Tuu­le­tus­ta kan­sal­lis­pu­vuil­le museon mai­se­mis­sa

Koko maan laa­juis­ta kan­sal­lis­pu­ku­jen tuu­le­tus­päi­vää eli kan­sal­lis­pu­ku­pik­ni­kiä vie­tet­tiin Iis­sä sun­nun­tai­na Museo­kah­vi­la Hui­lin­gin piha­pii­ris­sä, kos­ka puvun viral­li­sek­si kat­sot­tu syn­ty­mä­päi­vä 5.8. osui tänä vuon­na maa­nan­tail­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin perus­kou­lu­lai­set uusiin tiloi­hin

Uusi Jää­lin kou­lu on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa elo­kuun alus­sa, vaik­ka kou­lun sei­näs­sä lukee­kin edel­leen isoin kir­jai­min Lai­va­kan­kaan kou­lu. Jää­lin kou­lus­sa tule­vat opis­ke­le­maan kaik­ki Jää­lin alu­een perus­o­pe­tuk­sen oppi­laat ja sen yhtey­des­sä toi­mi­vat myös nuo­ri­so­ti­la ja kir­jas­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sas­sin Sau­na­laut­ta Meri­täh­ti täh­tää ensi kesään

Ei kesäil­taa, ettei­kö Oulu­joel­la, Kii­min­ki­joel­la tai Iijoel­la lipui­si joku­nen sau­na­laut­ta. Ja lisää on tul­lut kesä toi­sen­sa jäl­keen. Iin Yli-Olha­vas­sa asu­va Juk­ka-Pek­ka Sas­si sai oman­sa vesil­le ensim­mäis­tä ker­taa rei­lu kuu­kausi sit­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nopeuson­gin­nan MM-kisois­sa saa­liin pie­nuus on valt­tia

Nie­me­län­tör­män ran­nas­sa kisat­tiin jäl­leen nopeuson­gin­nan maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta vii­me lau­an­tai­na. Päi­vän nopein aika – 12,75 sekun­tia – kel­lo­tet­tiin alkue­ris­sä Eeva-Lii­sa Koi­vis­tol­le. Finaa­lis­sa alkue­rät kui­ten­kin unoh­det­tiin ja ensim­mäi­se­nä kalan sai ja näin ollen maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ti iiläi­nen Tai­mi Koleh­mai­nen, jon­ka onkeen kala tart­tui 21,13 sekun­nis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­ra­näyt­te­lyn osal­lis­tu­ja­mää­rä kas­voi sadal­la

Hei­lu­via hän­tiä ja hymyi­le­viä koi­ra­no­mis­ta­jia näkyi Iin Illin­saa­ren hiih­to­ma­jal­la run­sain mitoin lau­an­tai­na. Iin met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen ja Poh­jois-poh­jan­maan Dree­ve­ri­ker­hon jär­jes­tä­mään ryh­mä­näyt­te­lyyn osal­lis­tui yli 400 koi­raa, mikä on näyt­te­ly­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­jan Kim­mo Kel­ta­mäen mie­les­tä hui­ma saa­vu­tus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kruu­nun­ti­mant­ti­häät — yhtei­sel­lä tai­pa­leel­la 65 vuot­ta

Kell’ onni on, se onnen kät­ke­köön, on van­ha suo­ma­lai­nen sanan­las­ku, mut­ta Vie­no ja Lau­ri Myl­ly­lä myön­tyi­vät ker­to­maan elä­mäs­tään Ran­ta­poh­jan luki­joil­le. Vai­hei­kas­ta­han se on ollut, tote­aa hau­ki­pu­taa­lai­nen paris­kun­ta, joka viet­ti kruu­nun­ti­mant­ti­häi­tä pie­ni­muo­toi­ses­ti per­heen paris­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Yhdes­sä eteen­päin

Kesä­lo­ma­kausi alkaa olla lop­pusuo­ral­la ja lomat useim­mal­la on lop­pu­neet tai aina­kin lop­pusuo­ral­la. Kou­lut alka­vat lähi­päi­vi­nä, oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den työt siis alka­vat. Toi­vot­ta­vas­ti olem­me kaik­ki ren­tou­tu­neet ja naut­ti­neet sekä kerän­neet voi­mia tule­vaa vuot­ta var­ten, kukin tahoil­laan, mökil­lä, ystä­vien paris­sa, per­heen kans­sa, suku­juh­lil­la, tal­kois­sa kuka mis­sä­kin. Nyt kun lomien jäl­keen aloit­te­lem­me töi­täm­me, niin van­hem­mat kuin oppi­laat ja opis­ke­li­jat, on syy­tä vil­kais­ta perä­pei­liin eli men­neen luku­vuo­den saa­vu­tuk­sia. Voi­tai­siin­ko ken­ties jotain teh­dä toi­sin? Oli­si­ko jotain paran­net­ta­vaa? Vai onko edes syy­tä teh­dä mitään toi­sin?


Jat­koai­ka kesäl­le

Elo­kuu tuli hir­veän nopeas­ti. Tun­tuu, ettei kesää ehti­nyt kulua kuin pari viik­koa, ja nyt jo kou­lu­lai­set heit­tä­vät rep­pun­sa sel­kään ja hyp­pää­vät bus­sei­hin ja pyö­rien sel­kään suun­na­ten kou­luun.


Arto Hil­tu­lan hui­kea soo­lo Illin­juok­suis­sa

Jul­kis­tet­ta­koon heti ens ala­kuun, että Ike Kaner­va jat­kaa Illin­juok­su­jen suo­je­li­ja­na. Direk­to­raa­tin edus­ta­ja kävi Kale­van kisois­sa neu­vot­te­lu­ja Iken kans­sa. Kysyt­täes­sä jat­ko­ha­lu­ja, Ike kur­sai­li ujo­na ja vaa­ti­mat­to­ma­na poi­ka­na. Hän ehdot­ti uudek­si suo­je­li­jak­si Kike Elo­maa­ta, seu­ra­to­ve­ri­aan Loka­lah­den Leis­kus­ta. Teks­ti­vies­ti Kikel­le toi kiel­tä­vän vas­tauk­sen, kos­ka hänel­lä kuu­lui ole­van kovas­ti kii­rei­tä. Ike lupau­tui jat­ka­maan tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­val­la sopi­muk­sel­la. Direk­to­raat­ti Nöö­ti, Ari ja Arja oli rat­kai­suun tyy­ty­väi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus