Poo­ki­tans­sit Kui­va­nie­mel­lä veti­vät salin täyteen

10-vuotisjuhlaansa viettävä simolainen Rojal-yhtye esiintyi Pookitansseissa.10-vuotisjuhlaansa viettävä simolainen Rojal-yhtye esiintyi Pookitansseissa.

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tyt Poo­ki­tans­sit veti­vät puo­leen­sa yli 200 tans­sin har­ras­ta­jaa lähel­tä ja kau­kaa vii­me per­jan­tai­na. Radio Poo­kin tun­ne­tut juon­ta­jat Ari Ket­tu­kan­gas ja Joo­nas Hepo­la juon­si­vat suo­raa tans­si­lä­he­tys­tä pai­kan pääl­tä nuorisoseuralta.

Tans­si­kan­sal­la oli hie­not puit­teet nuo­ri­so­seu­ran talol­la, sil­lä viih­dyt­tä­mäs­sä oli kol­me mai­nio­ta orkes­te­ria. Vas­ti­kään Kui­va­nie­mel­le paluu­muut­ta­ja­na tul­lut, nyt siis oman kylän poi­ka Juha Alva­ri orkes­te­rin­sa Täh­ti­het­ken kans­sa, sai kun­nian aloit­taa tans­sit. Lat­tia täyt­tyi­kin heti tans­si­jois­ta, iloi­ses­ta puheen­so­ri­nas­ta ja Alva­ria kat­so­maan tul­leis­ta ihmisistä.

Kym­me­net­tä juh­la­vuot­taan tänä vuon­na viet­tä­vä, Simos­ta läh­töi­sin ole­va Rojal-bän­di; lau­la­ja Vil­le Vak­ka­la, rum­pa­li Lari Heik­ka­la ja kita­ris­ti Tero, basis­ti Pet­ri sekä kita­ris­ti Tuo­mas Mik­ko­la ker­toi­vat, että juu­ri­kin naa­pu­ri­pi­tä­jän nuo­ri­so­seu­ran tans­sit oli­vat hie­no tapa aloit­taa yhtyeen juhlavuosi.

Ensim­mäi­ses­tä ker­ras­ta saak­ka bän­dis­tä on ollut muka­va tul­la seu­ral­le esiin­ty­mään. Esiin­ty­mi­siä onkin ker­ty­nyt jo lukui­sia, Vak­ka­la muis­te­lee. Kii­tok­sia sate­li koko bän­dil­tä puu­ha­mies Rai­mo Iko­sel­le, jon­ka kans­sa yhteis­työ on ollut vai­va­ton­ta alus­ta alkaen.

– Kei­koil­la esiin­ny­tään aina sata lasis­sa ja soi­tel­laan moni­puo­lis­ta musiik­kia lai­das­ta lai­taan, pojat kertoivat.

Kol­man­te­na esiin­ty­jä­nä Radio Poo­kin­kin soit­to­lis­tal­ta tutuk­si tul­lut tor­nio­lai­nen, iskel­män sekä van­han tans­si­musii­kin nimeen van­no­va Mika Jefre­moff, esiin­tyi var­mal­la ja mukaan­sa­tem­paa­val­la otteel­la. Tans­si­lat­tia oli­kin koko illan täyn­nä ja tans­sin rie­mun näki ylei­sön kasvoista.

Seu­ran­ta­lon läm­min tun­nel­ma oli käsi­kos­ke­tel­ta­va. Onnek­si janoi­sil­le löy­tyi apua olut­baa­ris­ta, jos­sa kuu­lu­mi­sia vaih­del­tiin hyvis­sä fii­lik­sis­sä. Lii­ken­tee­noh­jaus sujui jous­ta­vas­ti kuten myös sisäl­lä lipun­myyn­ti ja järjestyksenvalvonta.

– Ilman tal­koo­lai­sia täl­lais­ta tapah­tu­maa oli­si­kin mah­do­ton­ta jär­jes­tää, kiit­te­li nuo­ri­so­seu­ran puheen­joh­ta­ja Ikonen.

Monen suus­ta kuu­lui toi­ve, että täl­lai­sia tapah­tu­mia todel­la­kin kai­va­taan. Mie­len­kiin­nol­la jää­dään­kin odot­te­le­maan, mitä tapah­tu­mia tänä vuon­na aktii­vi­nen Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ra keksiikään.