Toi­mit­ta­jal­ta: Nur­kan takana

Nur­kan taka­na hää­möt­tää jou­lu, hiih­to­kausi, luis­te­lu­kausi, lumiu­kot, pulk­ka­mä­ki, tun­nel­ma­va­lot ja tal­vi­sen päi­vän het­kel­li­nen kirk­kaus. Nur­kan taka­na ovat myös synk­kä kaa­mos, maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia eri vai­hei­neen, tule­vat rajoi­tuk­set ja sul­ke­mi­set, ajoit­tai­nen yksi­näi­syys ja lamaannus.

Nur­kan taka­na ovat kau­neim­mat jou­lu­lau­lut, huur­tei­set puut, jou­lu­ruo­kien her­kul­li­nen tuok­su, pak­ka­sen nap­se nur­kis­sa. Toi­sel­la nur­kal­la pää­mi­nis­te­rin tie­do­tus­ti­lai­suus, jat­ku­va vir­ta koro­na-uuti­sia, sato­ja sai­ras­tu­nei­ta ja kym­me­niä sai­raa­la­hoi­dos­sa olevia. 

On aamu­ja, jol­loin en mie­luum­min nousi­si ylös sän­gys­tä. En haluai­si herä­tä ajat­te­le­maan sitä, mis­sä ollaan ja min­ne men­nään. Tämä pan­de­mia-aika on teh­nyt teh­tä­vän­sä, aika on muut­ta­nut muo­to­aan. Jos­kus tun­tuu sil­tä, että kaik­ki on hyvin. Joi­nain päi­vi­nä uskon vakaas­ti, että pan­de­mian jäl­keen koit­taa aika, joka on aiem­paa parem­pi. On pak­ko uskoa, että täs­tä kai­kes­ta opi­taan jotain hyvää. Toi­si­naan pelot­taa, saa­vat­ko maa­il­man ääri-ilmiöt nyt tuul­ta pur­jei­siin­sa, ja tule­vai­suu­des­sa tais­tel­laan ihan uuden­lais­ten ongel­mien kanssa.

Var­maa on, että nyt ihmi­set tar­vit­se­vat voi­maa puhal­taa yhteen hii­leen. Nyt vii­meis­tään pitäi­si karis­taa itse­kes­kei­syys har­teil­taan ja suo­da hymy ohi­kul­ki­jal­le. Jos suin­kin jaksaa.