Hävik­ki­ruo­ka on paras­ta edelleen

Haukiputaalaiset nuoret äidit Ellen (oik.), Cira ja Saara kehuvat kilvan perhepäivinä Lomakoti Onnelassa valmistettuja hävikkiruoka-aterioita. Mukana pienokaiset Eevi, Toivo ja Adessa.Haukiputaalaiset nuoret äidit Ellen (oik.), Cira ja Saara kehuvat kilvan perhepäivinä Lomakoti Onnelassa valmistettuja hävikkiruoka-aterioita. Mukana pienokaiset Eevi, Toivo ja Adessa.

Hau­ki­pu­taa­lai­sia nuo­ria äite­jä lap­si­neen kokoon­tuu tors­tai­sin Loma­ko­ti Onne­lan per­he­päi­vään. Päi­vän ohjel­maan kuu­luu myös ruo­kai­lu, jos­sa tar­joil­laan Prik­ka kier­toon ‑hank­keen puit­teis­sa toi­mi­te­tus­ta hävik­ki­ruu­as­ta Onne­lan keit­tiös­sä val­mis­tet­tu­ja ate­rioi­ta. Per­he­päi­vän osal­lis­tu­jil­le ate­ria on ilmai­nen, kuten myös tors­tai­sin Onne­las­sa ruo­kai­le­mas­sa käy­vil­le yksin asu­vil­le ikäihmisille.

– Ruo­ka on ollut aina tosi mait­ta­vaa ja erin­omais­ta, kehui­vat äidit Ellen Syri, Cira Heik­ki­nen ja Saa­ra Peu­ra, jot­ka ovat pie­no­kais­ten­sa Eevin, Ades­san ja Toi­von kans­sa Onne­lan per­he­päi­vän vakio­kä­vi­jöi­tä. Per­he­päi­vän ohjel­mas­sa on vapaa­ta yhdes­sä­oloa ja toi­min­taa sekä usein luen­to­ja aja­koh­tai­sis­ta aiheista.

Vii­me tors­tai­na kuul­tiin Prik­ka kier­toon ‑hank­kees­sa, jos­ta oli ker­to­mas­sa pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Tii­na Noke­la Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­tä. Seu­ra­kun­tayh­ty­mä on muka­na vuon­na 2021 käyn­nis­ty­nees­sä hävik­ki­ruu­an hyö­dyn­tä­mis­tä kehit­tä­väs­sä hank­kees­sa Oulun alueella.

Nuo­ret äidit ker­toi­vat ole­van­sa hyvin peril­lä ja tie­toi­sia sii­tä, kuin­ka jokai­nen voi omal­ta osal­taan vai­kut­taa sii­hen, ettei koti­ta­louk­sis­sa syn­tyi­si ruo­ka­hä­vik­kiä tai kuin­ka täh­teek­si jää­nyt­tä ruo­kaa voi ate­riois­sa hyödyntää.

– Monet asiat ovat tut­tu­ja, kun­han vain muis­taa aja­tel­la ja paneu­tua asi­aan arjes­sa. Ideat ja vin­kit ovat aina tar­peen ja ter­ve­tul­lei­ta. Prik­ka kier­toon on tosi hyvä han­ke, jol­la edis­te­tään laa­jem­min hävik­ki­ruu­an hyö­dyn­tä­mis­tä, sum­ma­si­vat äidit.

Tii­na Noke­la vas­taa hank­kees­sa yri­ty­syh­teis­työs­tä ja ruo­ka-avun koor­di­noin­nis­ta. Hän käy tutus­tu­mas­sa myös ruo­ka-apua jaka­vis­sa yhteis­työ­pai­kois­sa, joi­ta on neli­sen­kym­men­tä. Yksi niis­tä on Loma­ko­ti Onne­la Asemakylässä.

– Mones­ti hävik­ki­ruo­ka-sana voi­daan miel­tää ruu­ak­si, joka on van­haa ja syö­tä­väk­si kel­paa­ma­ton­ta, sik­si puhun­kin mie­lel­lä­ni paras­ta edel­leen ‑ruu­as­ta. Kysees­sä on kau­pois­ta, tukuis­ta tai muis­ta toi­mi­pai­kois­ta jää­väs­tä yli­mää­räi­ses­tä tai lähel­lä vii­meis­tä myyn­ti- tai käyt­tö­päi­vää ole­vas­ta ruu­as­ta, joka on edel­leen käyt­tö­kel­pois­ta ja kel­po syö­tä­vää. Hävik­ki­ruo­ka on kui­ten­kin nime­nä niin vakiin­tu­nut, että sii­tä pide­tään kiinni.

