Har­taus­kir­joi­tus: Paras­ta on yhteisöllisyys

Kii­tol­li­suus, onnel­li­suus, ystä­vyys ja yhtei­söl­li­syys ovat sano­ja, jot­ka ovat pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä­ni, kun ajat­te­len kesä­työ­ai­kaa­ni Iin seu­ra­kun­nas­sa. Olin onnel­li­nen ja otet­tu sii­tä, että sain myös tänä kesä­nä olla kesä­töis­sä Iis­sä, ja koen, että olen hyvää vauh­tia muut­tu­mas­sa iiläiseksi.

Iin seu­ra­kun­taan on aina muka­va tul­la, töi­hin tai nuor­ten iltaan hengailemaan.

Kesän aika­na olen kas­va­nut jäl­leen ihmi­se­nä, mut­ta myös amma­til­li­ses­ti ja hen­gel­li­ses­ti, opin pal­jon uut­ta ja sain syven­tää jo oppi­maa­ni. Minut huo­mioi­tiin tasa-arvoi­ses­ti työn­te­ki­jä­nä ja kuun­nel­tiin, mitä minul­la oli sanot­ta­va­na. Minul­le annet­tiin tilaa toteut­taa itseä­ni, ja pys­tyin kui­ten­kin aina luot­ta­maan sii­hen, että en ole yksin, vaan voin aina kysyä apua ja neuvoja.

Iin ren­nos­sa mei­nin­gis­sä oli hyvä teh­dä töi­tä ja samal­la myös uusia ystä­viä. Oli kivaa pääs­tä jäl­leen työs­ken­te­le­mään, vii­me kesäl­tä tut­tu­jen ja myös uusien, isos­ten kans­sa. Heil­tä, muil­ta nuo­ril­ta ja lap­sil­ta saa­ma­ni palau­te antoi lisää ener­gi­aa ja var­muut­ta sii­hen, että olen onnis­tu­nut työs­sä­ni ja opis­ke­len juu­ri oikeal­la alal­la. Paras­ta Iin seu­ra­kun­nas­sa onkin sen yhtei­söl­li­syys ja se, että kaik­ki ote­taan sin­ne mukaan läm­pi­mäs­ti juu­ri sel­lai­se­na kuin on.

Kesä­töi­den aika­na sain tun­tea myös pal­jon eri tun­tei­ta: iloa, onnis­tu­mis­ta, rau­haa ja väsy­mys­tä. Nau­rul­ta ei voi­nut vält­tyä tänä­kään kesä­nä, ja jos sanon­ta ”Nau­ru piden­tää ikää.” pitää paik­kan­sa, elän pel­käs­tään tämän kesän avul­la erit­täin van­hak­si. Kai­ken kivan lisäk­si, muka­na kul­ki myös väsy­mys­tä esi­mer­kik­si lei­reil­tä. Onnek­si minul­la oli aikaa palau­tua, ja vaik­ka aluk­si tun­tui sil­tä, että joku päi­vä menee laa­hus­taes­sa pai­kas­ta toi­seen, yhtäk­kiä löy­sin itse­ni juok­se­mas­ta pihal­la ja heit­te­le­mäs­sä her­ne­pus­se­ja. Toi­sis­ta ihmi­sis­tä saa kum­mas­ti lisää energiaa!

Olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen koko Iin seu­ra­kun­nal­le ja eri­tyi­ses­ti nuo­ri­so­työl­le sii­tä, että olen saa­nut kas­vaa ja oppia tei­dän seu­ras­san­ne. Olen iloi­nen, että olet­te olleet osa minun amma­til­lis­ta kas­vua­ni ja vo

Jen­na Tauriainen.

in ylpey­del­lä ker­toa, että Iin seu­ra­kun­nas­sa on ollut erit­täin hyvä olla ja työs­ken­nel­lä. Kiitos!

Rakas Tai­vaan Isä, kii­tos kai­kes­ta, mitä saam­me kokea. Kii­tos kai­kis­ta ihmi­sis­tä, jot­ka saam­me koh­da­ta ja joi­hin saam­me tutus­tua. Kii­tos lei­reis­tä ja ker­hois­ta. Kii­tos musii­kis­ta ja lau­luis­ta. Kii­tos luon­nos­ta, jos­sa saam­me viet­tää aikaa yhdes­sä. Kii­tos sii­tä, että saam­me luot­taa sii­hen, että olet kans­sam­me jokai­ses­sa elä­mäm­me vai­hees­sa. Siu­naa mei­tä kaik­kia, lähel­lä ja kau­ka­na. Aamen.

Jen­na Tau­riai­nen, Iin seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn kesätyöntekijä