Toi­mit­ta­jal­ta: Itku ei auta sähkömarkkinoilla

Mei­tä suo­ma­lai­sia on ehdit­ty jo moneen ottee­seen kii­tel­lä onnis­tu­nees­ta säh­kön­sääs­tös­tä. Meis­tä kulut­ta­jis­ta onkin kuo­riu­tu­nut kan­ta­pään kaut­ta mel­koi­sia säh­kö­asian­tun­ti­joi­ta, oli­pa sit­ten kyse eri läm­mi­tys­muo­to­jen ver­tai­lus­ta tai nik­seis­tä, miten vähen­tää kulutusta.

Sano­taan, että itku ei auta mark­ki­noil­la, eikä näy­tä tep­si­vän säh­kö­mark­ki­noil­la­kaan. Pon­nis­te­luis­ta huo­li­mat­ta karu totuus pal­jas­tuu, kun aiem­paan ver­rat­tu­na monin­ker­tai­nen säh­kö­las­ku tup­sah­taa mak­suun. Kulut­ta­jil­le sor­va­taan eri­lai­sia tuki­muo­to­ja, hyvä niin, kun­han niis­tä pää­si­si vain jyväl­le. Sel­ko­kie­li­siä neu­vo­ja tar­vi­taan. Oli­si­ko täs­sä tilaus­ta jon­kin­lais­ten neu­vo­nan­ta­jien pestaamiseen?

Tiu­kas­sa pai­kas­sa säh­kö­las­ku­jen kans­sa ovat pait­si koti­ta­lou­det, myös yri­tyk­set sekä toi­mi­ta­lo­ja yllä­pi­tä­vät yhdis­tyk­set ja yhtei­söt. Edes­sä voi olla vie­lä mel­kois­ten yllä­tys­ten kevät­tal­vi. Sel­vää on myös, kun säh­kön ja ruu­an hin­ta vie tulois­ta yhä enem­män, kai­kes­ta muus­ta pitää tin­kiä. Se kolah­taa aina jon­kun nilk­kaan. Ennus­te­taan, että muo­dos­tu­mas­sa on uusi köy­hien työs­sä­käy­vien luok­ka, kun palk­ka ei rii­tä vält­tä­mät­tö­miin elinkustannuksiin.

Näi­nä kai­kin puo­lin epä­var­moi­na aikoi­na voi yrit­tää pitää huu­mo­rin­kuk­kaa yllä valoi­sam­man kevään toi­vos­sa. Hyviä vink­ke­jä säh­kön­sääs­töön tar­joil­laan vaik­ka­pa Face­boo­kin Säh­kön sääs­tä­jät ‑ryh­mäs­sä välikevennyksin.

“Kyl mää mel­kein kään­tyi­sin jo sel­vän­nä­ki­jän puo­leen”, neu­vo­taan erääl­le kysy­jäl­le, joka tie­dus­te­lee mil­lai­nen säh­kö­so­pi­mus kan­nat­tai­si sol­mia. Yksi ryh­mä­läi­nen ker­too kes­kit­tä­neen­sä säh­kön­ku­lu­tuk­sen hal­paan yöai­kaan, jol­loin keit­tää aamun tee­ve­den­kin jo val­miik­si. Kysei­sen ryh­män sään­nöis­sä tode­taan, että säh­kö­kes­kus­te­luis­sa voi ilmais­ta mie­li­pi­teen­sä vapaas­ti ja sanoa pahas­ti­kin, mut­ta kiroi­lu on kielletty.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi