Päät­tä­jäl­tä: Alue­vaa­lit, kiin­nos­taa­ko ketään?

Lauri Nikula toivoo Oulun kaupungilta tekoja tietoverkkoyhteyksien rakentamiseksi.( Kuva: Reijo Koirikivi, Studio P.S.V.)

Lau­ri Nikula.

Tämä aika vuo­des­ta on monil­le meis­tä odo­tuk­sen aikaa. Jou­lu lähes­tyy ja pian taas kevät­tä koh­ti astel­laan kuko­nas­kel kerrallaan.

Poli­tiik­kaa aktii­vi­ses­ti seu­raa­val­le vuo­den­vaih­de on täl­lä ker­taa taval­lis­ta­kin her­kul­li­sem­pi tam­mi­kuun alue­vaa­lien takia. Rehel­li­syy­den nimis­sä on kui­ten­kin todet­ta­va, ettei suu­rem­paa vaa­li­huu­maa ole aina­kaan tois­tai­sek­si esiin­ty­nyt sen parem­min medias­sa kuin turuil­la ja toreillakaan.

Tämä lie­nee kui­ten­kin tyyn­tä myrs­kyn edel­lä, sil­lä näis­sä vaa­leis­sa on kyse isois­ta asiois­ta. Vas­tuu sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­ses­tä siir­tyy koko­nai­suu­des­saan maa­kun­tien mukaan muo­dos­tu­vil­le hyvin­voin­tia­lueil­le ja alue­vaa­leis­sa rat­kais­taan, miten nämä elin­tär­keät pal­ve­lut käy­tän­nös­sä toteutetaan.

Se, mil­lai­sek­si hyvin­voin­tia­lue pal­ve­lui­neen muo­dos­tuu, on yksit­täi­sen kan­sa­lai­sen kan­nal­ta hyvin­kin mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Lopul­ta kyse on sii­tä, mil­loin ja miten ihmi­nen pää­see lää­kä­riin tai sai­raan­hoi­ta­jal­le, mis­tä löy­ty­vät neu­vo­la, ham­mas­lää­kä­ri ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut tai mis­sä vam­mais­ten pal­ve­lut sijaitsevat.

Vaa­leis­sa rat­kais­taan myös se, kuin­ka nopeas­ti palo­kun­ta tai ambu­lans­si saa­puu hädän het­kel­lä tai miten käy vapaa­pa­lo­kun­tien, jot­ka ovat tur­van­neet har­vem­min asut­tua osaa maas­tam­me. Pää­tet­tä­vä­nä on sekin, kuin­ka laa­duk­kai­ta ja moni­puo­li­sia nämä pal­ve­lut jat­kos­sa ovat.

Lupau­duin Kes­kus­tan ehdok­kaak­si, sil­lä haluan olla muka­na raken­ta­mas­sa tätä his­to­rial­lis­ta muu­tos­ta. Uskon, että se on hyväk­si niin Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­le kuin laa­jem­min koko yhteis­kun­nal­le hyvinvointialueineen.

Kes­kus­ta läh­tee sii­tä, että jokai­ses­sa kun­nas­sa on vähin­tään yksi sote-ase­ma, hen­ki­lös­tön työ­ar­ki para­nee, lähi­pal­ve­lut vah­vis­tu­vat ja hoi­toon pää­see yhdel­lä ker­taa oike­aan aikaan. Ensi­hoi­to ja pelas­tus­pal­ve­lut tur­va­taan koko laa­jal­la alueella.

Kai­ken kaik­ki­aan kyse on siis äärim­mäi­sen tär­keis­tä vaa­leis­ta. Uskon, että ne lopul­ta myös kiin­nos­ta­vat kan­saa ja hou­kut­te­le­vat äänes­tä­jiä vaa­li­uur­nil­le. Syy­tä aina­kin olisi.

Lau­ri Niku­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, alue­vaa­lieh­do­kas, Keskusta

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.