Rant­sik­ka: Yli­kii­min­gin ylä­kou­lu­lais­ten aja­tuk­sia jat­ko-opin­nois­ta

Yhdeksäsluokkalainen Aliina Myllyneva ja ruotsin ja englannin opettaja Helena Kemppainen Ylikiimingin koululta.

Haas­tat­te­lim­me Yli­kii­min­gin ylä­kou­lu­lai­sia ja yhtä opet­ta­jaa aihee­nam­me jat­ko-opin­not sekä ylä­kou­lu.

9-luok­ka­lai­nen Alii­na Myl­ly­ne­va, onko sinul­la jat­ko-opin­to­suun­ni­tel­mia?

– On, Lyseon lukio, Alii­na vas­taa lyhyes­ti ja yti­mek­kääs­ti.

Min­kä oppiai­neen jät­täi­sit koko­naan pois ja mitä tuli­si tilal­le?

– Ruot­si läh­ti­si, en osaa sitä ja englan­tia tuli­si tilal­le, Alii­na ker­too.

8-luok­ka­lai­nen Juho Vim­pa­ri, onko l8. luok­ka tun­tu­nut tähän men­nes­sä han­ka­lal­ta?

– Ei yhtään sen haas­ta­vam­mal­ta kuin 7. luok­ka, Juho vas­taa het­kes­sä.

Mikä oppiai­ne pitäi­si jät­tää koko­naan pois ja mitä tuli­si tilal­le?

– Lii­kun­ta pois ja tek­nis­tä enem­män, Juho ker­too mie­li­pi­teek­seen.

7-luok­ka­lai­nen Aatu Joki­kok­ko, mil­tä tun­tuu olla ylä­kou­lus­sa?

– Onhan se ylä­as­te muka­vam­pi kuin ala-aste, kos­ka on enem­män opet­ta­jia, Aatu ker­too.

Mikä oppiai­ne pitäi­si jät­tää koko­naan pois ja mitä tuli­si tilal­le?

– Musiik­ki läh­ti­si koko­naan pois ja tek­nis­tä oli­si enem­män, Aatu vas­taa.

Hele­na Kemp­pai­nen, englan­nin ja ruot­sin opet­ta­ja, mil­tä tun­tuu opet­taa ylä­kou­lu­lai­sia?

– Minä olen opet­ta­nut ylä­kou­lu­lai­sia vuo­des­ta 2003. Etä­opis­ke­lu­jak­so opet­ti, että kai­paan kou­lun poruk­kaa ympä­ril­le, työ­ka­ve­rei­ta ja oppi­lai­ta. Minus­ta ylä­kou­lu­lai­set ovat fik­sua ja väli­tön­tä poruk­kaa, mut­ta haas­tei­ta­kin on, esim. pien­ryh­mä­ti­lo­jen vähäi­syys, mut­ta minus­ta se, että on sopi­vas­ti haas­tei­ta, tekee työs­tä mie­len­kiin­tois­ta, Hele­na vas­taa.

Min­kä kou­luai­neen jät­täi­sit pois, jos pitäi­si vali­ta, ja mitä tuli­si tilal­le?

– Tosi vai­kea kysy­mys. Minus­ta kaik­ki oppiai­neet anta­vat poh­jaa laa­jal­le yleis­si­vis­tyk­sel­lä. Minä tyk­kä­sin kou­lus­sa ihan kai­kis­ta oppiai­neis­ta. Huo­le­na on se, että englan­nin kie­len opis­ke­lu on tosi vah­voil­la ja mui­den kiel­ten opis­ke­lu on vähen­ty­nyt. Pitäi­si olla enem­män mah­dol­li­suuk­sia opis­kel­la venä­jää, sak­saa, espan­jaa… Jokai­sel­la pitäi­si kui­ten­kin olla muu­ta­ma “hen­ki­rei­kä­ai­ne”, joka antaa iloa ja moti­vaa­tio­ta opis­ke­luun, Hele­na poh­tii.

Reet­ta Joki­kok­ko, Vee­ra Vim­pa­ri

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na alu­een kou­lu­jen ja Ran­ta­poh­jan välis­tä yhteis­työ­tä