Museon tal­kooil­lois­sa pii­saa pärinää

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen tal­kooil­lois­sa ei hil­jai­suu­des­ta nau­tis­kel­la, kun siis­ti­nä pidet­tä­vää nur­mi­kent­tää löy­tyy koti­seu­tu­museon piha­pii­ris­tä jal­ka­pal­lo­ken­tän ver­ran. Nur­mi­kon leik­kaa­mi­nen onkin museoa­lu­een kesäi­sen huol­lon suu­rin savot­ta, jon­ka kimp­puun käy­dään puo­len­kym­me­nen leik­ku­rin sekä trim­me­rei­den avul­la viikottain.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nur­mik­ko­jen ilmaus­ta nel­jän sisa­ruk­sen voimin

Huo­vi­sen sisa­ruk­set Veik­ka, Kata­rii­na, Okko ja Kaa­po pyö­rit­tä­vät 4Huoviset ‑nimis­tä 4H-yri­tys­tä. Nur­mik­ko­jen ilmaus ei ole kai­kis­ta tyy­pil­li­sin kesä­työ, jon­ka vuok­si Huo­vi­set pitä­vät­kin sitä hyvä­nä yritysideana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä­kin saa nyt mansikkaa

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä on tänä kesä­nä aloit­ta­nut toi­min­tan­sa uusi manik­ka­ti­la, Kes­ki­hu­run Tila. Tilaa pyö­rit­tä­vät Jaak­ko Lei­vis­kä ja hänen puo­li­son­sa Hei­di Saa­re­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin Lions Club jakoi lahjoituksia

Lions Club Jää­li on teh­nyt lah­joi­tuk­sia Jää­lin ja Kii­min­gin alu­eel­le. Tou­ko­kuus­sa yhdis­tys lah­joit­ti kah­del­le Jää­lin alu­eel­la toi­mi­val­le hoi­va­ko­dil­le kak­si iso­ko­kois­ta aurin­ko­var­joa, piha­kei­nun ja piha­pa­vil­jon­gin. Samas­sa yhtey­des­sä klu­bi lah­joit­ti Kii­min­gin seu­ra­kun­nal­le 500 euron arvos­ta ruo­ka­lah­ja­kort­te­ja edel­leen jaet­ta­vak­si apua tarvitseville.


Jo riit­täi­si kuumuus

Ei läm­pö lui­ta riko, sano­taan, mut­ta aika monel­la saat­taa kiris­tää jo pin­naa loput­to­mal­ta tun­tu­va hel­le­jak­so. Päi­väl­lä hikoi­lut­taa, kyl­lä, se kuu­luu kesään, mut­ta kun hikoi­lut­taa jo yöl­lä­kin, eikä uni tule. Sel­lai­nen voi hai­ta­ta jopa loma­lai­sen elä­mää. Ei kul­je töis­sä ole­val­la oikein aja­tus, jos läm­pö ei anna lepoa yölläkään.Har­taus­kir­joi­tus: Paras­ta on yhteisöllisyys

Kii­tol­li­suus, onnel­li­suus, ystä­vyys ja yhtei­söl­li­syys ovat sano­ja, jot­ka ovat pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä­ni, kun ajat­te­len kesä­työ­ai­kaa­ni Iin seu­ra­kun­nas­sa. Olin onnel­li­nen ja otet­tu sii­tä, että sain myös tänä kesä­nä olla kesä­töis­sä Iis­sä, ja koen, että olen hyvää vauh­tia muut­tu­mas­sa iiläiseksi.


Iis­sä vii­den auton ketjukolari

Puo­len­päi­vän jäl­keen kes­ki­viik­ko­na Iin sil­loil­la nelos­tiel­lä tapah­tui vii­den hen­ki­lö­au­ton ket­ju­ko­la­ri. Onnet­to­muu­des­sa oli osal­li­se­na 12 hen­ki­löä, jois­ta kaik­ki oli­vat ajo­neu­vois­ta ulko­na pelas­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le. Oulu-Koil­lis­maan Pelas­tus­lai­tok­sen tie­to­jen mukaan kukaan ei louk­kaan­tu­nut onnet­to­muu­des­sa vakavasti.


Lau­lu­pe­li­man­neil­la on nyt kysyntää

Iin Lau­lu­pe­li­man­nien yhteis­lau­lu­ta­pah­tu­mat sekä vii­me sun­nun­tai­na Hui­lin­gin laval­la jär­jes­tet­ty pie­ni­muo­toi­nen kesä­kon­sert­ti ovat kerän­neet muka­vas­ti kuu­li­joi­ta, ja Lau­lu­pe­li­man­nien jäse­net­kin ovat täyn­nä intoa, kun live-esiin­ty­mi­set ylei­söl­le ovat vih­doin taas mahdollisia.