Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­nat yllättää

Kierikin muiniasmarkkinoilla pääsee sukeltamaan esi-isiemme uskomusten ja riittien maailmaan. (Kuva: Luuppi)Kierikin muiniasmarkkinoilla pääsee sukeltamaan esi-isiemme uskomusten ja riittien maailmaan. (Kuva: Luuppi)

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kesän pää­ta­pah­tu­ma, mui­nais­mark­ki­nat, jär­jes­te­tään 31.7.–1.8. Ilo koro­na­tauon jäl­keen toteu­tu­vas­ta tapah­tu­mas­ta näkyy mark­ki­noi­den upea­na ja uudis­tu­nee­na ohjel­mis­to­na, jos­sa riit­tää näke­mis­tä ja koke­mis­ta kai­ken ikäi­sil­le. Tämän vuo­den tee­ma­na on tans­sia ja teat­te­ria, mikä näkyy laa­jas­ti ohjelmistossa.

Tans­sis­ta ja musii­kis­ta vas­taa Kie­rik­ki ry:n tuke­ma­na Kie­ri­kil­le teh­ty, ainut­laa­tui­nen, esi­his­to­rial­li­ses­ta kal­lio­tai­tees­ta ins­pi­raa­tion­sa saa­nut tans­sie­si­tys ”Kal­lios­ta lihak­si”. Teok­sen luo­neen koreo­gra­fi Art­tu Pel­to­nie­men kans­sa esiin­ty­vät tans­si­ja Satu Rin­net­mä­ki ja muusik­ko-sha­maa­ni Keke Lam­mas­saa­ri.

Teat­te­ria edus­taa kak­si kiin­nos­ta­vaa pro­duk­tio­ta, jois­ta koke­neen teat­te­rin­te­ki­jä Anna-Kai­sa Jär­ven ohjaa­ma naa­mio­teat­te­ri ”Suden het­ki” tuo visu­aa­li­ses­ti vai­kut­ta­vil­la naa­mioil­la esiin eko­lo­gis­ta sano­maa ihmi­sen ikiai­kai­ses­ta yhtey­des­tä luon­toon ja eläi­miin. Ryh­mä koos­tuu oulu­lai­sis­ta ja iiläi­sis­tä teat­te­rin ammat­ti­lais­ta ja har­ras­ta­jis­ta. ”Suden het­ki” ottaa hal­tuun­sa ansa­po­lun ympä­röi­vi­ne metsineen.

Kie­ri­kin elä­mys­teat­te­rin esi­tys on inte­rak­tii­vi­nen teat­te­ri­ko­ke­mus mui­nais­suo­ma­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä, jos­sa sukel­le­taan oppai­dem­me joh­dat­ta­mi­na esi-isiem­me usko­mus­ten ja riit­tien maa­il­maan. Kie­ri­kin elä­mys­teat­te­ri esiin­tyy kivi­kau­den kylän rivitalossa.

Suo­sit­tu­ja luen­to­ja on luvas­sa kak­si, molem­mat uusim­mas­ta tut­ki­muk­ses­ta. Yli­opis­ton­leh­to­ri Jan­ne Ikä­hei­mo esit­te­lee mui­nais­jään­nös­ten kar­toi­tuk­sen uusin­ta tek­niik­kaa ja sil­lä saa­tu­ja hui­kei­ta tulok­sia luen­nol­la ”Pyra­mi­dis­ta pyyn­ti­kuop­paan: ilma­la­ser­kei­laus Suo­men arkeo­lo­gien apuna”.

Toi­se­na ajan­koh­tais­ta tie­toa tar­joa­va­na luen­to­na on Simon Tai­nia­ron kivi­kau­ti­ses­ta kal­mis­tos­ta gra­dun­sa teh­neen FM Alek­si Kel­lo­nie­men esi­tys ”Poh­jois­mai­den suu­rin kivi­kau­ti­nen kal­mis­to: lius­ke­ki­vi­löy­tö­jen kertomaa”.

Kivi­kau­den kyläs­sä mark­ki­na­tun­nel­man takaa­vat muun muas­sa käsi­työ­läis­ten myyn­ti­pöy­dät, vii­kin­ki­telt­ta ja miek­kai­luseu­ran esi­tys sekä lap­sil­le ohjat­tu peh­mo­miek­kai­lu. Mark­ki­noil­la voi kokeil­la ruu­hel­la melo­mis­ta, kal­lio­maa­laus­ta, saven­va­lan­taa, jousiam­mun­taa ja nyt uutuu­te­na mui­nai­sar­te­saa­nin ohjauk­ses­sa tuo­hi­ko­ru­jen tekemistä.

Mark­ki­naoh­jel­man lisäk­si Kie­rik­ki­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nuk­ses­ta löy­tyy arkeo­lo­gi­nen perus­näyt­te­ly ja venä­läis­tä mai­se­ma­maa­laus­ta esit­te­le­vä Boris Jeflov ‑näyt­te­ly. Ravin­to­la Kie­ri­kin­ho­vis­sa on tar­jol­la lounas.

Mark­ki­noil­le on molem­pi­na päi­vi­nä bus­si­kul­je­tus Oulun kes­kus­tas­ta. Tapah­tu­mas­sa nou­da­te­taan val­lit­se­via koronaohjeita.