Hau­ki­pu­das

Meren jää­pei­te epä­ta­sai­nen

Pak­kas­ten myö­tä jää­ti­lan­ne näyt­tää kelk­kai­li­joi­den kan­na­ta hyväl­tä. – Jää­tä on mei­dän alu­eel­la 20–35 sent­tiä, pai­koin jopa 40 sent­tiä. Sil­ti kan­nat­taa olla edel­leen varo­vai­nen, sil­lä lumen alla voi olla rai­lo­ja. Tie­tyin pai­koin rai­lo­ja on joka tal­vi, ker­too var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kis­sa nos­tet­tiin pöy­däl­le Mar­tin­nie­mes­sä

Mar­tin­nie­mes­sä­kin pures­kel­laan sil­le lyö­tyä ”huo­no-osai­sen asui­na­lu­een” lei­maa, mut­ta näh­dään sen ole­van myös sel­keä vies­ti kau­pun­gil­le ja päät­tä­jil­le sii­tä, että toi­mia juu­ri näil­le alueil­le tar­vi­taan. Mar­tin­nie­meen toi­vo­taan lisää pal­ve­lui­ta, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja luis­te­lu­ken­täl­le hoi­to­ta­son nos­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ruop­paus­han­ke Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa sijait­se­vaan Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan Mar­tin­nie­mes­sä on vireil­lä kun­nos­tus­han­ke. Ruop­pauk­sen toteut­ta­mi­sek­si on perus­tet­tu Ongan­ran­ta Vah­to­lan­lah­ti -yhdis­tys (OVRY), jon­ka tar­koi­tuk­se­na on paran­taa laa­jem­min­kin alu­een ympä­ris­töä ja mai­se­maa viih­tyi­syy­den lisää­mi­sek­si. Yhdis­tyk­sen ensim­mäi­nen han­ke on Vah­to­lan­lah­den ja Ongan­ran­nan väli­sen noin 600 met­rin pitui­sen uoman ja Vah­to­lan­lah­den suun ruop­paus ja kun­nos­tus, ker­too OVRY:n puheen­joh­ta­ja Mika Sep­pä­nen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Synk­kiä teko­ja

Pie­ni kau­pun­ki Ete­­lä-Suo­­mes­­sa kau­an aikaa sit­ten erää­nä kesä­nä. Uinu­vaa oma­ko­tia­luet­ta ilmaan­tui häi­ri­köi­mään itsen­sä­pal­jas­ta­ja. Pol­ku­pyö­räl­lä ja mopol­la liik­ku­nut 30–40-vuotias mies hou­kut­te­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tino Met­sä­vai­niol­le jat­ko­so­pi­mus Kärp­pien kans­sa, Kärp­pä-täh­ti har­joit­te­lee yhä myös Ahmo­jen kans­sa

– Minä olen täm­möi­nen hau­ki­pu­taa­lai­nen jää­kiek­koi­li­ja. Olen sivii­lis­sä aika rau­hal­li­nen ja hil­jai­nen tyyp­pi. En hir­veäs­ti tee itses­tä nume­roa mis­sään, SM-lii­ga­jouk­kue Oulun Kär­pis­sä kes­kus­hyök­kää­jä­nä pelaa­va Tino Met­sä­vai­nio kuvaa itseään.–Uuno Tur­ha­pu­ro armei­jan lei­vis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jalois­ta kan­nat­taa pitää huol­ta

Jal­ko­jen kun­nos­ta kan­nat­taa pitää hyvää huol­ta, mikä ennal­taeh­käi­see myös ongel­mien syn­ty­mis­tä, neu­voo jal­ka- ja lähi­hoi­ta­ja ja lym­fa­te­ra­peut­ti Ani­ta Erk­ki­lä. Hän on eri­kois­tu­nut jal­ko­jen iho- ja kyn­sion­gel­mien hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus