Yhteis­työs­sä on voi­maa

Kotiseutu, sen tuttuus ja turvallisuus alkoivat kutsua keski-ikäisenä. Ystävät ovat edelleen tallella ja yhden kesän aikana mökillä on käynyt enemmän vieraita kuin koko aikana etelässä asuessani, kiitteli juhlapuhuja, professori Olli Dahl Kuivaniemen parhaita puolia.

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­mi Kui­va­nie­men koti­seu­tu­juh­lan tee­mak­si nousi yhteis­työ. Juh­la­pu­heen piti täl­lä ker­taa Olli Dahl. Aal­to-yli­opis­ton pro­ses­si­teol­li­suu­den ympä­ris­tö­tek­nii­kan pro­fes­so­ri­na työs­ken­te­le­vä Dahl on myös aktii­vi­nen kui­va­nie­me­läi­nen vai­kut­ta­ja. Hän tekee vapaa­eh­tois­työ­tä muun muas­sa Kui­va­joen poh­jois­puo­len kyläyh­dis­tyk­ses­sä, pai­kal­li­ses­sa osa­kas­kun­nas­sa ja hir­vi­po­ru­kas­sa. Dahl ajau­tui pai­kal­lis­vai­kut­ta­jak­si oman pää­tel­män­sä mukaan sik­si, oli teki­jöi­tä ja teke­mis­tä, mut­ta jouk­koon tar­vit­tiin kynä­mies­tä. – Kynä­mies on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus