Jou­lu­kuuset kierrätykseen

Joulkuusille järjestettiin keräyspiste Säästökuopan pihalla. Lava täyttyi loppuviikolla.Joulkuusille järjestettiin keräyspiste Säästökuopan pihalla. Lava täyttyi loppuviikolla.

Sääs­tö­kuop­pa jär­jes­ti jou­lu­kuusi­ke­räyk­sen vii­me vii­kol­la. Kau­pan pihal­la oli lava, jon­ne saat­toi tuo­da luon­non­kuuset kier­rä­tyk­seen. Kuuset toi­mi­te­taan pol­tet­ta­vak­si läm­pö­voi­ma­lai­tok­seen Martinniemeen.

– Tämä oli nyt kol­mas ker­ta, kun jär­jes­tim­me kuusi­ke­räyk­sen. Var­mas­ti myös jat­kos­sa tar­joam­me mah­dol­li­suut­ta pääs­tä kuuses­ta hel­pos­ti eroon, sil­lä tar­vet­ta tun­tuu ole­van, sanoo Timo Vuo­ki­la Säästökuopasta.

Keräys oli tar­koi­tet­tu luon­non­kuusil­le. Kuusia ker­tyi laval­le muka­vas­ti rei­lun vii­kon aikana.

Jou­lu alkaa olla siis pake­tis­sa täl­tä erää. Kau­pan alal­la se mer­kit­see kui­ten­kin alka­mis­ta val­mis­tau­tua pian jo seu­raa­vaan osto­jen merkeissä.