Oli­si­ko tun­ne­lin pääs­sä jou­lun valoa?

Ran­ta­poh­jas­ta 6.1.1972: “Porot pois!” sanoi akka, kun liha­vel­lis­tä rus­sa­koi­ta lap­po. H.J.Ylikiiminki

Paloa­se­mien ovet pysy­vät kiin­ni.
Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la Päi­vä paloa­se­mal­la ‑tapah­tu­ma on perut­tu koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Tapah­tu­maa oli mää­rä viet­tää useil­la Ran­ta­poh­jan alu­een paloa­se­mil­la ensi lauantaina.

Lau­an­tai­na alkaa kui­ten­kin palo­tur­val­li­suus­viik­ko. Vir­tu­aa­li­seen paloa­se­maan voi tutus­tua osoit­tees­sa https://paloturvallisuusviikko.fi/.

Tam­pe­re ykkö­nen, Oulu kakkonen.
Palk­ka­tu­lot ovat kas­va­neet tam­mi-loka­kuus­sa suu­ris­ta kau­pun­geis­ta eni­ten Tam­pe­reel­la vuo­den 2020 vas­taa­vaan ajan­jak­soon ver­rat­tu­na. Palk­ka­tu­lo­jen yhteis­sum­ma on ollut tam­mi-loka­kuus­sa kas­vus­sa kai­kis­sa kuu­des­sa Suo­men suu­rim­mas­sa kau­pun­gis­sa. Tie­dot sel­viä­vät Vero­hal­lin­non tilas­tos­ta, jon­ka avul­la voi seu­ra­ta tulo­re­kis­te­riin ilmoi­tet­tu­ja ansio­tu­lo­ja kun­ta­koh­tai­ses­ti. Tam­pe­re­lai­sil­le mak­set­tu­jen palk­ka­tu­lo­jen mää­rä kas­voi alku­vuon­na 7 pro­sent­tia. Oulus­sa kas­vua on ollut vii­me vuo­den vas­taa­vaan ajan­jak­soon ver­rat­tu­na 6,3 %, Espoos­sa 5,9 %, Hel­sin­gis­sä 5,5 %, Turus­sa 5,4 % ja Van­taal­la 4,3 %. Koko maan osal­ta tam­mi-loka­kuun palk­ka­sum­ma kas­voi 5,1 %. Vuo­si­kas­vu on alka­nut huh­ti­kuus­sa. Kas­vua selit­tää eri­tyi­ses­ti koro­nas­ta joh­tu­vien sul­ku­toi­mien alka­mi­nen ver­tai­lu­vuo­den 2020 kevääl­lä ja nii­den asteit­tai­nen hel­lit­tä­mi­nen tänä vuonna.

Jou­lu­ta­pah­tu­ma Jäälissä.
Jää­lis­sä jär­jes­te­tään perin­tei­nen jou­lu­ta­pah­tu­ma lau­an­tai­na 27.11. kel­lo 11–14 ostos­kes­kuk­sel­la. Tar­jol­la on jou­lu­tun­nel­maa lau­lui­neen, tier­na­poi­ki­neen ja puu­roi­neen. Myyn­nis­sä on käsi­töi­tä ja jou­lu­herk­ku­ja, lät­ty­jä ja kah­via. Jou­lu­puk­ki on pai­kal­la kel­lo 12–14. Tapah­tu­man jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä LC Jää­li, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta ja Jää­lin Martat.

Jou­lu­kuusi valai­see jälleen.
Valot syt­tyi­vät jäl­leen Hau­ki­pu­taan kir­kon edus­tan isoon kuuseen valai­se­maan jou­lun­ai­kaa. Min­kä­lai­nen jou­lu­na­jas­ta tulee perin­teis­ten jou­lu­ta­pah­tu­mien suh­teen, on koro­na­ti­lan­teen takia edel­leen epävarmaa.

Jou­lu­kuusi valais­tiin vuo­si sit­ten ensim­mäi­sen ker­ran, ja jäl­leen se herät­tää pal­jon ihas­tus­ta. Koo­kas puu näkyy kau­niis­ti myös Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­tä sillalta.

Tier­na­po­jat kisaa­vat taas.
Val­ta­kun­nal­li­set tier­na­poi­ka­kil­pai­lut jär­jes­te­tään lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na Rotu­aa­rin aukiol­la Oulus­sa. Muka­na on 14 ryh­mää. Vii­me vuon­na kil­pai­lu jou­dut­tiin jät­tä­mään väliin, mut­ta nyt kisa pääs­tään käy­mään esiin­ty­jien ja ylei­sön ter­veys­tur­val­li­suus huomioiden.

Ook­ko Nää ‑toi­mi­tus­kun­ta poh­tii, esiin­ty­vät­kö Mur­jaa­nien kunin­kaat tier­na­poi­ka­ki­sas­sa nyt ilman tum­men­net­tu­ja kas­vo­ja. Kisaa hal­lin­noi­va Tier­na­sää­tiö on päät­tä­nyt, että sen jär­jes­tä­mis­sä tilai­suuk­sis­sa Mur­jaa­nien kunin­kaan kas­vo­jen mus­taa­mis­ta ei sal­li­ta ja suo­sit­te­lee kai­kil­le muil­le­kin, että Mur­jaa­nien kunin­kaan roo­li­hah­mon esit­tä­jäl­lä on tum­ma vaa­te­tus ja par­ta tai kas­vo­jen alao­sa mus­tat­tu vain nenän ala­puo­lel­ta van­han perin­teen mukai­ses­ti tai muu­ten siten, että rasis­ti­seen blackface’iin ei viitata.

Mut­ta het­ki­nen, pitäi­si­kö puhua tier­na­hen­ki­lö­kil­pai­luis­ta, vai tiernakisasta?

Koro­na­pas­sil­li­nen show Kui­va­nie­mel­lä.
Kran­ni­tea­te­rin jou­lus­how näh­dään Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­la sun­nun­tai­na kel­lo 14. Tor­nio­lais-haa­pa­ran­ta­lai­sen Kran­ni­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä on muka­na Kui­va­nie­mel­tä läh­töi­sin ole­va Tuo­mas Hei­ni­kos­ki.

Jou­lui­seen ilot­te­luun pää­see mukaan osta­mal­la vii­den­tois­ta euron pile­tin ja näyt­tä­mäl­lä koronapassin.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.