Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Rei­jo Goman jät­tää työt nuoremmille

Tänään 70 vuot­ta täyt­tä­vä put­kia­sen­nus­yrit­tä­jä Rei­jo Goman aikoo jät­tää työn­teon nuo­rem­mil­le. Hän on tosin naut­ti­nut elä­ket­tä jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, mutta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lop­pu­ry­ti­nöis­sä oli pal­jon rau­taa ilmassa

Sota­ve­te­raa­nit ovat olleet kun­nia­vie­rai­ta Suo­men itse­näi­syy­den 100-vuo­­tis­­juh­­lis­­sa. Moni paik­ka on kui­ten­kin jää­nyt täyt­ty­mät­tä, sil­lä juh­la­kun­toi­sia vete­raa­ne­ja löy­tyy enää kovin vähän.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ham­mas­hoi­to­lan pai­kal­le ja kes­kus­taan ker­ros­ta­lo­ja, Kar­huun asuinalue

Ii Näh­tä­vil­lä ole­vas­sa Iin kir­kon­seu­dun kort­te­lin 23 ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­ses­sa ham­mas­hoi­to­lan alu­eel­le on suun­ni­tel­tu enin­tään vii­si­ker­rok­si­sia asuin­ra­ken­nuk­sia pysä­köin­tia­luei­neen. Kort­te­lis­sa sijait­se­va entinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­lä osak­si Iitä

Ran­ta­poh­ja Yli-Iin Jak­ku­ky­läs­tä tulee vuo­den­vaih­tees­sa osa Iin kun­taa. Kun­ta­jaon muu­tos vai­kut­taa myös seu­ra­kun­ta­ja­koon. Ev.lut. kirk­koon kuu­lu­vat Jak­ku­ky­län asuk­kaat siir­ty­vät Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vaa­ku­nas­ta ei luovuta

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Talo­yh­tiö Opin­tien asuk­kaat kokoon­tui­vat jou­lun alla vetä­mään Kui­va­nie­men isän­nän­vii­rin talo­yh­tiön lip­pu­tan­koon. Vii­riä nos­tet­taes­sa talo­yh­tiön asuk­kaat luet­te­li­vat vii­ri­tem­pauk­sen syitä:.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii antaa luon­to­lah­jan Suomelle

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­ta osal­lis­tuu Luon­to­lah­ja­ni sata­vuo­ti­aal­le ‑kam­pan­jaan perus­ta­mal­la yksi­tyi­sen luon­non­suo­je­lua­lu­een Pirt­ti­jär­vel­le. 15,6 heh­taa­rin kokoi­nen Pirt­ti­jär­ven pals­ta sijait­see Yli-Olha­­vas­­sa. Se.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ei lii­ken­ne­va­lo­ja Iihin

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Nelos­tiel­le Iihin ei tule lii­ken­ne­va­lo­ja. Näin päät­ti Iin kun­nan­val­tuus­to eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi vilk­kaan kes­kus­te­lun jäl­keen äänin 19–16.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin lii­ken­ne­va­lo­han­ke val­tuus­ton käsiin

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­nan­val­tuus­to päät­tää huo­mi­ses­sa kokouk­ses­saan läh­tee­kö kun­ta rahoit­ta­maan lii­ken­ne­va­lo­ja Nelos­tien ja Soro­sen­tien eli Kärk­käi­sen ris­teyk­sen sekä Nelos­tien ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olha­vas­ta ilmes­tyi kyläkirja

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Olha­va­lais­syn­tyi­nen Heik­ki Lah­den­pe­rä on kir­joit­ta­nut kir­jan koti­ky­läs­tään. – Kiin­nos­tuk­se­ni Olha­van his­to­ri­aan herä­si isä­ni kuo­le­man jäl­keen 2000-luvun alus­sa, jolloin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus