Yli­kii­min­ki kym­me­nen vuot­ta osa­na Oulua, kun­ta­lii­tos näh­tiin lii­tos­het­kel­lä upea­na mah­dol­li­suu­te­na kehit­tää alu­een pal­ve­lui­ta ja elin­voi­maa

Vuo­den 2009 alus­sa 3 358 yli­kii­min­ki­läi­ses­tä tuli oulu­lai­sia. Oulun asu­kas­mää­rä nousi hie­man yli 130 000 asuk­kaa­seen. Yli­kii­min­gin kun­nan 240 työn­te­ki­jää siir­tyi Oulun kau­pun­gin pal­ve­luk­seen. Lähes sadan yli­kii­min­ki­läi­sen luot­ta­mus­hen­ki­lön kausi jäi vii­mei­sek­si, vain har­va jat­koi pää­tök­sen­teon rat­tais­sa Oulus­sa.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan alu­een ehdok­kaat esit­te­lys­sä, vaa­li­bud­je­teis­sa suu­ria ero­ja

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la asu­vien tai sin­ne syvät juu­ret omaa­vien ehdok­kai­den vaa­li­bud­je­teis­sa on suu­ria ero­ja. Kun yksi ker­too käyt­tä­vän­sä vaa­lei­hin var­sin vähän tai ei lain­kaan euro­ja, voi toi­sen bud­jet­ti olla yli 10 000 tai jopa kym­me­niä­tu­han­sia euroja.Rantapohja teki ehdok­kail­le kyse­lyn säh­kö­pos­tin ja puhe­li­men väli­tyk­sel­lä.


Maa­il­ma muut­tuu – lap­si ei

Iin Hami­nan kou­lun reh­to­ri Jari-Juk­ka Joke­lal­la oli lukio­ai­ka­na kak­si toi­veam­mat­tia: opet­ta­ja tai toi­mit­ta­ja. Hän ei ole katu­nut, että valin­ta osui opet­ta­jan hom­miin.– Kas­vas­tusa­la on äärim­mäi­sen moni­puo­lis­ta ja lap­set ovat aivan iha­nia, se on voi­ma­va­ra täs­sä teh­tä­väs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEhdol­la edus­kun­taan: Mii­ka Suti­nen

7. Käy­tät­kö jul­ki­sia vai yksi­tyi­siä ter­veys­pal­ve­lu­ja? Ylei­ses­ti ottaen käy­tän ter­veys­pal­ve­lui­ta todel­la vähän, mut­ta sil­loin kun käy­tän, niin käy­tän molem­pia. Jos oikeas­ti hoi­toon on pääs­tä­vä, niin jul­ki­nen ei ole vaih­toeh­to. Jonot ovat käsit­tä­mät­tö­män pit­kät! Tähän saa­tai­siin hel­pos­ti kor­jaus otta­mal­la asia­kas­se­te­lit käyt­töön.8. Mikä on vaa­li­bud­jet­ti­si? Pal­jon­ko käy­tät rahaa vaa­li­työ­hön ja kam­pan­join­tiin? 15 000 -20 000 euroa.9. Jos edus­ta­ma­si puo­lue on hal­li­tus­puo­lue, mikä tai mit­kä puo­lu­eet sopi­si­vat sinul­le par­hai­ten hal­li­tus­kump­pa­nik­si? Kes­kus­ta.10. Jos ensi vaa­li­kau­del­la pitää teh­dä mil­jar­di­leik­kauk­sia val­tion menoi­hin, niin mis­tä mie­les­tä­si pitäi­si lei­ka­ta tai miten raha muu­toin ote­taan? Yri­tys­tuis­ta, kehi­ty­sa­vus­ta, val­tion työn­te­ki­jä­mää­rää leik­kaa­mal­la. Tur­haa byro­kra­ti­aa kar­si­mal­la saa­daan vapau­tet­tua työ­voi­maa kym­me­niä tuhan­sia val­tiol­ta työ­voi­ma­pu­las­sa kär­vis­te­le­väl­le yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le, jol­loin menot muut­tui­si­vat tuloik­si. Yri­tys­ten vero­tus­ta tuli­si myös uudis­taa tulok­sen tekoon kan­nus­ta­vak­si, jol­la saa­tai­siin sit­ten yri­tyk­set inves­toi­maan ja palk­kaa­maan uusia työn­te­ki­jöi­tä. Työl­li­syy­sas­teen nos­to on keks­kei­nen tavoi­te Suo­men talou­den pelas­ta­mi­ses­sa. Yhden pro­sen­tin lisäys työl­li­syy­sas­tee­seen kas­vat­taa val­tion tulo­ja mil­jar­dil­la.