Elin­tar­vik­kei­den “paras­ta ennen” ja “vii­mei­nen käyt­tö­päi­vä” mer­kin­tö­jen ero voi kulut­ta­jil­le jää­dä usein epä­sel­väk­si. Paras­ta ennen ‑päi­vä­mää­rän jäl­keen­kin ruo­ka on usein tovin syö­mä­kel­pois­ta, mut­ta aina kan­nat­taa tie­ten­kin luot­taa myös ais­tin­va­rai­siin havain­toi­hin. Jos ei ehdi val­mis­taa juu­ri sil­lä het­kel­lä ruo­kaa, pakas­ta­mal­la saa­daan jat­ket­tua tuot­teen käyttöikää.

– Kaik­ki Prik­ka kier­toon ‑hank­keen toi­mit­ta­ma ruo­ka laji­tel­laan ja tar­kis­te­taan niin, että se on käyt­tö­kel­pois­ta val­mis­tet­ta­vak­si ja jaet­ta­vak­si edel­leen tar­vit­si­joil­le. Kyl­mä­ket­ju toi­mii niin nou­dos­sa, Prik­ka kier­toon logis­tiik­ka­kes­kuk­ses­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa kuten myös jat­ko­ja­ke­lu- ja val­mis­tus­pai­kois­sa, vakuut­ti Nokela.

Prik­ka kier­toon ‑han­ke on vuon­na 2021 alka­nut hävik­ki­ruu­an hyö­dyn­tä­mis­tä ja kier­to­ta­lout­ta edis­tä­vä kes­ki­tet­ty yhteis­han­ke, jon­ka puit­teis­sa on saa­tu pal­jon aikaan. ESR-rahoi­tus päät­tyy tou­ko­kuun lopus­sa. Uut­ta rahoi­tus­ta hank­keel­le toi­vo­taan saa­ta­van kesä­kuun alus­ta. Tavoit­tee­na on kehit­tää pysy­vä toi­min­ta­mal­li, joka edis­tää myös työl­lis­ty­mis­tä ja yhteisöllisyyttä.

Prik­ka kier­toon ‑logis­tii­ka­kes­kus toi­mii Hiuk­ka­vaa­ras­sa, mis­tä käsin yli­mää­räi­nen lah­joi­tet­tu ruo­ka nou­de­taan Oulun alu­een kau­pois­ta, tukuis­ta ja esi­mer­kik­si kou­lu­jen keit­tiöis­tä. Kes­kuk­ses­sa ruo­ka laji­tel­laan ja toi­mi­te­taan edel­leen yhteis­työ­kump­pa­neil­le sen mukaan, mitä on saa­tu ja mis­sä tar­vi­taan mitä­kin. Kump­pa­nei­na ovat ruo­ka-apua jaka­vat Oulun alu­een seu­ra­kun­nat, asu­kas­tu­vat ja useat eri yhdis­tyk­set ja jär­jes­töt. Lisäk­si seu­ra­kun­nat toi­mi­vat yhteis­työs­sä esi­mer­kik­si Mart­to­jen ja Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten kans­sa, jot­ka jär­jes­tä­vät yhteisöruokailuja.

– Olem­me iloi­sia, että pää­sim­me mukaan Prik­ka kier­toon. Per­he­päi­vän ate­ria sopii toi­min­ta-aja­tuk­seem­me mitä par­hai­ten, sanoi Loma­ko­ti Onne­la ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Pir­jo Hätä­lä.

– Olem­me sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kan­sa­lais­jär­jes­tö, jon­ka toi­min­ta poh­jau­tuu vapaa­eh­tois­toi­min­taan. Toi­min­ta sai alkun­sa yli 70 vuot­ta sit­ten lomien jär­jes­tä­mi­ses­tä äideille.

