Ran­ta­poh­jan ton­tin kaa­voi­tus eteni

Havainnekuva ilmasta. Rantapohjan tontin mahdolliset uudet rakennukset näkyvät ruskeakattoisina. Kuva: Arkkitehtitoimisto Heikki Kaikkonen Oy

Havainnekuva ilmasta. Rantapohjan tontin mahdolliset uudet rakennukset näkyvät ruskeakattoisina. Kuva: Arkkitehtitoimisto Heikki Kaikkonen Oy

Ran­ta­poh­jan ton­tin ase­ma­kaa­van muu­tos Hau­ki­pu­taan Huvi­po­lul­la ete­nee. Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi hank­keen vien­nin eteen­päin tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Kaa­va­hank­kees­sa ollaan muut­ta­mas­sa kysei­sen kort­te­lin (2104a) sekä katua­lu­een ase­ma­kaa­va­mää­ri­tyk­siä ja kort­te­li­nu­me­roa. Ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos oli näh­tä­vil­lä 15.9.–15.10. Luon­nok­ses­ta esi­tet­tiin yksi lausun­to ja yksi mie­li­pi­de, jot­ka eivät ole aiheut­ta­neet muu­tok­sia aema­kaa­vaeh­do­tuk­seen. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta aset­taa nyt ase­ma­kaa­van ja alu­een tont­ti­jaon muu­tok­set lain mää­rää­mäl­lä taval­la jul­ki­ses­ti nähtäville.

Ran­ta­poh­ja Oy läh­ti oma-aloit­tei­ses­ti hake­maan kaa­va­muu­tos­ta omis­ta­mal­leen ton­til­le. Ton­tin käyt­tö­tar­koi­tus halu­taan muut­taa sel­lai­sek­si, että kaa­va sal­lii sekä asuin- että lii­ke­toi­min­nan. Nykyi­ses­sä kaa­vas­sa aivan Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa ole­va ton­til­le on voi­nut toteut­taa vain liikerakentamista.

Ran­ta­poh­jan kaa­va­muu­tos­ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­tiin asuin- ja lii­ke­ti­lo­jen sijoit­ta­mis­ta ton­til­le siten, että molem­mat pää­käyt­tö­tar­koi­tuk­set oli­si­vat mah­dol­li­sia koko raken­nus­vo­lyy­mil­le. Raken­nusoi­keut­ta ton­til­la on 600 neliö­met­riä. Ton­til­la on Ran­ta­poh­jan enti­nen toi­mi­ta­lo osoit­tees­sa Huvi­pol­ku 6.

Näil­lä näky­min Ran­ta­poh­jan tar­koi­tuk­se­na ei ole ryh­tyä itse raken­ta­maan uut­ta kiin­teis­töä omis­ta­mal­leen ton­til­le, vaan näkö­pii­ris­sä voi olla esi­mer­kik­si kiin­teis­tön ja ton­tin aset­ta­mi­nen myyntiin.

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja toi­mi pit­kään Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­joen poh­jois­puo­lel­la omis­ta­mas­saan toi­mi­ta­los­sa. Leh­ti muut­ti kesäl­lä 2019 Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan osoit­tee­seen Revon­tie 2. Ran­ta­poh­ja on vuo­kran­nut Huvi­po­lun kiin­teis­tön­sä pol­ku­pyö­rien myyn­tiin ja huol­toon eri­kois­tu­neel­le hau­ki­pu­taa­lai­sel­le Bike&Fix ‑lii­keel­le.