Toi­mit­ta­jal­ta: Maa­pal­lon hätähuuto

Tämän kesän uuti­soin­ti on anta­nut uut­ta pont­ta sanal­le ilmas­toah­dis­tus. Kana­das­sa ennä­tyk­sel­li­nen kuu­muus eska­loi­tui tuli­pa­loik­si, jot­ka tuho­si­vat koko­nai­sen kylän saa­den yli tuhat ihmis­tä pake­ne­maan koto­aan. Vii­me vii­kol­la Kes­ki-Euroop­paa rie­pot­te­li­vat ennä­tyk­sel­li­set tul­vat ja nii­den seu­rauk­se­na syn­ty­neet maa­vyö­ryt, jot­ka vaa­ti­vat sato­ja kuo­lo­nuh­re­ja. Suo­mes­sa rikot­tiin pisim­män hel­le­put­ken ennä­tyk­siä ja Ran­ta­poh­jan­kin leveyk­sil­lä keli on ollut jopa tuka­lan kuuma.

Kesä- ja hei­nä­kuun uuti­soin­ti on ollut hyp­pi­mis­tä ilmas­to­krii­sis­tä toi­seen. Ei, yksit­täis­tä sää­il­miö­tä ei toki voi lyö­dä pel­kän ilmas­ton­muu­tok­sen piik­kiin. Meteo­ro­lo­gi Anne Borg­ström kui­ten­kin kom­men­toi Ylen uuti­ses­sa, että muut­tu­va ilmas­to lisää jämäh­tä­nei­tä sää­tyyp­pe­jä, jol­lai­ses­ta Kes­ki-Euroo­pan tul­via aiheut­ta­va mata­la­pai­ne on oiva esimerkki.

Suo­mes­sa har­mit­ta­van usea suh­tau­tuu ilmas­ton­mu­tok­seen edel­leen vali­tet­ta­van vähä­tel­len. Näi­den äärim­mäis­ten sää­il­miöi­den pitäi­si vii­meis­tään osoit­taa, että hätä on todellinen.

Syk­syl­lä ale­taan päi­vit­tää Suo­men uut­ta ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­sen suun­ni­tel­maa, jol­la pyri­tään varau­tu­maan ilmas­ton­muu­tok­sen vää­jää­mät­tö­miin seu­rauk­siin, kuten yleis­ty­viin tul­viin. On surul­lis­ta, että vaik­ka ilmas­to­krii­sis­tä puhu­taan yhä enem­män ja ilmas­to­toi­mia teh­dään, ei ilmas­ton­muu­tos­ta voi­da enää estää kokonaan.

Ilmas­ton­muu­tos­ta voi kui­ten­kin edel­leen hil­li­tä. Se voi­si olla jo kan­nat­ta­vaa, jos emme tule­vai­suu­des­sa halua elää kuten ame­rik­ka­lai­sis­sa tv-sar­jois­sa näky­vät maa­il­man­lo­pun prep­paa­jat: jat­ku­vas­ti val­mii­na kata­stro­fiin, pelois­sam­me ja kat­ke­ri­na sii­tä, että muu­tos­ta ei tehty.

Nyt on valin­nan het­ki – sopeu­dum­me­ko vai toimimmeko?

Ter­hi Ojala

terhi.ojala@rantapohja.fi