Lau­lu­pe­li­man­neil­la on nyt kysyntää

Soittajien yhteissoittoon osallistuivat kaikkien esiintyjäryhmien soittajat, kuvassa Pohjankartanon mandoliiniorkesterin ja Akustisten musikantteja. Kuvan keskellä istuu musta lippalakki päässään Jaakko Isokoski, jolle konsertin yhteydessä luovutettiin Kansanmusiikkiliiton hopeinen ansiomerkki. Kuva: Olavi MäättäSoittajien yhteissoittoon osallistuivat kaikkien esiintyjäryhmien soittajat, kuvassa Pohjankartanon mandoliiniorkesterin ja Akustisten musikantteja. Kuvan keskellä istuu musta lippalakki päässään Jaakko Isokoski, jolle konsertin yhteydessä luovutettiin Kansanmusiikkiliiton hopeinen ansiomerkki. Kuva: Olavi Määttä

Iin Lau­lu­pe­li­man­nien yhteis­lau­lu­ta­pah­tu­mat sekä vii­me sun­nun­tai­na Hui­lin­gin laval­la jär­jes­tet­ty pie­ni­muo­toi­nen kesä­kon­sert­ti ovat kerän­neet muka­vas­ti kuu­li­joi­ta, ja Lau­lu­pe­li­man­nien jäse­net­kin ovat täyn­nä intoa, kun live-esiin­ty­mi­set ylei­söl­le ovat vih­doin taas mahdollisia.

Myös ryh­män tai­teel­li­nen joh­ta­ja Unto Kuk­ka on saa­nut huo­ma­ta, että elä­vää musiik­kia on ehdit­ty kai­va­ta tois­ta vuot­ta jat­ku­nei­den net­ti­strii­maus­ten tilal­le. Hui­lin­gin yhteis­lau­lu­ti­lai­suu­det ovat Iis­sä jo perin­ne, kesä­kon­ser­tin jär­jes­tä­mi­seen innos­ti edel­lis­vuo­den vas­taa­va tapah­tu­ma, joka koko­si jou­kon Poh­jois-Poh­jan­maan kan­san­musiik­kiyh­dis­tyk­sen jäse­niä musi­soi­maan Hui­lin­kiin. Täl­lä ker­taa kesä­kon­ser­tis­sa kuul­tiin Lau­lu­pe­li­man­nien lisäk­si oulu­lais­ta Poh­jan­kar­ta­non man­do­lii­nior­kes­te­ria ja kemi­läis­tä Akus­ti­set ‑kokoon­pa­noa.

– Hui­lin­gin yhteis­lau­lut ovat kun­nan tilaa­mia tapah­tu­mia, ja nii­den jär­jes­tä­mis­tä ehdo­tin itse. Muu­al­le on sit­ten pyy­det­ty, kuten Kui­va­nie­mel­le, Pudas­jär­vel­le ja Yli­kii­min­kiin sekä Ouluun. Aika tihe­ään on esiin­ty­mi­siä nyt tie­dos­sa elo­kuun puo­li­vä­lin paik­keil­le saak­ka sekä joi­ta­kin vie­lä sen jäl­keen, Unto Kuk­ka listaa.

Esiin­ty­mis­ten myö­tä Kuk­ka on saa­nut run­saas­ti myön­teis­tä palautetta.

– Kaik­kien mie­les­tä on muka­vaa, että jotain jär­jes­te­tään, sekä esiin­ty­jät että ylei­sö ovat mie­lis­sään. Tilan­net­ta jou­dum­me tie­tys­ti sil­ti seu­raa­maan, eten­kin, kun esiin­ty­mi­siä on tilat­tu pal­ve­lu­ko­tei­hin. Toi­vom­me tie­tys­ti, että koro­na alkai­si pysyä aisois­sa, jot­ta nekin kei­kat toteutuisivat.

Tänään Iin Lau­lu­pe­li­man­nit esiin­ty­vät tori­ta­pah­tu­mas­sa Pudas­jär­vel­lä, ja ensi tiis­tai­na ryh­mä vetää yhteis­lau­lu­ja Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la. Hui­lin­gin yhteis­lau­lut jat­ku­vat niin ikään jo ensi vii­kon perjantaina.