Ala­kos­keen lisää kutuso­ra­koi­ta – “Alam­me olla jo lähel­lä Simojokea”

Vii­me kesä­nä Kii­min­ki­jo­keen Hau­ki­pu­taan Ala­kos­kel­le teh­tiin kutuso­ra­koi­ta joen kala­kan­nan kas­vat­ta­mi­sek­si. Nyt han­ket­ta on tar­koi­tus jat­kaa raken­ta­mal­la lisää kutuso­ra­koi­ta Ala­kos­ken alueelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

SO Rain­bow vauh­dis­sa Illissä

Illin illas­sa koet­tiin iha­nia jäl­leen­nä­ke­mi­siä. Pit­kä­ai­kai­nen kausi­kort­ti­lai­nen Mau­ritz Kuusik­ko (Grans­kog) oli saa­pu­nut Svea-mam­man puo­lel­ta. Mies oli vält­ty­nyt Anders Teg­nel­lin covid-stra­te­gian tuhoil­ta ja oli hyväs­sä iskus­sa. Niin oli myös tut­tu urhei­lu­hul­lu kak­sois­kan­sa­lai­suu­den omaa­va hau­van­sa Nas­se, joka ter­veh­ti iloi­ses­ti skäl­lan­de på svens­ka lukui­sia tuttuja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Maa­pal­lon hätähuuto

Tämän kesän uuti­soin­ti on anta­nut uut­ta pont­ta sanal­le ilmas­toah­dis­tus. Kana­das­sa ennä­tyk­sel­li­nen kuu­muus eska­loi­tui tuli­pa­loik­si, jot­ka tuho­si­vat koko­nai­sen kylän saa­den yli tuhat ihmis­tä pake­ne­maan koto­aan. Vii­me vii­kol­la Kes­ki-Euroop­paa rie­pot­te­li­vat ennä­tyk­sel­li­set tul­vat ja nii­den seu­rauk­se­na syn­ty­neet maa­vyö­ryt, jot­ka vaa­ti­vat sato­ja kuo­lo­nuh­re­ja. Suo­mes­sa rikot­tiin pisim­män hel­le­put­ken ennä­tyk­siä ja Ran­ta­poh­jan­kin leveyk­sil­lä keli on ollut jopa tuka­lan kuuma. 


Teks­ta­rit

Ois­pa kiva asua täl­lai­sel­la iha­nal­la kau­niil­la kyläl­lä, tätä sano­taan van­hak­si Hami­nak­si, näin turis­tit kes­ke­nään jut­te­le­vat ja valo­ku­via otta­vat talois­ta ja kau­niis­ta joki­mai­se­mas­ta, jot­ka kyläi­set pitä­vät kun­nos­sa turis­tien ihail­ta­va­na. Mut­ta jos raken­nusgryn­de­rit saa­vat tah­ton­sa läpi ja saa­vat raken­taa ne rus­keat rumat ker­ros­ta­lot Hami­nan alkuun tai lop­pu­pää­hän, niin turis­tien mie­li muren­tuu. Van­han Hami­nan idyl­li kato­aa. Toi­vo­taan ettei niin käy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kai­vos­ryn­täys meneillään

Poh­jois-Suo­mi, Itä-Suo­mi ja Kes­ki-Poh­jan­maa ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män kai­vos­ryn­täyk­sen koh­tei­na ja koh­ta myös Oulu. Ruot­sa­lai­nen mal­mi­net­sin­täyh­tiö Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion Ab jät­ti lupa­ha­ke­muk­sen 3 704,29 heh­taa­rin alu­ees­ta Oulun kau­pun­gin Kii­min­ki­joen ja Iijoen vesis­tö- ja valu­ma-alueil­la. Kii­min­ki­jo­ki vesis­töi­neen kuu­luu Natu­ra 2000-alu­ee­seen. Säh­kö­au­to­buu­mi on vaka­va isku Suo­men luonnolle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­me­lias Iin nimis­mies Johan­nes Bäck

Iin his­to­rias­ta löy­tyy monen­lai­sia per­soo­nia. Yksi heis­tä oli nimis­mie­he­nä vai­kut­ta­nut Johan­nes Bäck, joka syn­tyi vuon­na 1690. Hän kuu­lui oulu­lais­tu­nee­seen Iis­tä läh­töi­sin ole­vaan por­var­sis­su­kuun, joka oli har­joit­ta­nut lai­vaus­ta Perä­me­ren kau­pun­geis­ta Tukholmaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uniik­ki kah­vi­la Metka-tyyliin

Kesä­kuun lopul­la avau­tui enti­siin Iin Osuus­pan­kin tiloi­hin Kaha­vi­la Met­ka. Kah­vi­laa pyö­rit­tää oman Met­ka­tuo­te ‑yri­tyk­sen­sä yhtey­des­sä Kai­sa Kor­ka­la, jon­ka yri­tys muut­ti enti­seen pank­ki­kiin­teis­töön jo maa­lis­kuul­la. Yrit­tä­jä jou­tui kui­ten­kin kah­vi­lan avaa­mi­sen suh­teen vie­lä odot­te­le­maan remon­tin val­mis­tu­mis­ta tilois­sa sekä hel­po­tuk­sia koronarajoituksiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mark­ki­na­tun­nel­ma val­ta­si vii­kon­lop­pu­na Merihelmen

Vaik­ka mark­ki­na­vie­raat sai­vat kir­jai­mel­li­ses­ti pidel­lä kiin­ni hatuis­taan ja myy­jät kojuis­taan kovas­sa tuu­les­sa, oli tun­nel­ma katos­sa Meri­hel­mi-päi­vän nimel­lä jär­jes­te­tys­sä mark­ki­na­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na. Niin mark­ki­na­väen kuin myy­jien­kin kom­men­teis­ta saat­toi kuul­la, että yhtei­siä tapah­tu­mia on odo­tet­tu pit­kään ja hartaasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus