Hau­ki­pu­das

The Tapah­tu­ma 2 tar­jo­si nuo­ril­le teke­mis­tä ja viih­dy­ket­tä

Per­jan­tai­na nuo­ril­le riit­ti Hau­ki­pu­taal­la teke­mis­tä, kun Jatu­lis­sa jär­jes­tet­tiin The Tapah­tu­ma jo tois­ta ker­taa. Tapah­tu­man tar­jo­si ilmais­ta teke­mis­tä ja viih­dy­ket­tä nuo­ril­le. Pai­kal­la oli monia eri­lai­sia har­ras­te­pis­tei­tä Pop-up -kir­jas­tos­ta käsi­työ- ja lii­kun­ta­pis­tei­siin. P

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Töher­ryk­set pii­loon yhteis­voi­min

Mar­tin­nie­men lap­set ja nuo­ret maa­la­si­vat kou­lun yhtey­des­sä ole­van kau­ka­lon ulko­lai­to­ja hie­noil­la maa­lauk­sil­la ja graf­fi­teil­la. Niil­lä peit­tyi­vät rumat sot­kut ja töher­ryk­set. Kau­pun­ki maa­laa sisä­sei­nä­mät kesän aika­na val­koi­sik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tak­ku­ran­nan kou­lu­lai­set juok­si­vat syö­pä­sai­rai­den las­ten hyväk­si

Vii­me vii­kol­la jär­jes­tet­ty hyvän­te­ke­väi­syys­tem­paus kerä­si kou­lu­lai­set liik­ku­maan yhdes­sä kau­niis­sa ulkoil­mas­sa ympä­ri Suo­men. Kou­lu­juok­su- nimeä kan­ta­va, Team Ryn­ke­by-God Mor­go­nin jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Hau­ki­pu­taan­kin alu­eel­la useis­sa eri kou­luis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kevään rie­mua

Onni, Ilo­na ja Tuu­lia -kotien Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää vie­tet­tiin musii­kin, tans­sin, rap­sut­te­lun ja her­kut­te­lun sekä ystä­vyy­den mer­keis­sä. Osa kipai­si kes­ken juh­lan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tem­paus hyvään tar­koi­tuk­seen

Aapo Hii­va­la tiput­taa rahaa keräys­lip­paa­seen. Hän halu­aa antaa sääs­tö­pos­suun kerää­män­sä viik­ko­ra­hat hyvään tar­koi­tuk­seen, syö­pää sai­ras­ta­vien las­ten ja nuor­ten tuke­mi­seen.– Aapo päät­ti itse teh­dä näin ja aikoi sit­ten kesäl­lä pitää vaik­ka kios­kia, jos itse tar­vit­see rahaa, ker­toi Aapon äiti. Aapo sai tiput­taa myös äidin sete­lin keräys­lip­paa­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


EU-vaa­lit – mitä, mis­sä, mil­loin?

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 26.5. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa kes­ki­vii­kos­ta 15. tiis­tai­hin 21.5. ja ulko­mail­la 15.–18.5. Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jon­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moto­ris­tin muis­toa vaa­li­taan Hols­tin­mäel­lä

Hau­ki­pu­taan Hols­tin­mäel­lä pyö­rä­tien var­res­sa sijait­see iso muis­to­ki­vi, johon on kai­ver­ret­tu ris­ti ja vuo­si­lu­ku 20.5.1893.Perimätieto ker­too, että tuol­loin sat­tui koh­ta­lo­kas onnet­to­muus, jos­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä liik­keel­lä ollut 34-vuo­tias vara­tuo­ma­ri Karl Art­hur Snell­man huris­te­li Hols­tin­mäel­lä kär­ry­tiel­lä, sai äkil­li­sen sydä­men hal­vauk­sen ja tör­mä­si 500-kiloi­seen kiveen saa­den välit­tö­mäs­ti sur­man­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


SM-lii­ga­kausi päät­tyi pet­ty­myk­seen, Kär­pil­le SM-hope­aa

Jää­kie­kon SM-lii­gan finaa­li­kier­ros päät­tyi ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa Hämeen­lin­nan Pal­lo­ker­hon voit­toon lau­an­tai-ilta­na. Pet­ty­neet Kärp­pä-pelaa­jat tote­si­vat pelin jäl­keen yhte­näi­ses­ti, että HPK ansait­si mes­ta­ruu­den, eikä jos­si­tel­ta­vaa ole.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun tur­ve­lin­jauk­ses­ta kun­nal­lis­va­li­tus

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja Matias Oja­leh­to (kesk.) ovat teh­neet kun­nal­lis­va­li­tuk­sen Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen teke­mäs­tä lin­jauk­ses­ta, jos­sa tode­taan, että tur­peen ener­gia­käy­tön on loput­ta­va jo vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­ko­kul­keu­tu­nut sii­te­pö­ly aiheut­taa oirei­ta jopa epä­suo­rien kon­tak­tien kaut­ta

Kevään ensim­mäi­set aller­gia­oi­reet aiheu­tu­vat taval­li­ses­ti leh­ti­pui­den sii­te­pö­lys­tä. Niin kut­su­tun kau­ko­kul­keu­man joh­dos­ta her­kim­mät aller­gi­kot saa­vat oirei­ta jo hyvin aikai­sin kevät­tal­vel­la. Bal­tias­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta asti kul­keu­tu­vaa sii­te­pö­lyä on havait­tu aina­kin Tam­pe­reen kor­keu­del­la asti. Turun mit­taus­a­se­mal­la on teh­ty havain­to­ja jopa Sak­sas­ta saak­ka kul­keu­tu­nees­ta sii­te­pö­lys­tä. Kau­ko­kul­keu­ma on mah­dol­lis­ta leh­ti­pui­den sii­te­pö­lyn hyvien lei­jun­tao­mi­nai­suuk­sien vuok­si, mut­ta se ei vie­lä yksin rii­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus