Jää­lin perus­kou­lu­lai­set uusiin tiloi­hin

Uudessa Jäälin koulussa pääsevät aloittamaan tänään vuosiluokat 5-9. Uuden puolen laajennustyöt ovat vielä kesken, mikä vaikuttaa esimerkiksi piha-alueiden käyttöön.

Uusi Jää­lin kou­lu on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa elo­kuun alus­sa, vaik­ka kou­lun sei­näs­sä lukee­kin edel­leen isoin kir­jai­min Lai­va­kan­kaan kou­lu. Jää­lin kou­lus­sa tule­vat opis­ke­le­maan kaik­ki Jää­lin alu­een perus­o­pe­tuk­sen oppi­laat ja sen yhtey­des­sä toi­mi­vat myös nuo­ri­so­ti­la ja kir­jas­to.

Reh­to­ri Pasi Timo­sen mukaan kou­luun on teh­ty noin 4000 neliön laa­jen­nus, johon vuo­si­luok­kien 1–5 oppi­laat siir­ty­vät opis­ke­le­maan syys­kuun alus­sa.

– Uusien oppi­lai­den myö­tä mei­tä tulee ole­maan tääl­lä noin 750 oppi­las­ta ja 80 hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­jaa.

Laa­jen­ne­tut, uudet tilat ovat kou­lun van­hem­man puo­len tapaan kak­si­ker­rok­si­set. Tilois­sa on tavoi­tel­tu moder­nia ja valoi­saa ilmet­tä ja esi­mer­kik­si ikku­noi­ta on ope­tus­ti­lois­sa­kin pal­jon.

Laa­jen­ne­tuis­sa tilois­sa on myös uusi lii­kun­ta­sa­li. Timo­sen mukaan koko raken­nus van­han kou­lun puol­ta myö­ten tulee ole­maan jat­kos­sa ken­gä­tön, joten tuu­li­kaap­pe­ja on run­saas­ti.

– Halusim­me vält­tää käy­tä­vä­mäis­tä vai­ku­tel­maa ja hyö­dyn­tää tilan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti.

Timo­sen mukaan kou­lun laa­jen­ne­tun osan oppi­mis­ti­lat ovat jous­ta­vat ja muun­tau­tu­vat ja nii­den avul­la voi­daan hel­pot­taa yhtei­so­pet­ta­juut­ta.

Ope­tus­ti­lo­jen välil­lä ei ole kiin­tei­tä sei­niä, vaan lii­ku­tel­ta­vat, jämä­kät tait­to­sei­nät.

– Ope­tus­so­luis­sa on myös niin sanot­tu­ja ovel­li­sia jako­ti­lo­ja, jois­sa voi­daan jär­jes­tää esi­mer­kik­si eri­tyi­so­pe­tus­ta tai hil­jai­nen työs­ken­te­ly­ti­la.

Perin­tei­siä pul­pet­ti­ryh­miä ei ope­tus­ti­loi­hin juu­ri­kaan tuo­da, vaan oppi­lail­le tar­jo­taan eri­lai­sia, moni­puo­li­sem­pia työ­pis­tei­tä. Istuin ja pöy­tä­ta­so löy­ty­vät kui­ten­kin tar­vit­taes­sa jokai­sel­le.

Tai­det­ta ja väri­ne­liöi­tä

Uusien tilo­jen viih­tyi­syy­teen ja visu­aa­li­seen ilmee­seen on kiin­ni­tet­ty Timo­sen mukaan huo­mio­ta, ja suun­nit­te­luun ovat pääs­seet vai­kut­ta­maan myös opet­ta­jat.

– Ope­tus­ti­lo­jen lat­tioi­den teks­tii­li­ma­tot ovat opet­ta­jien kans­sa suun­ni­tel­tu­ja. Niis­sä on kuvioi­na eri väri­siä neliöi­tä, joi­den avul­la voi­daan esi­mer­kik­si jakaa oppi­lai­ta ryh­miin.

