Nuo­ria ja työi­käi­siä kai­va­taan koro­na­ro­ko­tuk­siin Iissä

Yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen on huo­lis­saan eten­kin nuor­ten aikuis­ten not­kos­ta roko­teak­tii­vi­suus­ti­las­tois­sa. Hän muis­tut­taa, että nuo­ret­kaan eivät ole takuu­var­mas­ti tur­vas­sa vaka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta tai tau­din jälkiseurauksilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


SiKu Moto jat­kaa Koi­vu­nie­men van­han kou­lun vuokralaisena

Moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho SiKu Moto MC ry jat­kaa vuo­kra­lai­se­na Koi­vu­nie­men van­hal­la kou­lul­la. Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kiin­teis­tö vuo­kra­taan moot­to­ri­pyö­rä­ker­hol­le 20 vuo­dek­si. Vuo­si­vuo­kra on kol­me­na ensim­mäi­se­nä vuon­na 1 100 euroa ja sii­tä eteen­päin 1 375 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das täyt­tää 40 vuotta

Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das sai alkun­sa tasan 40 vuot­ta sit­ten. Tuol­loin Leo Jäm­sä ava­si Hau­ki­pu­taan Värin vii­si­kym­men­tä­ne­liöi­seen tilaan niin sanot­tuun Mar­kuk­sen taloon. Aiem­min Tek­nok­sen maa­lie­dus­ta­ja­na ja Ren­lun­din Oulun rau­ta­kaup­pa­vas­taa­va­na toi­mi­nut Jäm­sä huo­ma­si samas­sa tilas­sa het­ken aikaa toi­mi­neen edel­li­sen maa­li­kau­pan lopet­ta­van ja käyt­ti hyväk­seen mah­dol­li­suu­den myy­dä maa­le­ja haukiputaalaisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIijoen van­haan uomaan raken­net­tiin meri­lo­hel­le kutusoraikkoja

Iijoen van­haa uomaa on kun­nos­tet­tu vii­me ja täl­lä vii­kol­la raken­ta­mal­la Raa­sak­ka­kos­keen ja Raa­sak­ka­lam­peen kutuso­raik­ko­ja meri­lo­hel­le. Kun­nos­tuk­sen tavoit­tee­na on elvyt­tää alu­eel­la lohen luon­tais­ta elin­kier­toa ja nos­taa van­han uoman kala­ta­lou­del­lis­ta arvoa.


Har­taus­kir­joi­tus: Paras­ta on yhteisöllisyys

Kii­tol­li­suus, onnel­li­suus, ystä­vyys ja yhtei­söl­li­syys ovat sano­ja, jot­ka ovat pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä­ni, kun ajat­te­len kesä­työ­ai­kaa­ni Iin seu­ra­kun­nas­sa. Olin onnel­li­nen ja otet­tu sii­tä, että sain myös tänä kesä­nä olla kesä­töis­sä Iis­sä, ja koen, että olen hyvää vauh­tia muut­tu­mas­sa iiläiseksi.


Vie­lä saunoista

Kaa­ri­na Kai­lo kir­joit­ti 6.7. Ran­ta­poh­jan Kes­kus­te­lem­me-osas­tol­la saunoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin talous­ti­lan­tees­ta

Ii päät­ti käyt­tää ulko­puo­lis­ta tahoa talou­den ter­veh­dyt­tä­mi­seen. FCG:n kon­sult­ti Laes­te­rä kump­pa­nei­neen teki perus­teel­li­sen sel­vi­tys­työn, mis­tä näkyy, että talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sel­la on kii­re ja työ­hön on käy­tä­vä välit­tö­mäs­ti, muu­ten Iitä uhkaa kriisikuntamääritelmä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus