Kiiminki

Väli­maan alu­eel­le uusia suunnitelmia

Oulun kau­pun­ki on alka­nut kehit­tää Kii­min­gin Väli­maan aluet­ta kier­to­ta­lous­a­lu­eek­si, jos­sa voi­tai­siin käsi­tel­lä muun muas­sa teol­li­suu­den ja yri­tys­toi­min­nan sivu­vir­to­ja ja maa­mas­so­ja. Alue sijait­see Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sen Kii­min­gin­tien var­rel­la van­han sul­je­tun kaa­to­pai­kan läheisyydessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin Syke-talo kiin­ni aina­kin vuodeksi

Kii­min­gin kes­kus­tan alu­een tyh­jät tilat kar­toi­te­taan jäl­leen ker­ran Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta. Tähän saak­ka on etsit­ty tilo­ja oppi­lail­le Joki­ran­nan kou­lun sisäil­maon­gel­mien vuok­si. Nyt etsi­tään tilo­ja, kos­ka vuon­na 1989 val­mis­tu­nut Syke-talo on tek­ni­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan tul­lut tien­sä pää­hän. Perus­re­mont­ti kar­kot­taa kir­jas­ton, nuo­ri­so­ti­lat ja gal­le­rian väistötiloihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tirin­ky­län, Keis­kan ja Joki­ky­län kou­lu­jen puo­les­ta kerä­tään nimiä

Keis­kan ja Joki­ky­län alu­een asuk­kaat Hau­ki­pu­taal­ta ja Tirin­ky­län asuk­kaat Kii­min­gis­tä vetoa­vat päät­tä­jiin ja vir­ka­mie­hiin omien lähi­kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Net­tiin on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Ril­lä vää­rät voi­teet, Vaa­sa suk­si voittoon

Ei aut­ta­nut edes Iivo Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­li Kii­Riä kau­den vii­mei­ses­sä kotiot­te­lus­sa Vaa­san Sala­mia vas­taan. Korik­sen poh­joi­sia pele­jä yleen­sä hal­lin­nut Kii­Ri sai tun­nus­taa tap­pion­sa luvuin 63–82 (35–36). Mut­ta men­tä­köön selos­tuk­ses­sa Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­lin huu­mas­sa suk­si­ter­mein maa­liin saakka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­puis­ton idea­kil­pai­lun voit­to ratkesi

– Kii­min­ki­puis­to liit­tyy laa­jem­paan koko­nai­suu­teen, johon kuu­luu myös kou­lu- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta. Koko­nai­suu­den jat­ko­suun­nit­te­lua ei ole vie­lä pää­tet­ty. Yksi iso teki­jä jon­ka pitää rat­ke­ta ensin on mah­dol­li­nen kou­lun sijoit­tu­mi­nen alu­eel­le tai sen tun­tu­maan. Tämän jäl­keen kan­nat­taa jat­kaa alu­een koko­nai­suu­den suun­nit­te­lua, ja sii­hen liit­tyy myös leik­ki- ja lii­kun­ta­pai­kat, ker­too mai­se­ma-ark­ki­teh­ti Vee­ra Sanak­se­na­ho.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tirin­ky­läl­lä ei hyväk­sy­tä perus­teet­to­mia säästötalkoita

Tirin­ky­län kou­lu­mat­ka­kä­ve­lyl­lä halut­tiin herä­tel­lä päät­tä­jiä ja vir­ka­mie­hiä sii­hen, ettei Tirin­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen tuo kau­pun­gil­le lain­kaan sääs­tö­jä. Tirin­ky­lä­läi­nen Ensio Siep­pi on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asiak­kaat ja kus­kit uuden edessä

Ran­ta­poh­jan alu­een tak­siyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat eivät usko, että alu­eel­le tuli­si tak­si­toi­min­nan vapau­tu­mi­sen myö­tä juu­ri­kaan uusia alan yrit­tä­jiä. Hin­to­jen usko­taan nouse­van, ja öisin ja juh­la­py­hi­nä tak­sin saan­ti voi han­ka­loi­tua päi­vys­tys­vel­voit­teen pois­tu­mi­sen seurauksena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Skoot­te­ri­au­tol­la Ita­lias­ta Alakylälle

Ita­lia­lai­nen puu­tar­hu­ri Mic­he­le Sque­ri pysäh­tyi kol­men kuu­kau­den mat­kus­ta­mi­sen jäl­keen muu­ta­mak­si päi­väk­si puu­tar­ha Kuk­Kai­san luo­na Kii­min­gin Ala­ky­läl­lä. Pää­mää­rä­nään hänel­lä on Rova­nie­mi ja kul­ku­pe­li kol­mi­pyö­räi­nen katet­tu skoot­te­ri. Kuk­Kai­san Kai­sa Puu­ru­nen ker­too, että Sque­ri on puu­tar­hu­ri, joka kevään, kesän ja syk­syn on työs­sä puu­tar­hal­la ja tal­vi­sin hän kier­te­lee maailmaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Levy­ar­vos­te­lu: Tuo­hi­maa — Uuden alun edessä

Lau­ri Tuo­hi­maa ehti kul­kea muusik­ko­na yli 20 vuo­den mit­tai­sen mat­kan ennen suku­ni­meän­sä kan­ta­van yhtyeen ensim­mäis­tä levyä. Uuden alun edes­sä on Tuo­hi­maa-trio toi­nen albu­mi, jol­la kuu­lu­vat sekä bän­din tavoit­teet että soit­ta­jien menneisyys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus