Hau­ki­pu­das

Päät­tä­jäis­päi­vän Pop­pis nuo­ril­le

Kou­lu­jen päät­tä­jäis­päi­vä­nä Hau­ki­pu­taan kyläl­le nousi nuor­ten kah­vi­la Pop­pis. Ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tyn kah­vi­lan idea­na oli toi­mia nuor­ten koh­taa­mis- ja hen­gai­lu­paik­ka­na ilman, että tar­vit­see pyö­riä ympä­ri kylää etsien sopi­vaa paik­kaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kel­los­sa juh­lit­tiin kesän alkua ja kyläyh­dis­tys­tä

Kevät­juh­lat ovat oleel­li­nen osa kesän alka­mis­ta. Hela­tors­tai­na Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­le kokoon­tui salin täy­del­tä kylä­läi­siä juh­lis­ta­maan kesän alka­mis­ta, sekä kyläyh­dis­tyk­sen 10-vuo­­tis­­juh­­la­­päi­­vää. Iso.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus jat­kuu

Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tus­työ toteu­tet­tiin Hau­ki­pu­taal­la vii­me kesä­nä. Veden vir­taa­maa paran­net­tiin kai­vat­ta­mal­la maan alle pituu­del­taan vajaan 300 met­rin ja hal­kai­si­jal­taan 40 sen­tin put­ki. Sitä pit­kin joh­ta­mal­la paran­net­tiin vir­taa­maa Kii­min­ki­joen Ala­kos­kes­ta Keis­kan­lam­peen ja Hau­ki­pu­taan­tien ali tien län­si­puo­lel­le Sii­ka­pu­taan uomaan ja Kii­min­ki­jo­keen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koval­la työl­lä koh­ti unel­mia

Useat Ran­ta­poh­jan alu­een nuo­ret jää­kiek­koi­li­jat oli­vat vii­me kau­del­la muka­na kul­ta­jouk­kueis­sa. Mes­ta­ruus­huu­ma vaih­tui nopeas­ti tree­neik­si tuo­den muka­naan van­ho­jen jouk­kue­ka­ve­rei­den hyväs­te­lyn, uuden.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mir­ja Veh­ka­pe­rä oli­si mie­luus­ti jat­ka­nut EU-par­la­men­tis­sa

Hau­ki­pu­taa­lai­nen euro­par­la­men­taa­rik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rä kerä­si hui­kean yli 36 000 äänen potin, mut­ta se ei riit­tä­nyt jat­ko­pes­tiin EU-par­la­men­tis­sa. Kes­kus­tan paik­ka­mää­rä tip­pui kol­mes­ta kah­teen ja par­la­ment­tiin valit­tiin puo­lu­een ehdok­kais­ta isoim­mat ääni­mää­rät kerän­neet Mau­ri Pek­ka­ri­nen ja Elsi Katai­nen. Mir­ja Veh­ka­pe­rä on kol­man­nek­si suu­rim­mal­la ääni­mää­räl­lä ensim­mäi­sel­lä vara­si­jal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus