Huo­noa ja hyvää

Miten on mah­dol­lis­ta, että suo­ma­lai­nen ter­veys­by­ro­kra­tia ei kyke­ne vuo­sien koke­muk­sien­kaan jäl­keen jär­jes­tä­mään koro­na­ro­ko­tuk­sia asian­mu­kai­sel­la taval­la edes eri­tyis­ryh­mil­le. Roko­tusai­ko­ja ei pää­se puhe­li­mit­se varaa­maan ruuh­kien tai mui­den syi­den vuok­si. Myös net­ti­va­raus­si­vus­tot ovat tuk­keu­tu­neet. Ja toi­saal­ta, monel­la­ko ensi vai­hees­sa roko­tet­ta­vien ryh­mään kuu­lu­val­la ikään­ty­neel­lä ihmi­sel­lä on tie­to­ko­ne tai äly­pu­he­lin, jol­la net­ti­va­rauk­sen teke­mi­nen edes oli­si mah­dol­lis­ta. Ja voi olla, että sel­lai­seen toi­meen ei ole taitojakaan.

Roko­tet­ta­vien mää­rä on var­mas­ti ter­veys­by­ro­kraat­tien tie­dos­sa aikai­sem­pien roko­tus­kier­ros­ten perus­teel­la. Resurs­si­pu­laa vali­te­taan, mut­ta saa­tiin­pa roko­tuk­set teh­tyä jopa hyvin aiem­pi­na­kin vuo­si­na. Sosi­aa­li- ja ter­vey­mi­nis­te­riös­tä ei ole kuu­lu­nut asias­ta oikein mitään raken­ta­vaa. Eri viran­omais­ta­hot vai­kut­ta­vat pom­pot­ta­van pul­maa toi­sil­leen. Minis­te­riö kehot­taa kään­tä­mään kat­set­ta THL:n puo­leen. THL puo­les­taan saat­taa kuvail­la ongel­maa hyvin­voin­tia­luei­den syyk­si ja niin edespäin.

Luul­ta­vas­ti käy niin, että koro­na­ro­ko­tus­tö­pek­sin­tä tulee näky­mään sai­raa­loi­den teho-osas­toil­la. Ja tun­ne­tus­ti sehän se vas­ta kal­lis­ta ja resurs­se­ja sito­vaa onkin.

Ran­ta­poh­jas­sa ja leh­den net­ti­si­vul­la (www.rantapohja.fi/nuoret) jul­kais­taan tors­tai­sin alu­een kou­lu­lais­ten tuot­ta­maa aineis­toa. Leh­den yhteis­työ kou­lu­jen kans­sa on jat­ku­nut hyvin tulok­sin jo vuo­sia. Har­vas­sa ovat ne leh­det, jot­ka ovat luo­neet näin suo­ran kana­van lap­sil­le ja nuo­ril­le. Kii­tos yhteis­työs­tä kou­luil­le ja eri­tyi­ses­ti koululaisille.

Nuor­ten osion teks­te­jä kan­nat­taa aikuis­ten­kin lukea. Esi­mer­kik­si tänään Yli-Iin kou­lun 8. luo­kan oppi­las Essi Kar­vo­nen tekee ana­lyy­sin sosi­aa­li­sen median hyö­dyis­tä ja hai­tois­ta nuo­ril­le. Kiia Kui­va­la Hau­ki­pu­taan kou­lun 8 C luo­kal­ta puo­les­taan ottaa esiin aiheen, jota pui­daan var­mas­ti vuo­sit­tain Ope­tus­hal­li­tus­ta myö­ten. Kii­an mie­les­tä kou­lu­päi­vät alka­vat lii­an aikaisin.