Puo­lu­kan pää­sa­to on nyt poi­mit­ta­vis­sa

Puo­luk­ka on perin­tei­ses­ti ollut kau­pal­li­ses­ti tär­kein luon­non­mar­ja Suo­mes­sa, mut­ta vii­me vuo­si­na mus­tik­ka on kiri­nyt sen rin­nal­le elin­tar­vi­ke­mark­ki­noil­la. Tänä vuon­na Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa ja iloa syk­syyn tai­teen voi­mal­la

Kuva­tai­tei­li­ja Anni Arff­ma­nin “Mie­li­ku­vi­tus­mat­ka”, kan­kaal­le pai­ne­tut teks­tii­li­tai­de­teok­set, ilah­dut­ta­vat Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa neu­vo­las­sa kävi­jöi­tä. Tai­de ja ja yhdes­sä teke­mi­nen levit­täy­tyy Hau­ki­pu­taal­la laa­jem­min­kin.…


Puu­kaup­pa käy ja tal­ven kor­juu­ajat on jo lähes myy­ty

Kii­min­ki­läi­set met­sä­no­mis­ta­jat sai­vat MHY Kii­min­gin jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa Hut­tu­ky­läs­sä pait­si ajan­koh­tais­ta tie­toa alas­ta, myös hie­man viih­dy­ket­tä sekä mah­dol­li­suu­den pie­neen kisai­luun ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muis­ta ohjeis­tuk­set, lataa Koro­na­vilk­ku, har­kit­se mat­kus­ta­mis­ta

Koro­na­ti­lan­ne pysyt­te­lee Oulun­kaa­ren alu­eel­la edel­leen rau­hal­li­se­na. Emme kui­ten­kaan alu­eel­lam­me tee poik­keus­ta muus­ta Suo­mes­ta, vaan tar­tun­ta­ryp­päi­den ilmaan­tu­mi­nen ja altis­tu­mi­set ovat mah­dol­li­sia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kas­vo­mas­ke­ja hae­taan har­vak­sel­taan

Oulun kau­pun­ki alkoi jakaa vähä­va­rai­sil­le tar­koi­tet­tu­ja kas­vo­mas­ke­ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ja muis­sa pis­teis­sä 21. elo­kuu­ta. Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa mas­kin­ha­ki­joi­ta oli alus­sa enem­män, mut­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Kii­tol­li­suus

On vähän epä­kii­tol­lis­ta puhua tai kir­joit­taa mei­dän aika­nam­me kii­tol­li­suu­des­ta. Eikö meil­lä ole sel­lai­nen ymmär­rys, että kii­tol­li­suus ja tyy­ty­väi­syys mer­kit­see ”pysäh­ty­nei­syy­den…