Elä­mäs­sä pitää olla äxö­niä

Huo­men­na 80 vuot­ta täyt­tä­vän Eila Han­he­lan mie­les­tä elä­mäs­sä pitää olla äxö­niä. – Voi­sin minä istua tuos­sa kiik­kus­tuo­lis­sa kädet ris­tis­sä, mut­ta olen niin levo­ton luon­ne, ettei se onnis­tu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Teks­ta­rit 28.2.

Jak­ku­ky­län kylä­toi­mi­kun­nal­le tie­dok­si. Kou­lun hiih­to­la­tu, joka ylit­tää Räi­hän­nie­men­tien kah­des­ta koh­taa, on huip­pu­vaa­ral­li­nen paik­ka. Ladul­le tien­yli­tyk­siin kyl­tit: varo autoi­li­joi­ta ja tiel­lä…


Viih­tyi­säm­pää kou­lua koh­ti

Monis­sa kou­luis­sa opis­ke­lu- ja oles­ke­lu­ti­lat kai­paa­vat uudis­tuk­sia. Oppi­lai­den näkö­kul­mas­ta pie­nil­lä­kin jutuil­la voi­si saa­da pal­jon aikaan. Kou­lui­hin pitäi­si kehi­tel­lä lisää eri­lai­sia oles­ke­lu­paik­ko­ja. Mei­dän kou­lus­sam­me nuo­ret oles­ke­le­vat esi­mer­kik­si por­tai­kois­sa ja nau­la­koil­la. Soh­vat ja säk­ki­tuo­lit oli­si­vat muka­van näköi­siä sisus­tuk­ses­sa ja käte­viä myös ajan­viet­to­pai­koik­si. Myös pöy­tä­ryh­miä, joi­den ääres­sä voi­si opis­kel­la, oli­si hyvä olla useam­pia.


Val­tuus­toa­loi­te avan­to­uin­ti­pai­kas­ta

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi (ps.) Hau­ki­pu­taal­ta jät­ti maa­nan­tai­na val­tuus­toa­loit­teen avan­to­uin­ti­pai­kas­ta Kii­min­ki­jo­keen tai Kivi­nie­men ran­taan. Aloit­tees­sa tode­taan, että Hau­ki­pu­taan, Kel­lon-Kivi­nie­men alu­eel­la on usei­ta avan­to­ui­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä. Ainut mah­dol­li­nen läpi tal­ven toi­mi­va avan­to­paik­ka on Oulun Tui­ras­sa.
Ook­ko nää kuul­lu 28.2.

Ran­ta­poh­jas­ta 6.7.1979: Pie­ni tyt­tö­nen seu­ra­si vai­te­li­aa­na mut­ta tark­ka­na iso­van­hem­pien­sa läh­tö Var­kau­teen selän nik­saut­ta­jan luok­se. Sit­ten hän sanoi: ”Mum­mi, ota minut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus