Ran­ta­poh­jan alu­eel­le myön­net­tiin rei­lut 400 hirvenpyyntilupaa

Hirvikannan kasvun rajoittaminen metsästyksellä turvaa myös autoilijoiden liikkumista. Tänä vuonna Rantapohjan alueelle myönnettiin viime vuotta vähemmän hirvenkaatolupia. Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla lokakuun ensimmäisenä lauantaina. (Kuva: Ismo Piri)Hirvikannan kasvun rajoittaminen metsästyksellä turvaa myös autoilijoiden liikkumista. Tänä vuonna Rantapohjan alueelle myönnettiin viime vuotta vähemmän hirvenkaatolupia. Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla lokakuun ensimmäisenä lauantaina. (Kuva: Ismo Piri)

Suo­men riis­ta­kes­kus Oulu on myön­tä­nyt toi­mia­lu­een­sa vii­del­le hir­vi­ta­lous­a­lu­eel­le yhteen­sä 4 184 pyyn­ti­lu­paa tule­val­le hir­ven­met­säs­tys­kau­del­le. Myön­net­ty lupa­mää­rä on noin 20 pro­sent­tia pie­nem­pi kuin vuon­na 2020.

Yhdel­lä hir­vie­läi­men pyyn­ti­lu­val­la on mah­dol­lis­ta kaa­taa joko yksi aikui­nen tai kak­si vasaa. Nyt saa­dul­la pyyn­ti­lu­pa­mää­räl­lä on mah­dol­lis­ta kaa­taa noin 5 500 hirveä.

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys sai 260 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa, edel­lis­vuo­den lupa­mää­rän olles­sa 505. Hau­ki­pu­taan rhy sai 32 pyyn­ti­lu­paa vii­me vuo­den tapaan. Kiimingin–Ylikiimingin rhy:n lupa­mää­rä las­ki 139 luvas­ta 118 lupaan. Oulun rhy sai 21 lupaa aiem­man 30 luvan sijaan. Yhteen­sä Ran­ta­poh­jan alu­eel­le saa­tiin siis noin 400 hirvenkaatolupaa.

Luon­non­va­ra­kes­kus arvioi koko Oulun riis­ta­kes­kusa­lu­een hir­vi­kan­nan kook­si vii­me syk­syn jah­din jäl­keen noin 9 600 hir­veä. Maa­pin­ta-alaan suh­teu­tet­tu­na hir­vi­ti­heys oli välil­lä 2,2–2,9 hir­veä tuhan­nel­la heh­taa­ril­la hir­vi­ta­lous­a­lu­ees­ta riippuen.

Suo­men riis­ta­kes­kus Oulun alu­eel­li­nen riis­ta­neu­vos­to on aset­ta­nut hir­vi­ti­hey­den tavoit­teet hir­vi­ta­lous­a­lue­koh­tai­ses­ti välil­le 2,0–3,1 hir­veä tuhan­nel­la heh­taa­ril­la. Myön­ne­tyl­lä lupa­mää­räl­lä pyri­tään pitä­mään hir­vi­ti­hey­det ase­te­tuil­la tavoi­te­ta­soil­la. Hir­vi­kan­nan raken­teen osal­ta puo­les­taan tavoi­tel­laan tilan­net­ta, jos­sa naa­rai­ta on enin­tään 1,5 yksi­löä yhtä uros­ta koh­ti, ja met­säs­tyk­sen jäl­keen jää­vään tal­veh­ti­vaan kan­taan jää 20–30 pro­sent­tia vasoja.

Hir­veä on mah­dol­lis­ta pyy­tää vah­ti­mal­la pel­lol­ta 1. syys­kuu­ta alkaen. Var­si­nai­nen hir­ven­met­säs­tys­kausi alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la loka­kuun ensim­mäi­se­nä lau­an­tai­na ja jat­kuu tam­mi­kuun 15. päi­vään asti. Poik­keuk­se­na ovat Kuusa­mon ja Tai­val­kos­ken kun­nat, jot­ka met­säs­tä­vät Lapin mukai­ses­ti aikais­te­tun hir­ven­met­säs­tyk­sen malliin.

Val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tyk­seen myön­net­tiin 14 pyyn­ti­lu­paa Oulun riis­ta­kes­kusa­lu­eel­le maa­kun­nan ete­lä­osaan. Myön­ne­tyis­tä pyyn­ti­lu­vis­ta vii­si koh­den­tuu Haa­pa­jär­ven-Reis­jär­ven, vii­si Pyhä­jär­ven ja nel­jä Sie­vin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le. Val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tys voi­daan aloit­taa vah­ti­mal­la syys­kuun alus­ta ja met­säs­tys muil­la mene­tel­mil­lä alkaa syys­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na. Pyyn­tiai­ka jat­kuu 15. hel­mi­kuu­ta saakka.