Hau­ki­pu­taan Hei­ton nuo­ri jouk­kue val­mii­na len­to­pal­lo­kau­teen

Tunnollinen kesäharjoittelu takaa HaHen lentistytöille hyvät lähtökohdat lauantaina alkavaan sarjakauteen. Kuva: Minna JaukkuriTunnollinen kesäharjoittelu takaa HaHen lentistytöille hyvät lähtökohdat lauantaina alkavaan sarjakauteen. Kuva: Minna Jaukkuri

Län­si­tuu­len kou­lun salis­sa pal­lot viu­hu­vat, kun kovia isku­lyön­te­jä ja laa­du­kas­ta pal­lon vas­taan­ot­toa har­joi­tel­laan. On menos­sa Hau­ki­pu­taan Hei­ton 14–20-vuotiaiden tyt­tö­jen len­to­pal­lo­har­joi­tuk­set.

– Tytöt ovat käy­neet har­joi­tuk­sis­sa aktii­vi­ses­ti ja meil­lä on ollut ehyt kesä­har­joit­te­lu­jak­so, val­men­ta­jat Tai­na Kaik­ko­nen ja Juha Vähä ker­to­vat.

– Vii­me kau­del­la pela­sim­me B-tyt­tö­jen eli 15–16-vuotiaiden sar­jas­sa. Juu­ri ennen sar­jo­jen äkil­li­siä koro­na­päät­ty­mi­siä ehdit­tiin pela­ta vie­lä alue­mes­ta­ruus­tur­naus. Tur­nauk­ses­ta tuli­kin nousu­joh­tei­sen kau­tem­me koho­koh­ta. Pelaa­jiem­me hen­ki­nen vah­vuus tuli esiin tais­te­lu­voi­tos­sa mes­ta­ruu­den rat­kais­sees­sa pelis­sä Rova­nie­men WoVoa vas­taan. Alue­mes­ta­ruus toi kau­teen kul­lan­ki­mal­tei­sen pää­tök­sen, val­men­ta­ja Tai­na Kaik­ko­nen muis­te­lee.

Uusi len­to­pal­lo­kausi on alka­mas­sa nyt lau­an­tai­na. HaHen tytöt osal­lis­tu­vat kol­meen eri sar­jaan; B- ja A-tyt­tö­jen sekä nais­ten 2-sar­jaan.

– Meil­lä on rin­gis­sä tyt­tö­jä, jot­ka ovat val­mii­ta otta­maan iso­ja harp­pauk­sia eteen­päin ja pää­se­vät kehit­ty­mään monen­lai­sia vas­tus­ta­jia vas­taan. Pelit ovat kui­ten­kin nii­tä, jois­sa har­joit­te­lun tulok­sia pää­see ulos­mit­taa­maan. HaHen tytöt ovat sel­väs­ti nuo­rem­pia kuin suu­rin osa vas­tus­ta­jis­ta, mut­ta kovat pelit kehit­tä­vät, A-tyt­tö­jouk­ku­een val­men­ta­ja Juha Vähä tote­aa.

– Har­mil­lis­ta, että emme pys­ty nyt kut­su­maan kat­so­jia seu­raa­maan pele­jäm­me pai­kan pääl­le koro­na­ra­joit­teis­ta joh­tuen, mut­ta Ran­ta­poh­jan väli­tyk­sel­lä pää­see mukaan tun­nel­maan, Vähä vink­kaa.

Osa luki­jois­ta saat­taa muis­taa­kin sen tun­nel­man, joka taka­vuo­si­na oli HaHen nais­ten len­to­pal­lo­pe­leis­sä SM-sar­jan aikaan. Var­mas­ti sen muis­taa aina­kin nykyis­ten pelaa­jien val­men­ta­ja Tai­na Kaik­ko­nen, joka kuu­lui sil­loi­sen jouk­ku­een kan­ta­viin voi­miin.

– Oli­han ne hie­no­ja vuo­sia hau­ki­pu­taa­lai­ses­sa len­to­pal­loi­lus­sa, mut­ta tie­tys­ti aika oli sil­loin ihan eri­lai­nen. Upe­aa on nyt pääs­tä vie­mään näi­tä tyt­tö­jä ural­laan eteen­päin koh­ti nii­tä iso­ja tavoit­tei­ta, mitä monel­la tytöl­lä on. Huo­mi­sen täh­tiä teh­dään tääl­lä Hau­ki­pu­taal­la ja jo täl­lä kau­del­la monet ete­län­kin seu­rat var­mas­ti mei­dät notee­raa­vat, val­men­ta­ja ennus­taa.

Pelaa­jis­ta Mil­la Mak­ko­nen ja Tiia Tapio enna­koi­vat pian alka­vaa kaut­ta:

– Tie­tys­ti on iso asia, että yli­pää­tään pääs­tään pelaa­maan ja toi­vo­taan, että pysy­tään ter­vei­nä ja louk­kaan­tu­mat­ta. Olem­me har­joi­tel­leet laa­duk­kaas­ti, joten sen suh­teen on hyvä läh­teä haas­ta­maan mui­ta. Lupaam­me joka pelis­sä pela­ta niin hyvin kuin osaam­me ja kehit­tyä edel­leen kau­den mit­taan, Mil­la ja Tiia ker­to­vat ja toi­vot­ta­vat seu­raa­maan HaHen len­to­pal­loi­lua myös jouk­ku­een ins­ta­gra­min­kin kaut­ta: \

Min­na Jauk­ku­ri