Nuo­ria ja työi­käi­siä kai­va­taan koro­na­ro­ko­tuk­siin Iissä

Yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen on huo­lis­saan eten­kin nuor­ten aikuis­ten not­kos­ta roko­teak­tii­vi­suus­ti­las­tois­sa. Hän muis­tut­taa, että nuo­ret­kaan eivät ole takuu­var­mas­ti tur­vas­sa vaka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta tai tau­din jälkiseurauksilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


SiKu Moto jat­kaa Koi­vu­nie­men van­han kou­lun vuokralaisena

Moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho SiKu Moto MC ry jat­kaa vuo­kra­lai­se­na Koi­vu­nie­men van­hal­la kou­lul­la. Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kiin­teis­tö vuo­kra­taan moot­to­ri­pyö­rä­ker­hol­le 20 vuo­dek­si. Vuo­si­vuo­kra on kol­me­na ensim­mäi­se­nä vuon­na 1 100 euroa ja sii­tä eteen­päin 1 375 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das täyt­tää 40 vuotta

Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das sai alkun­sa tasan 40 vuot­ta sit­ten. Tuol­loin Leo Jäm­sä ava­si Hau­ki­pu­taan Värin vii­si­kym­men­tä­ne­liöi­seen tilaan niin sanot­tuun Mar­kuk­sen taloon. Aiem­min Tek­nok­sen maa­lie­dus­ta­ja­na ja Ren­lun­din Oulun rau­ta­kaup­pa­vas­taa­va­na toi­mi­nut Jäm­sä huo­ma­si samas­sa tilas­sa het­ken aikaa toi­mi­neen edel­li­sen maa­li­kau­pan lopet­ta­van ja käyt­ti hyväk­seen mah­dol­li­suu­den myy­dä maa­le­ja haukiputaalaisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIijoen van­haan uomaan raken­net­tiin meri­lo­hel­le kutusoraikkoja

Iijoen van­haa uomaa on kun­nos­tet­tu vii­me ja täl­lä vii­kol­la raken­ta­mal­la Raa­sak­ka­kos­keen ja Raa­sak­ka­lam­peen kutuso­raik­ko­ja meri­lo­hel­le. Kun­nos­tuk­sen tavoit­tee­na on elvyt­tää alu­eel­la lohen luon­tais­ta elin­kier­toa ja nos­taa van­han uoman kala­ta­lou­del­lis­ta arvoa.


Museon tal­kooil­lois­sa pii­saa pärinää

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen tal­kooil­lois­sa ei hil­jai­suu­des­ta nau­tis­kel­la, kun siis­ti­nä pidet­tä­vää nur­mi­kent­tää löy­tyy koti­seu­tu­museon piha­pii­ris­tä jal­ka­pal­lo­ken­tän ver­ran. Nur­mi­kon leik­kaa­mi­nen onkin museoa­lu­een kesäi­sen huol­lon suu­rin savot­ta, jon­ka kimp­puun käy­dään puo­len­kym­me­nen leik­ku­rin sekä trim­me­rei­den avul­la viikottain.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nur­mik­ko­jen ilmaus­ta nel­jän sisa­ruk­sen voimin

Huo­vi­sen sisa­ruk­set Veik­ka, Kata­rii­na, Okko ja Kaa­po pyö­rit­tä­vät 4Huoviset ‑nimis­tä 4H-yri­tys­tä. Nur­mik­ko­jen ilmaus ei ole kai­kis­ta tyy­pil­li­sin kesä­työ, jon­ka vuok­si Huo­vi­set pitä­vät­kin sitä hyvä­nä yritysideana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä­kin saa nyt mansikkaa

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä on tänä kesä­nä aloit­ta­nut toi­min­tan­sa uusi manik­ka­ti­la, Kes­ki­hu­run Tila. Tilaa pyö­rit­tä­vät Jaak­ko Lei­vis­kä ja hänen puo­li­son­sa Hei­di Saa­re­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin Lions Club jakoi lahjoituksia

Lions Club Jää­li on teh­nyt lah­joi­tuk­sia Jää­lin ja Kii­min­gin alu­eel­le. Tou­ko­kuus­sa yhdis­tys lah­joit­ti kah­del­le Jää­lin alu­eel­la toi­mi­val­le hoi­va­ko­dil­le kak­si iso­ko­kois­ta aurin­ko­var­joa, piha­kei­nun ja piha­pa­vil­jon­gin. Samas­sa yhtey­des­sä klu­bi lah­joit­ti Kii­min­gin seu­ra­kun­nal­le 500 euron arvos­ta ruo­ka­lah­ja­kort­te­ja edel­leen jaet­ta­vak­si apua tarvitseville.