Ylei­sis­sä tilois­sa sei­niä koris­ta­vat valo­ku­vaa­ja Kari Aron­tien otta­mat Jää­li-tee­mai­set valo­ku­vat. Timo­nen huo­maut­taa myös, että katos­sa kul­ke­vat ilman­vaih­to­ka­na­vat on jätet­ty tar­koi­tuk­sel­la esil­le.

– Saim­me lisää huo­ne­kor­keut­ta jät­tä­mäl­lä ilman­vaih­to­put­ket esiin. Itse ajat­te­li­sin myös oppi­lail­le ole­van haus­kaa huo­ma­ta, että mitä kaut­ta puh­das ilma kou­luum­me tulee. Jon­kun mie­les­tä rat­kai­su voi olla ruma, mut­ta itse pidän sii­tä, Timo­nen hymyi­lee.

Oppi­laat ovat saa­neet osal­lis­tua pihan ja leik­ki­vä­li­nei­den suun­nit­te­luun. Kou­lun pihan ken­tät ja leik­ki­vä­li­neis­tö uudis­tu­vat­kin koko­naan laa­jen­nuk­sen yhtey­des­sä.

Jää­lin kou­lun reh­to­ri Pasi Timo­nen on tyy­ty­väi­nen kou­lun laa­jen­nus­työ­hön.

Koko kylän raken­nus

Nyt tors­tai­na kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa luku­vuo­ten­sa aloit­ta­vat vuo­si­luo­kat 5–9. Laa­jen­ne­tut tilat saa­daan käyt­töön syys­kuun alus­sa.

– Elo­kuun ajan osa kou­lun alu­ees­ta on vie­lä työ­maa-aluet­ta ja näin ollen pois käy­tös­tä. Sama kos­kee osaa pihas­ta, Timo­nen ker­too.

Kou­lu­ti­lo­jen lisäk­si Jää­lin kou­lun raken­nuk­ses­sa sijait­se­vat Jää­lin kir­jas­to ja nuo­ri­so­ti­la. Myös ilta­päi­vä­toi­min­ta alkaa pyö­riä kou­lun tilois­sa.

– Tavoit­tee­na on ollut raken­taa alu­een asuk­kail­le sivis­tyk­sen ja vapaa-ajan kes­kus, joka oli­si kuin kun­ta­lais­ten oma olo­huo­ne, Timo­nen tii­vis­tää.

Tilo­ja on mark­ki­noi­tu Timo­sen mukaan jo tal­vel­la, ja nii­den käy­tös­tä on kes­kus­tel­tu Jää­lin asu­ka­sil­lois­sa. Timo­nen toi­voo, että uudet tilat saa­tai­siin tehok­kaas­ti alu­een asuk­kai­den käyt­töön.

– Aina­kin urhei­luseu­rat ja Oulu-opis­to käyt­tä­vät lii­kun­ta­sa­lia enti­seen tapaan. Uusi lii­kun­ta­sa­li tulee ole­maan myös päi­vä­ko­ti­lais­ten käy­tös­sä.

Timo­sen mukaan myös kou­lun, kir­jas­ton ja nuo­ri­so­ti­lan väli­nen yhteis­työ on tii­vis­tä.

Timo­nen odot­taa syys­lu­ku­kaut­ta rau­hal­li­sis­sa tun­nel­mis­sa ja on laa­jen­nuk­seen tyy­ty­väi­nen.

– Tämä on iso muu­tos talon väel­le, ja uuden toi­min­ta­kult­tuu­rin raken­tu­mi­ses­sa voi kes­tää useam­pi vuo­si. Meil­lä on kui­ten­kin hyvä hen­ki­lös­tö ja yhteis­työ­hen­ki, joten uskon kou­luar­jen uusis­sa tilois­sa läh­te­vän hyvin käyn­tiin.

Uusis­sa ope­tus­ti­lois­sa on käte­vät tait­to­sei­nät, joil­la tilo­ja voi­daan muo­ka­ta tar­peen mukaan. Värik­käi­tä lat­tioi­ta ovat olleet suun­nit­te­le­mas­sa myös opet­ta­jat.