Säh­kö- ja hybri­di­au­tot kiinnostivat

Jou­lu­kuus­sa 2020 rekis­te­röi­tiin 14 793 uut­ta ajo­neu­voa, jois­ta auto­ja oli 9 812, ker­too Tilas­to­kes­kus. Ensi­re­kis­te­röin­nit kas­voi­vat 14,1 pro­sent­tia edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen ver­rat­tu­na. Uusia hen­ki­lö­au­to­ja rekis­te­röi­tiin jou­lu­kuus­sa 8 132, mikä on yksi pro­sent­ti vähem­män kuin jou­lu­kuus­sa 2019. Hen­ki­lö­au­tois­ta 12,9 pro­sent­tia oli täys­säh­kö­au­to­ja ja 18,5 pro­sent­tia ladat­ta­via hybri­de­jä. Nii­tä rekis­te­röi­tiin yhteen­sä 2 561, mikä on 166 pro­sent­tia enem­män kuin jou­lu­kuus­sa 2019. Tie­dot perus­tu­vat Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton (Tra­ficom) lii­ken­ne­asioi­den rekis­te­riin ja ne on tuot­ta­nut Tilas­to­kes­kus. Luvuis­sa ei ole muka­na Ahve­nan­maan ajoneuvoja.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla