Artikkelit joiden kirjoittaja on Maarit Halttu

Suvi­ral­li­kan­saa Vatungissa

Merel­li­seen Vatun­gin kala­sa­ta­maan alkoi jo tors­tai­na ker­tyä Suvi­ral­li­kan­saa moot­to­ri­pyö­ri­neen ja telt­toi­neen. Perin­tei­nen Suvi­ral­li eli rock-hen­ki­nen kokoon­tu­mis­ajo jär­jes­tet­tiin jo 12. ker­taa, mut­ta aiem­min pito­paik­ka­na on ollut Manamansalo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

April­li­rie­haa Kuivaniemellä

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran pää­siäis­myy­jäi­set sekä april­li­rie­ha kerä­si vii­me lau­an­tai­na muka­vas­ti kävi­jöi­tä. Aurin­ko hel­li lap­so­sia mäen­las­kus­sa, ja jou­lu­pu­kin poro­kin, Late nimel­tään, ter­veh­ti kävi­jöi­tä. Laten pul­kan kyy­tiin uskal­tau­tui­vat rohkeimmat

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poo­ki­tans­sit Kui­va­nie­mel­lä veti­vät salin täyteen

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tyt Poo­ki­tans­sit veti­vät puo­leen­sa yli 200 tans­sin har­ras­ta­jaa lähel­tä ja kau­kaa vii­me per­jan­tai­na. Radio Poo­kin tun­ne­tut juon­ta­jat Ari Ket­tu­kan­gas ja Joo­nas Hepo­la juon­si­vat suo­raa tans­si­lä­he­tys­tä pai­kan pääl­tä nuorisoseuralta. 


Nos­tal­gi­aa: Kau­no­kir­joi­tuk­ses­sa kau­neus on kat­so­jan silmässä

Kau­no­kir­joi­tus on kir­ja­sin­tyyp­pi, joka on suun­ni­tel­tu kir­joi­tet­ta­vak­si käsin. Jo 1800-luvul­ta saak­ka on jär­jes­tet­ty kau­no­kir­joi­tus­kurs­se­ja. Kir­joi­tus­mal­li ja tapa ovat muut­tu­neet vuo­sien var­rel­la. Pakol­li­nen kau­no­kir­joi­tuk­sen ope­tus lop­pui perus­kou­luis­sa vuon­na 2016. Sikä­li tämä on har­mi, että käden­tai­to­jen osaa­mi­nen ei kul­je enää rin­ta rin­nan tie­to­tek­nii­kan kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men yrit­tä­jät muka­na hyvinvointihankkeessa

Kym­me­ni­sen yrit­tä­jäyh­dis­tys­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta tart­tui­vat ESR-rahoit­tei­seen Läs­nä yrit­tä­jän arjes­sa ‑hank­kee­seen. Hank­keen tar­koi­tus on muun muas­sa työs­sä­jak­sa­mi­sen tuke­mi­nen, työ­hy­vin­voin­nin paran­ta­mi­nen, ver­kos­toi­tu­mi­nen sekä neu­von­ta­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen yrittäjille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Meri­met­son kak­si puolta

Komeal­ta näyt­tä­vä tum­man­pu­hu­va meri­met­so vie­rai­li Kui­va­nie­men kir­kon­ky­läl­lä, pääs­täen ihmi­set yllät­tä­vän lähel­le itse­ään. Meri­met­so on luon­non­suo­je­lu­lail­la rau­hoi­tet­tu lin­tu, mut­ta kos­ka sen…


Kui­va­nie­men ja Simon Peli­man­nit lau­lat­ti­vat ylei­söä Koti­seu­tu­museon viih­tyi­säs­sä pihapiirissä

Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Ant­ti Elli­lä iloit­si yhdis­tyk­sen kesän ensim­mäi­ses­tä tapah­tu­mas­ta, Elo­rie­has­ta, jos­sa Kui­va­nie­men ja Simon Peli­man­nit esiin­tyi­vät ja lau­lat­ti­vat paikalle.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus