Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man puo­les­ta kerä­tään nimiä

Kuivaniemen terveysaseman tulevaisuus on ollut vaakalaudalla viime aikoina.Kuivaniemen terveysaseman tulevaisuus on ollut vaakalaudalla viime aikoina.

Kui­va­nie­mel­lä kerä­tään nimiä ter­veys­a­se­man toi­min­to­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man lak­kaut­ta­mi­nen sääs­tö­syis­tä on ollut esil­lä vii­me vuo­si­na. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man, labo­ra­to­rion, ham­mas­huol­lon ja fysio­te­ra­pia­pal­ve­lui­den siir­toa Iin kes­kus­taan poh­dit­tiin tois­sa kevää­nä talou­den tasa­pai­not­ta­mis­kei­no­na. Siir­to sisäl­tyi Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män sääs­tö­esi­tyk­siin, mut­ta kun­nan­hal­li­tus pois­ti sen tuol­loin lis­tal­ta. Vii­me jou­lu­kuun talous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa kun­nan­val­tuus­to päät­ti äänes­tys­ten jäl­keen, että ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­te­tään Kui­va­nie­mel­lä. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man koh­ta­los­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus