen,saa käyt­tää ja kas­vat­taa omaan käyt­töön. Susia suo­jel­laan, saa­daan ihmi­set muut­ta­maan kau­pun­kiin, kos­ka häi­rit­se­vät susia. Val­tio myön­si polii­seil­le 5000 e että käy­vät erä­val­vo­jien kans­sa tar­kis­ta­mas­sa. Onko kukaan häi­rin­nyt susia? Mil­loin vih­reät alkaa suo­jel­la ihmi­siä? Oma kan­sa unoh­tuu. Maa­kun­ta­vaa­lit lähes­tyy, muis­ta­kaa äänes­tä­jät kuka ajaa Suo­mea alas. Onko näin, että perus­suo­ma­lai­set ajaa taval­li­sen kan­san etua? Miten kes­kus­ta voi olla täl­läi­ses­sa hallituksessa?Koh­ti pai­kal­lis­ta joulua

Kau­pan lii­ton jäsen­ky­se­lyn mukaan kol­man­nes kau­pois­ta odot­taa jou­lu­myyn­nin kas­va­van tänä vuon­na vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Mer­kit­tä­vä perus­te näke­myk­seen on koro­na­pan­de­mian rajoi­tus­ten pur­ka­mi­nen. Juu­ri täl­lä het­kel­lä ylei­se­nä toi­vee­na on tie­ten­kin se, että vii­me aikoi­na kas­va­nut tar­tun­to­jen mää­rä saa­tai­siin laskuun.


Kier­to­mat­ka maa­il­mal­le omal­la koululla

Mil­tä näyt­tää ugan­da­lai­nen koti, ja mil­tä tun­tuu astua sin­ne sisäl­le? Mar­tin­nie­men kou­lun luo­kan­osaan oli pys­ty­tet­ty ja sisus­tet­tu afrik­ka­lai­nen asu­mus, johon lisää läm­pöä hoh­ka­si läm­pö­pat­te­ri. Tun­nel­maa toi­vat afrik­ka­lai­set esi­neet. Toi­sis­sa luo­kis­sa saat­toi tutus­tua yli kym­me­neen muu­hun maahan.
Jou­lui­set mark­ki­nat Revontaloilla

Revon­ta­loil­la Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na jou­lu­mark­ki­nat, jois­sa tun­nel­maa ja kävi­jöi­tä riit­ti koko päi­vän ajak­si. Jär­jes­te­lyis­sä muka­na ollut Tapio Kan­gas ker­too, että kävi­jöi­tä mark­ki­noil­la oli yllät­tä­vän pal­jon ja myyn­ti­pai­kat­kin täyttyivät.