Koi­ra­näyt­te­lyn osal­lis­tu­ja­mää­rä kas­voi sadal­la

Amerikanakita Nita odotteli kehävuoroaan lauantaina Illinsaaren hiihtomajalla.

Hei­lu­via hän­tiä ja hymyi­le­viä koi­ra­no­mis­ta­jia näkyi Iin Illin­saa­ren hiih­to­ma­jal­la run­sain mitoin lau­an­tai­na. Iin met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen ja Poh­jois-poh­jan­maan Dree­ve­ri­ker­hon jär­jes­tä­mään ryh­mä­näyt­te­lyyn osal­lis­tui yli 400 koi­raa, mikä on näyt­te­ly­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­jan Kim­mo Kel­ta­mäen mie­les­tä hui­ma saa­vu­tus.

– Yleen­sä näi­den rotu­luok­kien näyt­te­lys­sä on 200–300 koi­raa, joten olen todel­la tyy­ty­väi­nen osal­lis­tu­ja­mää­rään. Tääl­lä on nyt yli sata koi­raa enem­män kuin vii­me kesä­nä, Kel­ta­mä­ki tote­aa.

Näyt­te­lyyn osal­lis­tui koi­ria kol­mes­ta FCI- eli rotu­ryh­mäs­tä. Näi­tä oli­vat pys­ty­kor­vat ja alku­kan­tai­set koi­rat, aja­vat ja jäl­jes­tä­vät koi­rat sekä kana­koi­rat.

Kel­ta­mäen mukaan rotu­ryh­mis­sä pai­not­tu­vat met­säs­tyk­seen käy­tet­tä­vät koi­rat.

– Eni­ten ilmoit­tau­tu­nut on jämt­lan­nin­pys­ty­kor­via, lapin­koi­ria, beagle­ja ja ajo­koi­ria.

Kun­nal­ta tukea näyt­te­lyl­le

Koi­ra­näyt­te­ly on suu­ri­töi­nen jär­jes­tää, ja Kel­ta­mäen mukaan vaa­di­tut pape­ri­työt täy­tyy aloit­taa jo puo­li­tois­ta vuot­ta ennen näyt­te­lyä.

– Pai­kal­le täy­tyy vär­vä­tä myös tuo­ma­rit ja eläin­lää­kä­ri. Esi­val­mis­te­luis­sa on suu­rin työ, mut­ta kyl­lä näyt­te­ly­päi­vä­nä­kin puu­haa riit­tää.

Kel­ta­mäen mukaan lau­an­tai­sis­sa näyt­te­lyi­sä ensim­mäi­set kehät alkoi­vat jo aamu­yh­dek­säl­tä, ja näyt­te­ly jat­kui vie­lä pit­käl­le ilta­päi­vään. Myös yksi Kel­ta­mäen oma koi­ra kisa­si näyt­te­lys­sä hänen vai­mon­sa esit­te­le­mä­nä.

Iiläi­nen Kel­ta­mä­ki tote­aa Illin­saa­ren hiih­to­ma­jan ole­van oiva paik­ka koi­ra­näyt­te­lyn jär­jes­tä­mi­seen.

– Tapah­tu­man toi­nen pää­jär­jes­tä­jä on Iiläi­nen, ja myös mui­ta tal­koo­lai­sia löy­tyy Iis­tä hel­pos­ti. Lisäk­si kun­ta tukee näyt­te­lyn jär­jes­tä­mis­tä ja tar­jo­aa pai­kan sisä­ti­lat käyt­tööm­me näyt­te­lyn ajak­si, Kel­ta­mä­ki kiit­te­lee.

Oulu­lai­set Hen­ry ja Johan­na Läm­sä toi­vat seit­sen­kuu­kau­ti­sen Vii­ma-basen­jin ensim­mäi­seen näyt­te­lyyn­sä. Päi­väl­tä haet­tiin lähin­nä koke­mus­ta, joten kehää Läm­sät odot­ti­vat iloi­sin mie­lin. Johan­nan isä on Iis­tä kotoi­sin, joten pai­kal­le oli help­poa tul­la. Vii­man näyt­te­ly sujui hyvin – se valit­tiin rotun­sa par­haak­si pen­nuk­si.

Johan­na Lapin­nie­mi ja Ter­ry-beagle oli­vat näyt­te­lys­sä ensi ker­taa, ja mat­kan­neet Iin näyt­te­lyyn Rova­nie­mel­tä asti. Lapin­nie­mi ker­toi tul­leen­sa näyt­te­lyyn kokei­lu­mie­lel­lä, mut­ta ennen omaa vuo­roa oli ilmas­sa sil­ti pien­tä jän­ni­tyk­sen tun­tua.

Kii­min­ki­läi­sen Tapio Kyrön­nie­men 3,5–vuotias jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va Mos­ku on käy­nyt näyt­te­lyis­sä ker­ran aiem­min, sil­loin koi­ra tosin kisa­si junio­ri­luo­kas­sa. Kyrön­nie­mi tote­aa Mos­kun ole­van enem­män met­säs­tys- kuin näyt­te­ly­koi­ra, mut­ta näyt­te­lyis­sä on haus­ka käy­dä toi­si­naan huvin vuok­si.

Emi­lia Laak­ko­nen ja Anne Kai­la­suo ovat jo nŠyttelykonkareita, samoin kleins­pitz Ymmi. Iin nŠyttely oli jo tŠmŠn kesŠn kuu­des, mut­ta kehŠŠn pŠŠsyŠ odo­tel­tiin sil­ti innol­la ja malt­ta­mat­to­mi­na. Kai­la­suol­la on IistŠ tut­tu­ja koi­ra­kas­vat­ta­jia, ja nŠyttelykehŠn lai­dal­ta­kin lšytyi jut­tuseu­raa hel­pos­ti.