Eri­koi­sen pesis­kau­den iloi­set päättäjäiset

Tapahtumassa palkittiin Iin Urheilijain Vuoden Urheilijana hiihtäjä Matias Uusitalo (kolmas oikealta). Vasemmalla Vuoden valmentajana palkittu Maaru Seppä, Vuoden talkoolainen Aino Jokinen ja aktiivisena tuomarina huomioitu Veli Huhta. Oikealla pesisäitien hyväkäytöksisen harrastajan palkinnot saaneet Peppi Kallinen ja Elmeri Kaleva.

Vaik­ka kevään har­joi­tuk­set ja kesäl­le suun­ni­tel­lut pesis­lei­rit tun­ne­tus­ta syys­tä peruun­tui­vat, ehti­vät Iin Urhei­li­joi­den pesä­pal­lo­jouk­ku­eet kui­ten­kin pääs­tä tosis­saan­kin pelaamaan.

– Eten­kin junio­reil­le se on tär­ke­ää, sil­lä jun­nut pit­käs­ty­vät ja into­kin hii­puu hel­pom­min, jos koko ajan vede­tään pelk­kiä har­joi­tuk­sia, tie­tää Iin Urhei­li­joi­den pesä­pal­lo­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Jen­ni Tolo­nen, itse­kin pesä­pal­loa aika­naan mes­ta­ruus­sar­ja­ta­sol­la asti pelan­nut lajiaktiivi.

Keväis­ten kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aiheut­ta­mas­ta har­joi­tus­tauos­ta huo­li­mat­ta onnis­tui­vat kesän peli­tur­nauk­set Urhei­li­joi­den junio­reil­ta mai­nios­ti, jopa niin hyvin, että seu­ran E- ja D‑poikien jouk­ku­eet ylsi­vät omien peli­sar­jo­jen­sa voit­toi­hin. Kaik­ki­aan seu­ra sai kulu­neel­le kau­del­le kasaan vii­si junio­ri­jouk­kuet­ta sekä lisäk­si maa­kun­ta­sar­jaa pelan­neen nais­ten joukkueen.

Pesä­pal­lo­kau­den päät­tä­jäi­siä vie­tet­tiin maa­nan­tai-illan pou­tai­ses­sa vaik­ka­kin koleah­kos­sa sääs­sä mut­ta sitä­kin läm­pöi­sem­mäs­sä tun­nel­mas­sa. Pesis­ju­nio­rit mit­tai­li­vat vauh­ti­aan kol­mo­sel­ta kotiin ‑juok­sus­sa sekä tai­to­jaan pituus- ja tark­kuus­hei­tois­sa ja tark­kuus­lyön­nis­sä. Eten­kin junio­reis­ta nuo­rim­mat, enin­tään kah­dek­san vuo­den ikäi­set G‑junnut, osal­lis­tui­vat her­paan­tu­mat­to­man ener­gi­ses­ti kaik­keen teke­mi­seen, eivät­kä van­hem­pien­kaan ikä­luok­kien har­ras­ta­jat jou­ti­lai­na seisoskelleet.

Päät­tä­jäis­ta­pah­tu­mas­sa myös pal­kit­tiin kau­den aika­na ansioi­tu­nei­ta seu­ran toi­mi­joi­ta ja urhei­li­joi­ta. Vuo­den tal­koo­lai­sen pys­ti luo­vu­tet­tiin Aino Joki­sel­le ja Vuo­den val­men­ta­jan vas­taa­va Maa­ru Sepäl­le. Iin Urhei­li­joi­den Vuo­den Urhei­li­jan pal­kin­non pok­ka­si puo­les­taan Suo­men Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton kisois­sa Kala­joel­la prons­sil­le yltä­nyt hiih­tä­jä Matias Uusi­ta­lo. Pesi­säi­tien valit­se­mi­na hyvä­käy­tök­si­si­nä pelaa­ji­na pal­kit­tiin Pep­pi Kal­li­nen ja Elme­ri Kale­va, ja aktii­vi­sen tuo­ma­rin pal­kin­non sai Veli Huh­ta.

Iin Urhei­li­joi­den talou­teen ovat koro­nae­pi­de­mi­aa seu­ran­neet tapah­tu­mien peruun­tu­mi­set aiheut­ta­neet tänä vuon­na mel­koi­sen loven, kun seu­ran tär­kein varain­han­kin­ta­ta­pah­tu­ma, Iin Tuk­ki­lais­ki­sat, jäi täl­tä vuo­del­ta väliin.

Seu­ran puheen­joh­ta­ja Mar­ko Jus­si­la ker­too, että seu­ran­ta­lo Rysän katon uusi­mis­ta var­ten ehdit­tiin kevääl­lä jo saa­da Suo­men Koti­seu­tu­lii­ton avus­tus, mut­ta tuk­ki­lais­ki­so­jen peruun­tu­mi­sen vuok­si seu­ra jou­tuu hake­maan kat­toa var­ten lisärahoitusta.

– Suun­ni­tel­mat on teh­ty ja tar­jouk­set katos­ta pyy­det­ty, mut­ta oma­ra­hoi­tus­ta­kin on löy­dyt­tä­vä. Katos­sa on pin­ta-alaa noin kah­dek­san­sa­taa neliö­tä, joten ihan pie­ni jut­tu ei kysees­sä ole. Koti­seu­tu­lii­ton avus­tuk­sel­la on myös mää­rä­ai­ka, eli ensi vuo­den lop­puun men­nes­sä pitäi­si kat­to­re­mont­ti olla teh­ty, Jus­si­la valottaa.

Iin Urhei­li­jat on vuon­na 1945 perus­tet­tu yleis­seu­ra, jon­ka laji­va­li­koi­maan kuu­lu­vat pesä­pal­lon ohel­la hiih­to, sul­ka­pal­lo ja len­to­pal­lo. Seu­ran­ta­lo Rysä on raken­net­tu vuon­na 1923 alun­pe­rin maa­mies­seu­ran talok­si, ja kiin­teis­tö on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas.