Kui­va­nie­men yrit­tä­jät muka­na hyvinvointihankkeessa

Essi ja Sirpa Kaakkuriniemi, Sari Hirvaskoski sekä Jouko Herva ovat motivoituneet pitämään yllä työkykyään.Essi ja Sirpa Kaakkuriniemi, Sari Hirvaskoski sekä Jouko Herva ovat motivoituneet pitämään yllä työkykyään.

Kym­me­ni­sen yrit­tä­jäyh­dis­tys­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta tart­tui­vat ESR-rahoit­tei­seen Läs­nä yrit­tä­jän arjes­sa ‑hank­kee­seen. Hank­keen tar­koi­tus on muun muas­sa työs­sä­jak­sa­mi­sen tuke­mi­nen, työ­hy­vin­voin­nin paran­ta­mi­nen, ver­kos­toi­tu­mi­nen sekä neu­von­ta­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen yrittäjille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus