Eri­koi­nen Iin vuo­den 2020 nuo­ren yrit­tä­jän valinta

Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen nok­ka­mie­het päät­ti­vät vali­ta vuo­den 2020 Iin nuo­ren yrit­tä­jän pal­kin­non saa­jak­si yrit­tä­jän, joka oli jo vii­me syys­kuus­sa ilmoit­ta­nut lopet­ta­van­sa yri­tys­toi­min­nan. Tämä yrit­tä­jä oli­si kyl­lä ansain­nut pal­kin­non, jos hän oli­si toi­min­taan­sa jat­ka­nut, mut­ta lopet­ta­nut mikä lopet­ta­nut. Täs­tä­kö nuo­ri yrit­tä­jä palkitaan?

Pal­kin­non saa­nut yrit­tä­jä yllät­tyi myös itse saa­mas­taan huo­miois­ta. Tar­jol­la oli­si ollut nuo­ria, sin­nik­käi­tä hen­ki­lö­koh­tai­sen ris­kin otta­nei­ta yrit­tä­jiä, jot­ka jat­ka­vat yri­tys­toi­min­taa vas­ta­tuu­lis­ta huo­li­mat­ta. Pal­kin­nos­ta oli­si ollut nos­tet­ta ja näky­vyyt­tä hei­dän yritystoiminnalleen.

Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen pää­tös ei ollut yksi­mie­li­nen. Kak­si pit­kän lin­jan yrit­tä­jää oli­si­vat valin­neet toi­sin. He eivät nyt enää jat­ka yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä. He ovat saa­neet pal­jon palau­tet­ta mm. täs­tä asias­ta Iin Yrit­tä­jien jäse­nil­tä. Näin­kö nämä hyvät tuu­let puhaltavat?

Jär­jes­tö on jäse­niä var­ten eikä yksi­löi­den esiintymisfoorumi.

Eräät Iin Yrit­tä­jät ry:n jäsenet