Per­he­päi­vän vapaa­eh­toi­se­na ohjaa­ja­na ja Onne­lan hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä toi­mi­va Sari Jau­ho­jär­vi ker­toi, että vii­me syk­sy­nä per­he­päi­vään osal­lis­tu­jien mää­rä lisään­tyi huo­mat­ta­vas­ti ja mukaan tuli pal­jon uusia äite­jä. Kes­ki­mää­rin kävi­jöi­tä on päi­vän aika­na 25–30 lap­set mukaanlukien.

Per­he­päi­vä tors­tai­sin kel­lo 10–14 koe­taan mie­lui­sak­si koh­taa­mis­pai­kak­si, jos­sa tava­taan mui­ta äite­jä, on ohjel­maa ja ruo­kai­lu. Mukaan voi tul­la päi­vän aika­na mihin aikaan vaan oman aika­tau­lun mukaan.

Prik­ka kier­toon ‑hank­keen perus­a­ja­tuk­se­na on myös lisä­tä osal­li­suut­ta ja yhtei­söl­li­syyt­tä, mikä toteu­tuu hie­nos­ti tapah­tu­mis­sa ja yhtei­sö­ruo­kai­luis­sa. Kävi­jät voi­vat myös saa­da ideoi­ta sii­tä, miten hävik­ki­ruo­kaa ja täh­teek­si jää­nyt­tä ruo­kaa voi­daan hyö­dyn­tää sen sijaan, että sitä hei­tet­täi­siin hukkaan.

Tii­na Noke­la ker­toi, että jat­kos­sa tavoit­tee­na on lisä­tä neu­von­taa ja sii­nä esi­mer­kik­si mar­tat ja maa- ja koti­ta­lous­nai­set voi­vat olla hyvi­nä kumppaneina.

Jat­kos­sa toi­vee­na on, että Prik­ka kier­ros­sa pääs­tään hyö­dyn­tä­mään entis­tä parem­min myös kou­luil­ta ja lai­tok­sis­ta jää­vää yli­mää­räis­tä käyt­tö­kel­pois­ta ruo­kaa. Etsin­näs­sä on Hiuk­ka­vaa­ran logis­tiik­ka­kes­kus­ta kor­vaa­va uusi keit­tiöl­li­nen toi­mi­ti­la, jos­sa voi­tai­siin parem­min käsi­tel­lä pak­kaa­ma­ton­ta lai­tos­ruo­kaa ja sen jakelua.

Tii­na Noke­lan mukaan kaup­po­jen ja mui­den ruo­ka­lah­joit­ta­jien tahol­ta ollaan oltu tyy­ty­väi­siä kes­ki­tet­tyyn yli­jää­mä­ruu­an hakuun. Tämän ohel­la kau­pat vähen­tä­vät hävik­kiä myös myy­mäl­lä vii­meis­tä myyn­ti­päi­vää lähes­ty­viä tuot­tei­ta ale-hintaan.

Prik­ka kier­toon ‑han­ke työl­lis­tää hyvän jou­kon työn­te­ki­jöi­tä niin logis­tiik­ka­kes­kuk­ses­sa kuin jake­lus­sa­kin. Työl­li­syys­pol­ku­ja tue­taan työl­lis­tä­mäl­lä nuo­ria, pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä ja osa­työ­ky­kyi­siä koh­ti työelämää.

Pri­kan kaut­ta kul­kee noin 5000 kiloa hävik­ki­ruo­kaa vii­kos­sa. Ruo­ka-apua saa noin 2400 ihmis­tä viikottain.

Prik­ka kier­toon ‑han­ke

• Prikka=tarjotin.

• Hank­kees­sa kehi­te­tään hävik­ki­ruu­an hyö­dyn­tä­mi­sen kes­ki­tet­tyä mal­lia Oulussa.

• Kehit­tää työl­li­syyt­tä, osal­li­suut­ta ja kiertotaloutta.

• Logis­tiik­ka­kes­kus Hiukkavaarassa.

• Hae­taan ja laji­tel­laan hävikkiruokaa.

• Jae­taan hyö­ty­ruo­ka­na ruo­ka-apu­toi­mi­joil­le ja edel­leen ruoka-apuna.

• Rahoit­ta­ji­na: Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR), Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen sää­tiö, Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen sää­tiö, Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tayh­ty­mä ja Oulun kaupunki.