Koro­na­tes­taus­ten odo­te­taan vilkastuvan

Oulus­sa ilme­ni tänään 10 uut­ta koro­na­tar­tun­taa. Kem­pe­lees­sä kir­jat­tiin yksi uusi tar­tun­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa OYS:ssa oli kuusi poti­las­ta. Alu­eel­la ollaan edel­leen epi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Koko maas­sa todet­tiin maa­nan­tai­na THL:n tie­to­jen mukaan 200 uut­ta tartuntaa.

Oulun alu­eel­la varau­du­taan täl­lä vii­kol­la lisään­ty­viin tes­taus­mää­riin. Lisää kapa­si­teet­tia saa­daan yksi­tyi­sil­tä toi­mi­joil­ta. Jou­lun ja uuden­vuo­den aikaan tes­teis­sä käy­tiin odo­tet­tua vähemmän.

Mehi­läi­sen tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen Mai­nio­ko­ti ja ykkös­ko­dis­sa Kii­min­gis­sä on ykkös­ko­din puo­lel­la todet­tu koro­na-altis­tu­mi­nen. Altis­tu­mi­sen joh­dos­ta ryh­dyt­tiin mah­dol­li­sia tar­tun­to­ja rajoit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin ter­veys­vi­ran­omais­ten kans­sa yhteis­työs­sä ja eilen pää­tet­tiin mah­dol­li­ses­ti laa­jem­mis­ta asuk­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan testauksista.

THL on päi­vit­tä­nyt kan­sa­lai­sil­le tar­koi­tet­tua mas­ki­suo­si­tus­ta. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, kun tähän asti suo­si­tus on kos­ke­nut yli 15-vuo­tiai­ta. Taus­tal­la on Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n suositus.

Nykyi­set alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 18.1. saak­ka, mut­ta nii­tä tar­kas­tel­laan tiis­tai­na ja keskiviikkona.

Roko­tuk­set ovat käyn­nis­ty­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la teho-osas­to­jen ja päi­vys­tyk­sen sekä koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vien osas­to­jen ja ensi­hoi­don hen­ki­lös­tön roko­tuk­sil­la. Tämän jäl­keen vuo­ros­sa ovat iäk­käi­den asu­mis- ja lai­tos­hoi­to­yk­si­köi­den asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta sekä muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa anta­vien yksi­köi­den henkilöstö.