Jo riit­täi­si kuumuus

Ei läm­pö lui­ta riko, sano­taan, mut­ta aika monel­la saat­taa kiris­tää jo pin­naa loput­to­mal­ta tun­tu­va hel­le­jak­so. Päi­väl­lä hikoi­lut­taa, kyl­lä, se kuu­luu kesään, mut­ta kun hikoi­lut­taa jo yöl­lä­kin, eikä uni tule. Sel­lai­nen voi hai­ta­ta jopa loma­lai­sen elä­mää. Ei kul­je töis­sä ole­val­la oikein aja­tus, jos läm­pö ei anna lepoa yölläkään.

Kun ilmas­ton­muu­tok­ses­ta alet­tiin puhua Suo­mes­sa isom­paan ääneen, ryh­dyt­tiin merk­ke­jä sii­tä löy­tä­mään joka puo­lel­ta. Jos joku havait­si Suo­mes­sa har­vi­nai­sem­man per­hos- tai lin­tu­la­jin, sii­tä ilmoi­tet­tiin medial­le, joka puo­les­taan kysyi ilmas­toa­si­aa tut­ki­jal­ta, joka taas antoi savo­lai­sen vas­tauk­sen: saat­taa se olla, mut­ta saat­taa olla ole­mat­ta­kin ilmas­ton­muu­tok­sen merk­ki, se har­vi­nai­nen perhonen.

Juu­ri nyt­kin tut­ki­joil­ta tie­dus­tel­laan onko Suo­mes­sa meneil­lään ollut kuu­ma jak­so merk­ki ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Näh­tä­väs­ti ilmas­ton­muu­tos ei sinäl­lään aiheu­ta hel­let­tä, mut­ta ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen voi lisä­tä ja tehos­taa helleaaltoja.

Kukaan ei osan­ne tark­kaan sanoa, kuin­ka pal­jon ilmas­ton muut­tu­mi­nen on vai­kut­ta­nut meneil­lään ole­vaan läm­pö­jak­soon ja sen pituu­teen. Joka tapauk­ses­sa Ilma­tie­teen lai­tok­sen mukaan kesä­kuu oli suu­rim­mas­sa osas­sa Suo­mea ennä­tyk­sel­li­sen tai poik­keuk­sel­li­sen lämmin.

Ken­ties tätä­kin hel­le­jak­soa muis­tel­laan kai­hol­la sit­ten jos­kus mar­ras­kuus­sa, mut­ta juu­ri nyt täy­tyy toi­voa että kuu­muu­des­ta kär­si­vät ihmi­set sel­viä­vät jak­sos­ta ter­vei­nä ja hen­gis­sä. Eri­tyi­ses­ti van­hem­man väen täy­tyy muis­taa juo­da vet­tä ja pitää itsen­sä suo­jas­sa aurin­gon paahteelta.

Ilmas­to muut­tuu ja ihmi­sel­lä on sii­hen var­mas­ti osuu­ten­sa. Pit­kää hel­le­jak­soa­kaan ei kui­ten­kaan kan­na­ta vie­lä pitää lopun ajan merk­ki­nä. Maa­il­man­lo­pun ennus­ta­mi­nen on aina ollut val­ta­van suo­sit­tua, mut­ta lop­pua ei ole sil­ti vie­lä tullut.