SiKu Moto jat­kaa Koi­vu­nie­men van­han kou­lun vuokralaisena

Moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho SiKu Moto MC ry jat­kaa vuo­kra­lai­se­na Koi­vu­nie­men van­hal­la kou­lul­la. Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kiin­teis­tö vuo­kra­taan moot­to­ri­pyö­rä­ker­hol­le 20 vuo­dek­si. Vuo­si­vuo­kra on kol­me­na ensim­mäi­se­nä vuon­na 1 100 euroa ja sii­tä eteen­päin 1 375 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das täyt­tää 40 vuotta

Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das sai alkun­sa tasan 40 vuot­ta sit­ten. Tuol­loin Leo Jäm­sä ava­si Hau­ki­pu­taan Värin vii­si­kym­men­tä­ne­liöi­seen tilaan niin sanot­tuun Mar­kuk­sen taloon. Aiem­min Tek­nok­sen maa­lie­dus­ta­ja­na ja Ren­lun­din Oulun rau­ta­kaup­pa­vas­taa­va­na toi­mi­nut Jäm­sä huo­ma­si samas­sa tilas­sa het­ken aikaa toi­mi­neen edel­li­sen maa­li­kau­pan lopet­ta­van ja käyt­ti hyväk­seen mah­dol­li­suu­den myy­dä maa­le­ja haukiputaalaisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIijoen van­haan uomaan raken­net­tiin meri­lo­hel­le kutusoraikkoja

Iijoen van­haa uomaa on kun­nos­tet­tu vii­me ja täl­lä vii­kol­la raken­ta­mal­la Raa­sak­ka­kos­keen ja Raa­sak­ka­lam­peen kutuso­raik­ko­ja meri­lo­hel­le. Kun­nos­tuk­sen tavoit­tee­na on elvyt­tää alu­eel­la lohen luon­tais­ta elin­kier­toa ja nos­taa van­han uoman kala­ta­lou­del­lis­ta arvoa.


Nuo­ria ja työi­käi­siä kai­va­taan koro­na­ro­ko­tuk­siin Iissä

Yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen on huo­lis­saan eten­kin nuor­ten aikuis­ten not­kos­ta roko­teak­tii­vi­suus­ti­las­tois­sa. Hän muis­tut­taa, että nuo­ret­kaan eivät ole takuu­var­mas­ti tur­vas­sa vaka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta tai tau­din jälkiseurauksilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä­kin saa nyt mansikkaa

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä on tänä kesä­nä aloit­ta­nut toi­min­tan­sa uusi manik­ka­ti­la, Kes­ki­hu­run Tila. Tilaa pyö­rit­tä­vät Jaak­ko Lei­vis­kä ja hänen puo­li­son­sa Hei­di Saa­re­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin Lions Club jakoi lahjoituksia

Lions Club Jää­li on teh­nyt lah­joi­tuk­sia Jää­lin ja Kii­min­gin alu­eel­le. Tou­ko­kuus­sa yhdis­tys lah­joit­ti kah­del­le Jää­lin alu­eel­la toi­mi­val­le hoi­va­ko­dil­le kak­si iso­ko­kois­ta aurin­ko­var­joa, piha­kei­nun ja piha­pa­vil­jon­gin. Samas­sa yhtey­des­sä klu­bi lah­joit­ti Kii­min­gin seu­ra­kun­nal­le 500 euron arvos­ta ruo­ka­lah­ja­kort­te­ja edel­leen jaet­ta­vak­si apua tarvitseville.


Jo riit­täi­si kuumuus

Ei läm­pö lui­ta riko, sano­taan, mut­ta aika monel­la saat­taa kiris­tää jo pin­naa loput­to­mal­ta tun­tu­va hel­le­jak­so. Päi­väl­lä hikoi­lut­taa, kyl­lä, se kuu­luu kesään, mut­ta kun hikoi­lut­taa jo yöl­lä­kin, eikä uni tule. Sel­lai­nen voi hai­ta­ta jopa loma­lai­sen elä­mää. Ei kul­je töis­sä ole­val­la oikein aja­tus, jos läm­pö ei anna lepoa yölläkään.